Mien Trung hoan thanh viec di dan tranh bao

Chủ nhật, 01 Tháng mười 2006, 01:07 GMT+7

* Quang Binh: Hoan thanh di dan, san sang don bao


Close

Tau thuyen cua ngu dan trong va ngoai tinh tiep tuc vao bo tru an o phia tren cau Gianh (Anh chup tu tren cau Gianh trua 30-9 - L.Giang)


Den 15g ngay 30-9, tinh Quang Binh da goi het gan 3.500 tau thuyen voi hon 11.000 ngu dan tren bien ve bo tru an an toan. Co 125 tau va 875 ngu dan cua cac tinh Binh Dinh, Quang Ngai, Phu Yen... danh ca tren ngu truong tinh cung da vao neo dau an toan tai khu vuc cang Gianh.

Toan tinh co 500 ho dan voi gan 2.300 nguoi nam trong vung ven bien, ven cua song nhu o Canh Duong, Quang Phuc (Quang Trach), Ly Hoa (Bo Trach) da san sang di doi. Trong do, tai xa Quang Phuc co 24 ho voi 125 nguoi trong vung ven bien co nguy co sat lo nang ne da thuc hien xong lenh di doi vao trua ngay 30-9. Xa Canh Duong se di doi nhieu dan nhat trong dot bao nay: 418 ho voi hon 2.000 nguoi. Theo ke hoach, xa se thuc hien di doi het so dan trong ba thon nam sat ven bien la Trung Vu, Yen Hai va Dong Tinh trong dem 30-9 len vung cao de tranh song bien tran vao lang.


Close

Nguoi dan xa Canh Duong di doi vao chieu ngay 30-9


Tai cac ben do, ben song, ngam vuot duong co nhieu nguoi qua lai da duoc cac dia phuong cat cu nguoi canh gac va cam qua lai tu chieu 30-9. Vung thap trung o Le Thuy, Quang Ninh, vung co kha nang bi lu quet o huyen mien nui Minh Hoa, Tuyen Hoa, Quang Ninh da duoc tinh, huyen phan cong nguoi theo doi, nham huong dan nhan dan lanh nan khi mua lu lon xay ra.

Ong Nguyen Huu Hoai, pho chu tich UBND tinh, truong ban phong chong lut bao va tim kiem cuu nan tinh, cho biet: “Tinh da nhan va cap 500 ao phao, 500 phao cuu sinh tron cho cac dia phuong vung thap trung, vung cua song. Dong thoi chuan bi 20 nha bat san sang cho tam tru cho nguoi dan mat nha trong bao. Mot ca no cao toc cung vua duoc cap cho Bo chi huy bo doi bien phong tinh lam nhiem vu cuu ho tren song. Cac tau thuong truc ung cuu tren song, bien cung da duoc chuan biean sang. Den chieu 30-9, cong tac chuan bi don bao cua tinh da duoc hoan tat trong the chu dong”.

Theo quan sat cua TS, mac du tau thuyen da vao tru an trong cac tuyen song, nhung viec tau neo dau day dac voi nhau tren song Ly Hoa, Thanh Khe, Roon... se co nguy co bi song gio danh va vao nhau gay vo. Luc 14g30 ngay 30-9, tren song Nhat Le (TP Dong Hoi), chi cach cua bien Nhat Le chua day 1km, nhieu tau thuyen cua ngu dan van neo dau rai rac tren song phia duoi cau Nhat Le, ma chua len tru an o vung an toan phia nam cau. Neu cuoi ngay 30-9 co mua lon, nuoc song dang cao nhanh, so tau thuyen nay se bi chan mat duong len tru bao vi luc do do thong thuyen cua cau con lai rat thap.

L. GIANG

* Phu Yen: Cuong che so tan nhung ho dan chu quan

Tin tu Ban chi huy PCLB tinh Phu Yen, den 12 gio ngay 30-9, tat ca tau thuyen cua ngu dan tinh nay dang hoat dong tren bien da nhan duoc thong tin bao bao khan cap. Tuy nhien, hien van con 89 tau thuyen voi 498 ngu dan chua vao den dat lien.

Trong so nay, Bo doi bien phong Phu Yen da dung bo dam lien lac duoc 59 chiec va dang huong dan, theo doi cac tau tim noi tru dau; 30 chiec con lai cua ngu dan xa An Ninh Dong, huyen Tuy An danh bat gan bo da lien lac ve gia dinh va dang tren duong vao dat lien. Cac co quan chuc nang cung dang tim cach lien lac, yeu cau so tau nay khan cap tro vao dat lien truoc 17 gio chieu nay.

