Nam 20122013 dieu chinh bat hop ly ve tien luong

Thứ ba, 15 Tháng năm 2012, 17:16 GMT+7

Sua doi bat hop ly ve tien luong; tiep tuc giao dat, cho thue dat co thoi han, nhung co the keo dai; lap Ban chi dao Trung uong ve phong chong tham nhung thuoc Bo Chinh tri... la noi dung duoc Trung uong Dang thong nhat.
> "Khac phuc bat hop ly ve tien luong va thu nhap cua can bo"

Sang 15/5, hoi nghi lan thu nam Ban chap hanh Trung uong Dang khoa 11 da hoan thanh noi dung chuong trinh de ra sau 9 ngay lam viec. Phat bieu be mac, Tong bi thu Nguyen Phu Trong da lam ro mot so van de va khai quat lai nhung ket qua quan trong ma hoi nghi da dat duoc.

Ve phap luat dat dai, hoi nghi nhat tri cho rang dat dai thuoc so huu toan dan do Nha nuoc dai dien chu so huu va thong nhat quan ly. Quyen su dung dat cung la mot loai tai san va hang hoa dac biet nhung khong phai la quyen so huu. Nha nuoc khong thua nhan viec doi lai dat da duoc Nha nuoc giao cho nguoi khac su dung trong qua trinh thuc hien cac chinh sach dat dai; khong dat van de dieu chinh lai dat nong nghiep da giao cho ho gia dinh, ca nhan.

Trung uong Dang cho rang can khan truong nghien cuu sua doi, bo sung Luat Dat dai va hoan thien phap luat ve dat dai de som khac phuc nhung han che, dap ung tot hon yeu cau phan bo hop ly, su dung dat dai dung muc dich, tiet kiem va co hieu qua, bao dam loi ich truoc mat va lau dai, bao ve moi truong sinh thai. Dat canh tac nong nghiep can duoc bao ve nham bao dam an ninh luong thuc quoc gia, giu vung on dinh chinh tri - xa hoi va phat trien ben vung.

Trung uong Dang khang dinh tiep tuc giao dat, cho thue dat nong nghiep cho ho gia dinh, ca nhan co thoi han, nhung co the keo dai hon de khuyen khich nong dan gan bo hon voi dong ruong va yen tam dau tu san xuat; dong thoi mo rong han muc nhan chuyen quyen su dung dat nong nghiep phu hop voi dieu kien cu the tung vung de tao dieu kien cho qua trinh tich tu, tap trung dat, tung buoc hinh thanh nhung vung san xuat hang hoa lon trong nong nghiep.

Ve tong ket, sua doi, bo sung Hien phap nam 1992, Tong Bi thu nhan manh, viec sua doi, bo sung Hien phap la yeu cau khach quan, can thiet. Cac de xuat sua doi phai dua tren ket qua tong ket thuc te thi hanh Hien phap nam 1992 va cac dao luat co lien quan; quan triet day du yeu cau the che hoa Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi va Nghi quyet dai hoi 11 cua Dang; tiep tuc ke thua quy dinh cua Hien phap nam 1992 va cac Hien phap truoc day con phu hop.

Ve quy trinh sua doi Hien phap, hoi nghi thong nhat can thuc hien theo tinh than Nghi quyet Trung uong 2 (khoa 11), tien hanh mot cach chat che, khoa hoc, duoi su lanh dao cua Dang; co co che bao dam su tham gia cua cac chuyen gia, cac nha khoa hoc, cac nha quan ly va to chuc lay y kien rong rai cua nhan dan ve noi dung sua doi, de Quoc hoi co day du co so xem xet, quyet dinh.

Ve dau tranh phong chong tham nhung, hoi nghi nhat tri cho rang, tu khi Nghi quyet Trung uong 3 (khoa 10) duoc ban hanh, cac co quan cua Dang, Nha nuoc, Mat tran To quoc va ca he thong chinh tri da chu dong, tich cuc vao cuoc. Cong tac phong chong tham nhung, lang phi da co chuyen bien tich cuc, nhat la trong phong ngua, cong khai, minh bach hoa hoat dong cua bo may nha nuoc, cai cach thu tuc hanh chinh, quan ly tai san cong. Tren mot so linh vuc, tham nhung, lang phi tung buoc duoc kiem che. Tuy nhien, cong tac nay chua dat duoc yeu cau "ngan chan, tung buoc day lui tham nhung".

Trung uong nhan manh, phai kien tri va day manh nhiem vu dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi theo tinh than Nghi quyet Dai hoi 11 cua Dang va Nghi quyet Trung uong 4 (khoa 11), chu trong ca phong va chong tham nhung, lang phi; tap trung thuc hien cac nhiem vu, giai phap som khac phuc cac nguyen nhan vua neu tren.

Ban chap hanh Trung uong thong nhat chu truong thanh lap Ban chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung truc thuoc Bo Chinh tri; lap lai Ban Noi chinh Trung uong, vua thuc hien chuc nang mot ban Dang, vua la co quan thuong truc cua Ban chi dao Trung uong ve phong chong tham nhung.

Ve van de tien luong, bao hiem xa hoi, Trung uong yeu cau, trong nam 2012-2013, phai khan truong bo sung, sua doi mot so chinh sach can va co the dieu chinh ngay nham som khac phuc nhung bat hop ly noi com hien nay; uu tien dieu chinh tien luong cho can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang gan voi viec khac phuc tinh trang qua nhieu loai phu cap; soat xet lai che do tien luong trong cac doanh nghiep nha nuoc, khac phuc tinh trang bat hop ly, chenh lech qua lon giua can bo quan ly va nguoi lao dong.

Trung uong Dang yeu cau khan truong nghien cuu xay dung de an cai cach che do tien luong giai doan 2013-2020 cung voi cac de an co lien quan, tao buoc dot pha trong viec tao nguon, bao dam cho cai cach tien luong, thu duoc ket qua; tien hanh dong bo cai cach tien luong voi cai cach hanh chinh, tinh gian bo may to chuc, bien che, tai cau truc nen tai chinh cong va cac linh vuc co lien quan khac.

TTXVNCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.