Nang tuoi nghi huu Tranh dac quyen dac loi

Thứ sáu, 01 Tháng ba 2013, 11:19 GMT+7

Nang tuoi nghi huu: Tranh dac quyen dac loi Bac si Nguyen Thi Ngoc Phuong (trai nguyen giam doc Benh vien Tu Du) ve huu nam 61 tuoi. Nhieu chuyen vien cho rang viec huong dan khoan 3, dieu 187 cua Bo luat lao dong ve keo dai tuoi nghi huu cho mot so doi tuong can duoc can nhac ky, tranh tinh trang mot bo phan “o lai” khong phai de cong hien ma de huong dac quyen dac loi.

* PGS.TS BUI THI AN (uy vien Uy ban Khoa hoc, cong nghe va moi truong cua Quoc hoi):

Phai ra soat ky doi tuong

Ca nhan toi cho rang nhung nguoi co tri tue, duoc dao tao bai ban, co kha nang dong gop thi viec keo dai tuoi nghi huu cua ho se co loi cho xa hoi. Voi viec gioi han tuoi nghi huu nhu lau nay, Viet Nam la mot trong so it cac quoc gia de lang phi chat xam nhieu nhat. Vi vay, Bo luat lao dong duoc Quoc hoi thong qua nam 2012 quy dinh keo dai tuoi huu voi nhom doi tuong nay. Toi duoc biet, hien nay nhieu nuoc tren the gioi tuoi nghi huu cua nam va nu bang nhau, chu khong nhu chung ta quy dinh tuoi nghi huu cua nu som hon nam nam nam.

Nghi dinh cua Chinh phu can phai quy dinh rat ky, tranh ke ho tao dieu kien cho “loi ich nhom” nhu du luan ban khoan. Toi dong y keo dai tuoi huu voi nhom doi tuong co trinh do cao nhu giao su, pho giao su, tien si, tho chuyen mon ky thuat cao va can bo quan ly tu cap vu truong tro len, tuy nhien khong the cao bang. Can quy dinh ro cac tieu chi: suc khoe co dam bao khong, chat luong va hieu qua cong viec the nao (hang nam phai co danh gia, nhan xet), co duoc da so nguoi lao dong trong don vi do tin nhiem hay khong?... Khi co bo tieu chi danh gia phu hop va duoc kiem soat tot thi se chon duoc nhung nguoi gioi, tam huyet cong hien them nam nam cho xa hoi, con neu khong sang loc tot thi se roi vao tinh trang vang thau lan lon, tao suc y trong bo may cung nhu can tro su thang tien cua lop tre.

Nang tuoi nghi huu: Tranh dac quyen dac loi, Tin tuc trong ngay, tuoi nghi huu, tang tuoi nghi huu, lao dong nu, nang cao tuoi huu, dam bao binh dang gioi, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn

Bac si Nguyen Thi Ngoc Phuong (trai - nguyen giam doc Benh vien Tu Du) ve huu nam 61 tuoi. Hien nay ba da 69 tuoi nhung van tiep tuc cong hien trong linh vuc chuyen mon cua minh - Anh: T.T.D.

* TS BUI SY LOI (pho chu nhiem Uy ban Cac van de xa hoi cua Quoc hoi):

Khong dat nang van de keo dai tuoi nghi huu

Quan diem cua toi la chung ta dang trong thoi ky dan so vang, vi vay khong nen dat nang van de keo dai do tuoi nghi huu. Nhung cung phai tinh de tan dung duoc nguon nhan luc tiep tuc dong gop cho dat nuoc. Dong thoi can phai tranh duoc rao can lam cho mot bo phan nhan luc tre, co chuyen mon khong tiep can duoc nhung vi tri, chuc vu cao de ho phat huy nang luc cua minh.

Cung can noi them o nhung nhom lao dong trong linh vuc doc hai, khu vuc dac thu, vung sau vung xa... thi ho phai duoc nghi huu som so voi quy dinh. Rieng nhom co chuyen mon ky thuat cao, nguoi lam cong tac quan ly duoc keo dai tuoi huu toi da khong qua nam nam de su dung duoc nang luc, kinh nghiem cua ho trong viec phat trien dat nuoc, khong lang phi nguon nhan luc.

Lanh dao tap doan kinh te duoc de xuat cham ve huu

Viec xay dung nghi dinh huong dan dieu 187 cua Bo luat lao dong ve tuoi nghi huu da nhan duoc nhieu y kien khac nhau, vi vay Bo Lao dong - thuong binh va xa hoi chua trinh Chinh phu ma dang tiep tuc nghien cuu.