Tai cang ca phuong 6 (TP Tuy Hoa) va doc bo ke Bach Dang cua song Ba, hien van con gan 200 tau thuyen cua ngu dan dang neo dau o khu vuc co nuoc chay xiet, neu xay ra lu tren song Ba se rat nguy hiem. Trua nay, chinh quyen TP Tuy Hoa va luc luong Bo doi bien phong da ho tro nhan dan di chuyen toan bo so tau nay sang khu vuc Dong Tac, phuong Phu Yen va xa Binh Ngoc. Tuy nhien, viec di chuyen dang gap kho khan do nuoc trieu xuong. Du kien, viec di chuyen se hoan tat khi nuoc trieu len vao dau gio chieu nay.

Nhieu ngu dan cho biet mot so khu neo dau co nguy co qua tai do chat hep. Chinh vi the chinh quyen cac dia phuong va co quan chuc nang dang huong dan ngu dan sap xep viec neo dau de dam bao an toan va tranh viec cac tau va dap lan nhau gay thiet hai.

Hien luc luong Bo doi bien phong, Cong an Phu Yen dang huy dong tong luc ung truc tai tat ca cac vung ven bien, giup nhan dan so tan nguoi va tai san, chen chan nha cua, bao ve cac khu vuc xung yeu. Tu sang nay, tinh Phu Yen da tien hanh so tan cac ho dan tai vung trieu cuong, co nguy sat lo, lu lut va nhung nguoi dang nuoi trong thuy san ven bien.

Tai huyen Song Cau, hang tram ho dan song duoi cac vuon dua tap trung cung duoc so tan den noi an toan. Tuy nhien, hien van co rat nhieu ho dan song tai vung trieu cuong ven bien cua cac xa An Chan, An Hai, An Hoa cua huyen to ra chu quan khong chiu di doi, bat chap su van dong cua chinh quyen dia phuong va luc luong Bo doi bien phong.

Trong khi do, nhieu nguoi dan dang nuoi va giu tom hum long tren bien huyen Song Cau cung khong chiu vao dat lien. Chinh quyen cac dia phuong nay cho biet se tien hanh cuong che so tan nhung ho dan nay de dua ho den vung an toan neu van dong van bat thanh. Tinh Phu Yen du kien so tan khoang 1.000 ho voi 5.000 nguoi dan ra khoi cac vung trong yeu truoc 17 gio chieu nay.

TAN LOC

* Di doi 152.504 nguoi truoc 16g chieu

Thong tin tu Ban chi dao PCLB TU cho biet sang nay (30-9) se co 823 tau ve den bo tru bao. Tuy nhien van con 169 tau cua cac tinh phia Nam danh bat o duoi vi tuyen 05 thuoc loai tau nho khong co bo dam nen hien chua nam duoc thong tin.

Ve 4 tau cua ngu dan dao Ly Son (Quang Ngai) bi truc trac phai vao tru bao tai quan dao Hoang Sa, theo bao cao so cua Co quan thuong truc Ban Chi huy PCLB-TKCN Bo Tham muu Bo doi Bien phong, hoi 01g50 sang 30-9 da co 2 tau so hieu QNg 6472 TS va QNg 96461 TS (voi tong so 27 ngu dan) vao den bo Quang Ngai.

Con 2 tau QNg 96309 TS va QNg 6173 TS (voi 28 ngu dan) da vao dao Tru Cau tranh bao. Tuy nhien phia Trung Quoc yeu cau tau neo phia ngoai cang, chi duoc vao dao khi gio cap 11, 12.

Ve cong tac di doi dan tai cac vung nguy hiem, du kien di doi tai cac tinh anh huong cua bao so 6 la 36.773 ho voi 152.504 nguoi. Thoi gian hoan thanh du kien muon nhat la vao 16 gio ngay 30-9.

Trong do:

- Quang Binh 1.122 ho (5.370 nguoi)
- Quang Tri 15.129 ho (60.935 nguoi)
- Thua Thien Hue 7.850 ho (32.000 nguoi)
- Da Nang 5.520 ho (25.000 nguoi)
- Quang Nam 5.500 ho (20.919 nguoi)
- Quang Ngai 525 ho (2.625 nguoi)
- Binh Dinh 127 ho (655 nguoi)
- Phu Yen 1.000 ho (5.000 nguoi)

TUAN PHUNG

* Quang Nam hoan thanh di doi 20.000 dan

Den trua 30-9, nho chi dao kien quyet va thuc hien dong bo cac giai phap, Quang Nam da co ban hoan thanh di doi hon 20.000 nguoi dan va tren 350 khach du lich so tan den noi an toan thuoc cac huyen Dien Ban, Duy Xuyen, Que Son, Thang Binh, Nui Thanh va thi xa Hoi An. Tong so tau thuyen cua tinh tren 1.000 chiec cung da duoc to chuc neo dau an toan tai 25 diem tranh bao.

