Nam 2013 Bat dau thu phi su dung duong bo

Thứ hai, 10 Tháng mười hai 2012, 13:00 GMT+7

Tu 1/1/2013 muc phi su dung duong bo doi voi oto se duoc thu tu 130.000d - 1.040.000d/thang va giam dan theo nam…

DN van tai phan ung gay gat vi qua nhieu phi
Quyet liet de xuat hoan thu phi duong bo oto
\'Dong phi de di tren duong tac la dieu…vo ly\'

Day la mot trong nhung noi dung cua Thong tu so 197/2012/TT-BTC huong dan che do thu, nop, quan ly va su dung phi duong bo theo dau phuong tien vua duoc Bo Tai chinh ban hanh

Thap hon du kien

Theo do, muc thu thap nhat doi voi loai hinh oto la xe o to cho nguoi duoi 10 cho ngoi (dang ky ten ca nhan) la 130.000 dong/thang, thap hon 50.000 dong/thang so voi muc du kien.

Muc phi cao nhat doi voi loai hinh o to, duoc ap dung cho xe tai va xe chuyen dung co trong luong toan bo tu 27 tan tro len la 1,04 trieu dong/thang hoac 12,48 trieu dong/nam. Truoc do, muc thu du kien la 1,44 trieu dong/thang hoac 16,76 trieu dong/nam.

De phuc vu cong tac thu phi, Bo Tai chinh cho phep cac co quan thu phi duong bo cua oto duoc trich lai 1% so tien va co quan thu phi cua xe may duoc de lai khong qua 10%.
Nam 2013: Bat dau thu phi su dung duong bo

Noi dung thong tu cung neu ro, cac muc thu tren se giam dan sau moi nam. Chang han muc thu cua moi thang nam thu 2 (tu thang thu 13 den thang thu 24 tinh tu khi dang kiem va nop phi) bang 92% muc phi cua moi thang nam thu nhat.

Muc thu cua moi thang nam thu 3 (tu thang thu 25 den thang thu 30 tinh tu khi dang kiem va nop phi) bang 85% muc phi cua moi thang nam thu nhat.

Doi voi xe may cac muc thu se duoc tinh theo nam. Cu the, quy dinh khung doi voi xe co dung tich xilanh tu 100cm3 tro xuong la 50.000 - 100.000d/xe. Xe 100cm3 tro len la hon 100.000 - 150.000d/xe. Muc thu nay cung thap hon du kien.

Voi loai hinh moto, xe gan may, HDND cap tinh se quy dinh muc thu cu the nam trong khung neu tren nham phu hop voi tinh hinh thuc te tai dia phuong. Rieng xe cho hang 4 banh co gan dong co mot xilanh chiu mot muc thu duy nhat la 2,16 trieu dong/xe/nam.

Bo Tai chinh cung bo sung them quy dinh khong thu phi doi voi xe may dien va mien thu phi doi voi xe may cua cac ho ngheo.

Rieng doi voi xe oto cua luc luong an ninh, quoc phong se thu theo hinh thuc ve, muc cu the la 1 trieu dong hoac 1,5 trieu dong/ve/nam tuy theo loai hinh phuong tien.

Phi duoc thu theo dan tem dang kiem xe

Cung theo thong tu nay, chu xe oto se nop phi tai co quan dang kiem. Sau khi nop phi, co quan dang kiem se dan tem nop phi tuong ung voi thoi gian nop.

Cu the, doi voi xe oto co chu ky dang kiem tu 1 nam tro xuong, chu phuong tien thuc hien nop phi su dung duong bo cho ca chu ky dang kiem va duoc dan Tem nop phi su dung duong bo tuong ung voi thoi gian nop phi.

Doi voi xe oto co chu ky dang kiem tren 1 nam (18, 24 va 30 thang), chu phuong tien phai nop phi su dung duong bo theo nam (12 thang) hoac nop cho ca chu ky dang kiem (18, 24 va 30 thang). Truong hop nop phi theo chu ky dang kiem, co quan dang kiem cap Tem nop phi su dung duong bo tuong ung voi thoi gian dang kiem.

Truong hop nop phi theo nam, co quan dang kiem cap Tem nop phi su dung duong bo tuong ung voi thoi gian nop phi 12 thang. Het thoi han nop phi, chu phuong tien phai den co quan dang kiem nop phi va duoc dan Tem nop phi cua thoi gian tiep theo (12 thang hoac thoi gian con lai cua chu ky dang kiem).

Voi truong hop chu phuong tien den dang kiem som hon hoac cham hon thoi gian theo chu ky dang kiem quy dinh, co quan dang kiem kiem tra xe va tinh tien phi su dung duong bo noi tiep tu thoi diem cuoi cua khoang thoi gian da nop phi su dung duong bo lan truoc.

Truong hop thoi gian tinh phi khong tron thang thi so phi phai nop se tinh bang so ngay le chia 30 ngay nhan voi muc phi cua 1 thang...

Voi xe oto nhap canh luu hanh tai Viet Nam, ky tinh phi la khoang thoi gian duoc phep luu hanh tai Viet Nam. Thoi diem nop phi la khi nop ho so xin nhap canh luu hanh tai Viet Nam.

Doi voi xe may, chu xe may nop phi thong qua UBND xa, phuong, thi tran. Doi voi xe may luu hanh truoc 1/1/2013 thi se thuc hien ke khai tu thoi diem do, con xe luu hanh sau ngay nay, chu phuong tien phai ke khai theo nop phi theo chu ky 6 thang.

De phuc vu cong tac thu phi, Bo Tai chinh cho phep cac co quan thu phi duong bo cua oto duoc trich lai 1% so tien va co quan thu phi cua xe may duoc de lai khong qua 10%.


Xe o to bi tai nan, dung hoat dong 30 ngay se khong phai chiu phi

Doi voi xe o to thuoc doi tuong chiu phi su dung duong bo, trong cac truong hop xe bi huy hoai do tai nan hoac thien tai; bi tich thu; bi tai nan den muc khong the tiep tuc luu hanh phai sua chua tu 30 ngay tro len se khong phai chiu phi su dung duong bo.

Trong truong hop neu xe o to do da duoc nop phi su dung duong bo, chu phuong tien se duoc tra lai so phi da nop (ap dung doi voi xe o to bi huy hoai, tich thu khong duoc tiep tuc luu hanh) hoac duoc tru vao so phi phai nop cua ky sau (ap dung voi xe o to van tiep tuc duoc luu hanh sau khi duoc sua chua) tuong ung voi thoi gian khong su dung duong bo neu co du ho so theo quy dinh (tai dieu 8 cua thong tu).

Khong ap dung doi voi xe o to cua luc luong quoc phong, luc luong cong an va xe nuoc ngoai tam luu hanh tai Viet Nam.


Vu Diep

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.