Ba Pham Thi Hai Chuyen (bo truong Bo LD-TB&XH) cho biet nhu tren khi tra loi PV ngay 1/3. Ba Hai Chuyen noi: “Bo LD-TB&XH hien nay dang tien hanh mot so cong viec de trien khai viec xay dung du thao nghi dinh nay, trong do co viec xin y kien cua Ban To chuc trung uong va Bo Noi vu. Ngoai ra, chung toi con co y dinh xin them y kien cua Thuong truc Chinh phu, roi neu can thiet thi bao cao Ban Bi thu Trung uong Dang”.

Cung theo ba Hai Chuyen, Bo luat lao dong da quy dinh mot so truong hop co the nghi huu o tuoi cao hon (ba doi tuong gom: nguoi co trinh do chuyen mon ky thuat cao, nguoi lam cong tac quan ly va cac truong hop dac biet), nhung “mot so” do cu the gom nhung ai thi lai dang co rat nhieu goc do tiep can, vi vay bo se lang nghe y kien cua nguoi dan, cac chuyen gia de dua ra cac phuong an phu hop voi quy dinh phap luat va thuc tien de trinh cap co tham quyen.

Ong Nguyen Duy Cuong (Vu Bao hiem xa hoi, Bo LD-TB&XH) cho biet hien nay da co mot so doi tuong duoc keo dai thoi gian cong tac khi den tuoi nghi huu, tuy nhien dien kha hep, chu yeu trong linh vuc nghien cuu, giang day va trong thoi gian keo dai them thi nguoi do khong giu chuc vu lanh dao, quan ly. Chi rieng can bo nu tu cap thu truong duoc keo dai thoi gian lam viec ma giu nguyen chuc vu quan ly. Nhu vay, theo de xuat ban dau cua cac bo lien quan, dien doi tuong keo dai thoi gian lam viec co the duoc mo rong toi cap vu truong, lanh dao cac tap doan kinh te nha nuoc... Vi chua co du thao nghi dinh chinh thuc nen chua the lam ro viec nguoi lam cong tac quan ly thuoc doi tuong keo dai thoi gian lam viec thi tiep tuc giu chuc vu hay khong, tuy nhien “moi nguoi dang hieu theo huong tiep tuc, boi vi da quy dinh chuc danh quan ly ma keo dai thi duong nhien van duoc quan ly”.

Buoc dau co hai phuong an ve lo trinh keo dai tuoi nghi huu, mot la moi nam keo dai them mot nam, hai la keo dai ngay them nam nam. Phuong an thu nhat duoc cho la dam bao thuan loi hon trong viec thuc hien, con phuong an thu hai lai dam bao tan dung duoc toi da nguon nhan luc co trinh do, tuy nhien phuong an keo dai ngay them nam nam lai co tac dong manh den viec quy hoach can bo, van de viec lam. Cac bo lien quan nghieng ve thuc hien theo phuong an thu nhat.

V.V.THANH

* Ong TRAN TRUNG DUNG (giam doc So LD-TB&XH TP.HCM):

Can tach he so chuc vu cua nam va nu rieng

Vao cuoi thang 1/2013, UBND TP.HCM da uy nhiem cho So LD-TB&XH TP tham du tai hoi thao do Bo LD-TB&XH to chuc de lay y kien ve tuoi nghi huu. Chung toi da co mot so y kien cu the, trong do thong nhat phuong an ma Bo LD-TB&XH dua ra la tang do tuoi nghi huu cua nhom lam cong tac quan ly doi voi nhung can bo, cong chuc, vien chuc theo quy dinh cua Luat can bo, cong chuc va Luat vien chuc co he so chuc vu lanh dao tu 0,7 tro len. Tuy nhien, de nghi Bo LD-TB&XH can nghien cuu trinh Chinh phu xem xet tach he so chuc vu cua nam va nu rieng lam can cu keo dai tuoi nghi huu de thuc day binh dang gioi. Cu the, can bo nu co he so chuc vu lanh dao tu 0,5 tro len co the duoc tang tuoi nghi huu.

* Ong NGUYEN VAN KHAI (pho chu tich Lien doan Lao dong TP.HCM):

Khong phai cu lanh dao la duoc tang tuoi huu

Toi cho rang viec tang tuoi huu nen xet theo tung nhom, tuy dac diem nganh nghe, moi truong lao dong... chu khong nen lam dai tra. Don cu nhu voi nhung cong nhan truc tiep san xuat thi viec keo dai thoi gian lam viec la khong hop ly, gay kho cho nguoi lao dong boi nguoi lam viec trong nhom nay co do hao mon suc khoe cao.