Truoc mat, tinh da cap kinh phi gan 2 ty dong va 100 tan luong thuc cung nhieu co so thuoc cho cac vung co nguy co xay ra lu quet, vung thap ngap ung va thuong xay ra chia cat co lap nhu xa dao Cu Lao Cham (thi xa Hoi An), xa Tam Hai (huyen Nui Thanh) va cac vung nui cao de chu dong bao ve va cham soc suc khoe nhan dan truoc nguy co cua con bao so 6.

Quang Nam cung da thanh lap 6 doan cong tac ve thuong truc o cac dia phuong de truc tiep trien khai khan cap cac phuong an doi pho voi con bao so 6, trong do trong diem la o cac vung ven bien, he thong song Vu Gia-Thu Bon... co nguy co xay ra song dang trieu cuong, lu quet va ngap ung uy hiep den tinh mang va tai san nhan dan.

* Ha Tinh: Den 17g di doi gan 7.200 dan o huyen Nghi Xuan

Theo thong tin tu UBND, Ban chi huy phong chong lut bao tinh, den 17g ngay 30-9 la han cuoi cung de huyen Nghi Xuan di doi gan 7.200 nguoi dan o dia ban sau xa ven bien den noi an toan. Trong do xa Xuan Hoi la diem nong cua nguy co sat lo, song cuon nen co so dan buoc phai di doi nhieu nhat: tren 4.700 nguoi. Cac xa khac nhu Xuan Pho, Xuan Dan... cung co hang tram nguoi dan trong dien can di doi truoc bao.

Ha Tinh cung la dia phuong co nhieu tuyen de bien quan trong bao ve cho hang chuc van dan ven bien Nghi Xuan, Thach Ha, Cam Xuyen. Theo ong Bui Le Bac, chi cuc truong Chi cuc phong chong lut bao va quan ly de dieu tinh, sau con bao so 5 va truoc ngay 30-9, tinh da huy dong hang ngan luot ngay cong gia co de. Dac biet tu khi co thong tin bao bao so 6, hau het cac tuyen de deu duoc theo doi va chuan bi phuong tien, nguyen vat lieu chong bao. Cac tuyen de Ta Ngen-Thach Ha, Hoi Thong, Ta Ngen-Cam Xuyen... da duoc dau tu hang ti dong.

Tu chieu 29-9, cac huyen, xa da to chuc truc ban va tuan tra 24/24g trong ngay tren cac tuyen de de kip thoi phat hien su co nhu lun nut, vo de... nham di doi dan khoi vung nuoc lu nhanh nhat. Hien nay tinh va cac huyen da chuan bi gan 10.000 bao cat dat ho de. Tinh cung da thanh lap nhieu doi co dong tu 15-20 nguoi o cac dia phuong nham ung cuu nguoi dan kip thoi trong bao.

L.GIANG

* Quang Ngai: Thuyen vao noi tru an, dan duoc di doi tranh bao

Den 16 gio ngay 30-9, Quang Ngai co 4.307 chiec tau thuyen danh bat hai san dang hoat dong tren bien da duoc dua vao noi tru an an toan, trong do co 1.165 chiec dang tranh bao tai cac dia phuong va cac dao ngoai bien dong nhu khu vuc dao Truong Sa co 40 chiec, Hoang Sa co 2 chiec, Bach Long Vi co 1 chiec va Dai Loan co 1 chiec.

Luc 15 gio chieu 30-9, chiec tau cua ong Nguyen Van Vu o xa Binh Chau, huyen Binh Son (Quang Ngai) co so hieu QNg 5969-TS do anh Truong Duc Thanh lam thuyen truong da di tu khu vuc dao Hoang Sa ve cap cang Sa Ky an toan, tren tau co 12 thuyen vien deu khoe manh. Anh Truong Duc Thanh cho biet: mac du tau cua anh co cong suat 90CV nhung hien nay tren bien gio qua manh nen chi chay duoc moi gio 3 hai ly, khi vao den trong cua bien moi xac dinh duoc tau thoat nan. Theo thong tin cua Bo doi bien phong Quang Ngai day cung la chiec tau cuoi cung cap cang tru bao an toan tai cang Sa Ky.

Cung voi viec keu goi tau thuyen vao noi tru an, den chieu 30-9, Quang Ngai cung da di doi duoc gan 1.600 ho dan dang sinh song tai cac noi co nguy co cao nhu nhung vung sat lo ven song, ven bien, sat lo, nut nui den cac dia diem an toan. Hien nay, tinh cung dang trien khai khan truong viec di doi 700 ho dang song tai cac vung trung thap so tan tam lanh tai nha dan o cac vung cao khong bi ngap.

UBND tinh Quang Ngai cung da de nghi Chinh phu tiep tuc ho tro mot so trang thiet bi phuc vu phong chong bao lut va tim kiem cuu nan nhu: 200 nha bat trung doi; 4.000 phao cuu sinh tron; 10.000 phao cuu sinh ca nhan; 90 chiec xuong va ca no cung 100 chiec loa cam tay

Nhom PV TS

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.