Nam 2013 de xuat xay dung 80 du luat moi

Thứ ba, 22 Tháng năm 2012, 06:14 GMT+7

– Uy ban thuong vu Quoc hoi nhan thay, so luong du an de nghi dua vao Chuong trinh nam 2013 kha nhieu…

Trong ngay lam viec dau tien cua ky hop thu 3 Quoc hoi khoa XIII (21/5/2012), Chu nhiem Uy ban phap luat cua Quoc hoi Phan Trung Ly cho biet, sau khi ra soat, tong so cac du an do cac co quan, to chuc, dai bieu Quoc hoi de xuat trong Chuong trinh nam 2013 la 80 du an luat va 7 du an phap lenh.


Nam 2013, de xuat xay dung 80 du luat moi
Chu nhiem Uy ban phap luat cua Quoc hoi Phan Trung Ly (Anh: VGP/Nhat Bac)
Uy ban thuong vu Quoc hoi nhan thay, so luong du an de nghi dua vao Chuong trinh nam 2013 kha nhieu. Theo do, UBTVQH tan thanh dua cac du an Luat to chuc Chinh phu (sua doi), Luat to chuc Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan (sua doi), Luat to chuc Toa an nhan dan (sua doi), Luat to chuc Vien kiem sat nhan dan (sua doi) vao Chuong trinh chuan bi nam 2013.

Quoc hoi de nghi tiep tuc dua cac du an Luat to chuc Quoc hoi (sua doi), Luat hoat dong giam sat cua Quoc hoi (sua doi), Luat bau cu dai bieu Quoc hoi va dai bieu Hoi dong nhan dan, Luat hoat dong giam sat cua Hoi dong nhan dan, Luat trung cau y dan vao Chuong trinh chuan bi nam 2013.

UBTVQH cung de nghi bo sung vao Chuong trinh nhiem ky khoa XIII cac du an Luat doanh nghiep (sua doi), Luat dau tu (sua doi), Luat ban hanh quyet dinh hanh chinh.

Cung voi do, de nghi chua dua vao Chuong trinh chuan bi nam 2013 cac du an: Luat bao dam trat tu, an toan xa hoi, Luat bao ve bi mat nha nuoc, Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat du lich, Luat an toan thong tin so, Luat khi tuong, thuy van, Luat bieu tinh, Luat to tung lao dong, Phap lenh thu tuc rut gon trong to tung dan su, Luat tai nguyen moi truong bien va hai dao…

Chua dua vao Chuong trinh nam 2013 cac du an Luat pha san (sua doi), Luat thong ke (sua doi), Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat bao ve, cham soc va giao duc tre em, Phap lenh dao tao mot so chuc danh tu phap.

Chua dua vao Chuong trinh cac du an Luat canh ve, Luat kien truc su, Luat chong ban pha gia, Luat khuyen khich dau tu theo hinh thuc doi tac cong tu, Luat khuyen khich phat trien cong nghiep ho tro, Phap lenh xay dung va thuc hien Quy che dan chu trong co quan, don vi va doanh nghiep, Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh quy dinh danh hieu vinh du Nha nuoc “Ba me Viet Nam anh hung”...

Mot so du an luat da co trong Chuong trinh nhiem ky Quoc hoi khoa XIII, UBTVQH de nghi cac co quan chu dong tien hanh nghien cuu, soan thao khi nao chuan bi tot, du dieu kien trinh Quoc hoi thi dua vao Chuong trinh chinh thuc hang nam.

Theo do, Chu nhiem Uy ban phap luat Phan Trung Ly cho biet, UBTVQH du kien Chuong trinh xay dung luat, phap lenh nam 2013 gom 30 du an luat, 3 du an phap lenh trong Chuong trinh chinh thuc va 18 du an luat trong Chuong trinh chuan bi; bo sung 3 du an luat va dieu chinh tien do 5 du an luat khac trong Chuong trinh xay dung luat, phap lenh nam 2012; bo sung 3 du an luat vao Chuong trinh xay dung luat, phap lenh cua Quoc hoi nhiem ky khoa XIII.

Truoc do, ve viec dieu chinh Chuong trinh xay dung luat, phap lenh nam 2012, Chu nhiem Phan Trung Ly cho biet, theo de nghi cua Chinh phu va cac co quan huu quan, UBTVQH de nghi Quoc hoi cho bo sung 3 du an luat, dieu chinh tien do 5 du an luat khac trong Chuong trinh nam 2012.

Uy ban thuong vu Quoc hoi tan thanh voi de nghi cua Chinh phu bo sung du an Luat viec lam vao Chuong trinh cho y kien tai ky hop thu 4 (thang 10/2012) va thong qua tai ky hop thu 5 (thang 5/2013) Bo sung du an Luat khoa hoc va cong nghe (sua doi) vao Chuong trinh cho y kien tai ky hop thu 4 va thong qua tai ky hop thu 5. Ve du an Luat bien Viet Nam, den nay, du an Luat co ban da duoc chuan bi xong, cac co quan huu quan nhan thay co du dieu kien trinh Quoc hoi xem xet, thong qua tai ky hop thu 3 nay.

Cung voi do, lui thoi han trinh du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat quan ly thue, Luat dat dai (sua doi) va rut ra khoi Chuong trinh cac du an Luat do thi, Luat quy hoach va Luat thu vien.» Quoc hoi danh 3 buoi lam viec ve dai bieu Hoang Yen
» Truyen hinh truc tiep khai mac ky hop Quoc hoi thu 3
» Sang nay, khai mac ky hop thu 3 Quoc hoi khoa XIII
» Dua su co thuy dien Song Tranh 2 ra Quoc hoiKieu Minh

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.