Nhung nhom duoc de nghi keo dai thoi gian lam viec nhat thiet phai co kem dieu kien. Khong phai cu la lanh dao co he so chuc vu cao, cu la vu truong, chu tich, tong giam doc, pho tong giam doc hay giao su, tien si la mac nhien duoc giu lai lam viec lau hon nguoi khac. Dieu kien dau tien phai xet toi la co quan, don vi ma nguoi do cong tac co nhu cau giu ho lai hay khong. Tren thuc te, du Nha nuoc chua quy dinh nhung neu cac doanh nghiep, co quan co nhu cau thi nhung can bo, cong nhan, chuyen vien gioi nghe den tuoi nghi huu van duoc tiep tuc ky hop dong.

Dieu kien thu hai la phai co su dong y, tu nguyen muon duoc tiep tuc lam viec cua duong su. Noi tom lai, neu co quy dinh lai ve do tuoi nghi huu thi phai theo huong mo, linh dong, tuy hoan canh, dieu kien cu the cua tung don vi. Khong nen lam theo kieu cung nhac, may moc, rap khuon ma vo tinh lai lam mat co hoi nghe nghiep, co hoi thang tien va khang dinh minh cua nhung nguoi tre.

* Luat su BUI QUANG NGHIEM (pho chu nhiem Doan luat su TP.HCM):

De bi lam dung boi nhom loi ich

Theo quy dinh cua Luat bao hiem xa hoi, muc luong huu ma quy bao hiem xa hoi chi tra cho nguoi dong bao hiem xa hoi ve huu o muc cao nhat cung chi toi da la 75% cua thang luong binh quan ma nguoi tham gia bao hiem xa hoi da dong. Trong khi do, neu keo dai tuoi nghi huu cho nhung vi tri chu chot, quan ly cao cap trong cac co quan nha nuoc thi ngan sach se phai chi tra 100% luong. Ma thuong nhung vi tri quan ly cao cap, can bo cong chuc co tham nien lai co ngach, bac luong rat cao. The nen quan diem cho rang keo dai tuoi huu de giam bot ganh nang chi tra luong huu cua bao hiem xa hoi la khong thuyet phuc.

Neu cho rang can tan dung chat xam, kinh nghiem cua nhung can bo quan ly thi cung khong on vi chi 30-40 tuoi la nguoi lao dong da co nhieu kinh nghiem. O nhieu nuoc tren the gioi, nguoi 30-40 tuoi da co the lam tong thong, thu tuong roi.

Theo toi, viec keo dai tuoi huu rat de bi lam dung boi nhom loi ich, nhieu nguoi muon keo dai tuoi huu cung chi vi ly do “giu ghe”. Toi ung ho quan diem chi nen ap dung viec keo dai tuoi huu doi voi lao dong nu boi tinh trang suc khoe, tinh than cua nu gioi khong co su chenh lech nhieu so voi nam gioi, nen bat buoc nu ve huu khi 55 tuoi, trong khi nam 60 tuoi la khong phu hop. Quy dinh cung nen linh dong, neu lao dong nu muon lam viec them thi co the lam den 60 tuoi, con khong thi ho co quyen nghi huu o 55 tuoi.

* Luat su NGUYEN SA LINH (Doan luat su TP.HCM):

Chi ap dung khi that su can thiet

Tai dieu 46 Luat vien chuc hien hanh da co quy dinh mot so truong hop don vi co the ky hop dong vu, viec voi nguoi huong che do huu tri neu don vi co nhu cau va nguoi huong che do huu tri co nguyen vong nhung Bo luat lao dong thi gioi han hon, chi cho ap dung doi voi cac lao dong co trinh do chuyen mon ky thuat, nguoi lam cong tac quan ly. Chinh phu can dua ra lay y kien, chi nhung truong hop that su can thiet, dac biet thi moi nen keo dai tuoi huu chu khong nen quy dinh can cu ham nay, cap no.

That ra, neu muon su dung chat xam, kinh nghiem cua can bo quan ly den tuoi huu thi cac co quan cung co the ky hop dong vu viec voi nguoi nghi huu nhu quy dinh cua Luat vien chuc ma khong nhat thiet phai keo dai tuoi huu.

MAI HUONG - C.MAI ghi


Theo Le Kien - Ho Van Nghi (Tuoi Tre) Thich va chia se bai nay tren:

Facebook Phu nu se khong bi buoc nghi huu o tuoi 55 Ai duoc keo dai tuoi nghi huu? Nang tuoi nghi huu: Tranh dac quyen dac loi

Ket ban voi Tin tuc 24h tren Facebook
de nhan tin nong hoi

Phu nu se khong bi buoc nghi huu o tuoi 55

Ai duoc keo dai tuoi nghi huu?

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.