Metro o TPHCM nam 2004 van chua khoi cong

Thứ hai, 22 Tháng mười hai 2003, 08:19 GMT+7Metro o Nhat Ban

Theo mot du kien, he thong metro cua TP.HCM se duoc khoi cong trong nam 2004 va du kien hoan thanh sau do ba nam. Nhung theo ong Do Tien Luc, Truong ban chuan bi du an duong sat noi o cua TP, day la noi theo du an, con thuc te chua phai nhu the. Den dau nam toi, TP moi trinh Chinh phu ve chuong trinh nay.

Cac du an xay dung he thong metro noi o TP nhu the nao? Doi tac cua TP la ai va bao gio nguoi Sai Gon co the bo dong xu hoac the vao may tu dong la co the di tu dau nay sang dau kia cua TP ma chi mat vai phut?

Lam truoc hai tuyen uu tien

Thong tin “nong” nhat co le la viec ky ket bien ban thoa thuan ve hop tac xay dung va khai thac he thong tau dien ngam (metro) o TP.HCM giua TP voi Tong cong ty Xay dung tau dien ngam Matxcova (Moskovski Metrostroy) va Tong cong ty JOBRUS co nhieu kha nang dien ra trong thang muoi hai nay. Chuong trinh hop tac chia thanh bon giai doan, phia Nga dam nhan kinh phi thuc hien giai doan 0 (lap bao cao nghien cuu tien kha thi, kha thi) tu thang 2-2004 va hoan thanh trong thang 6-2004. Theo cac chuyen gia trong nganh, neu bao cao kha thi duoc Chinh phu VN phe duyet, nghia la da co phuong an von va co the khoi cong. Tuy nhien, viec Nga se tham gia xay dung tuyen nao trong sau tuyen metro theo qui hoach da duoc UBND TP phe duyet van con la an so.

Truoc do, vao giua nam 2003 Chu tich UBND TP Le Thanh Hai ra Ha Noi ky bien ban thoa thuan voi Tap doan Siemens (CHLB Duc) va thang 11-2003, bao cao nghien cuu kha thi du an dau tu xay dung hai tuyen metro uu tien tai TP da hoan tat.

Theo do, hai tuyen uu tien Ben Thanh - Tham Luong (theo duong Cach Mang Thang Tam, dai 10,18km), dong - tay (Ben Thanh - ben xe mien Tay, theo cac duong Nguyen Thi Minh Khai, Tran Phu, Hung Vuong, Hong Bang, Kinh Duong Vuong, dai 10,41km). Doan xe metro gom ba toa xe (moi toa dai 20m), chay voi toc do 80km/gio. Cung theo bao cao tien kha thi, neu chay tau voi gian cach 5 phut, su dung doan xe (3 toa) co suc cho 11.040 nguoi/gio/huong. Khi su dung hai doan xe noi ket (6 toa) cho phep suc cho 22.080 nguoi/gio/huong.

Theo ong Le Hong Ha, pho ban chuan bi du an duong sat noi o, diem dac biet cua du an cua Siemens la tuyen metro se noi ket tuyen xe buyt de tiep chuyen hanh khach, tao thanh mot mang luoi lien hoan, thong nhat. Du kien tong muc dau tu la 876 trieu USD, trong do von ngan sach TP.HCM chiem 30%, con lai la von vay ODA tu Ngan hang KFW cua CHLB Duc. Ngoai ra, TP se huy dong them nguon trong va ngoai nuoc.

Ngoai hai don vi tren, To chuc Tu van cua Nhat Ban (JICA), don vi dang thuc hien do an quihoach tong the va nghien cuu kha thi giao thong van tai khu vuc do thi TP.HCM, cung co y tham gia dau tu xay dung mot den hai tuyen metro tai TP.

“Giu dat” ngay tu bay gio

Chu truong xay dung metro noi o TP.HCM da duoc Chinh phu dua ra cach day nam nam, the hien trong quyet dinh phe duyet dieu chinh qui hoach chung TP.HCM den nam 2020 ky ngay 10-7-1998. Thang 1-2002, Chinh phu chinh thuc phe duyet qui hoach tong the phat trien nganh giao thong van tai duong sat VN den nam 2020 khang dinh lan nua viec xay dung metro o Ha Noi, TP.HCM va cac TP lon khac de tao thanh mang luoi giao thong do thi hoan chinh va dong bo. Tu do den nay viec xuc tien xay dung he thong metro da duoc cac TP tap trung thuc hien.

Lien tiep trong gan mot nam qua, UBND TP da co nhieu cuoc hop thuc day viec xay dung he thong metro tai TP. Moi day nhat, cuoi thang 10-2003, khi nghe bao cao tien do trien khai thuc hien du an metro, Chu tich Le Thanh Hai da giao cho chu tich UBND quan 12 va huyen Binh Chanh thanh lap ngay hoi dong boi thuong, giai phong mat bang va tai dinh cu, dong thoi xay dung phuong an den bu tai dinh cu lien quan den du an xay dung ga depot (ga de neo va sua chua tau). So Tai nguyen - moi truong duoc giao hoan tat thu tuc thu hoi 22,4ha tai phuong Tan Thoi Nhat, quan 12 va 30,6ha tai ap 3, ap 5, xa Tan Kien, huyen Binh Chanh. Dong tac “giu dat” nay het suc can thiet nham tao dieu kien thuan loi ve mat bang de trien khai nhanh du an lon va quan trong nay.
Tuy nhien, moi chuyen khong he don gian va TP dang va se doi dau voi hang loat kho khan.

+ Ong Le Hong Ha, Pho ban chuan bi du an duong sat noi o: “Se thu hut gan 30.000 lao dong”

- Truoc mat ve loi ich kinh te cua he thong co duoc tu viec tao ra cong viec truc tiep trong suot giai doan xay dung va van hanh. Giai doan xay dung hai tuyen uu tien du kien keo dai bon nam (gom ca thiet ke). Tinh trung binh co khoang 18.000 lao dong truc tiep va gian tiep. Trong giai doan van hanh, luong lao dong lau dai ma cac cong ty khai thac, van hanh se can khoang 2.500 lao dong truc tiep va 7.500 lao dong gian tiep. Loi ich kinh te cung co duoc tu viec su dung cac ga depot o muc do nao do cho muc dich thuong mai, nhu cho thue van phong phia tren, lam cua hieu trong cac ga, quang cao... Con ve loi ich gian tiep, tong loi ich kinh te do tao ra viec lam moi khoang hon 100 trieu USD sau khi giai doan thi cong hoan tat va 17,5 trieu USD/nam cho moi nam van hanh.

Nhung nam dau van hanh se co 73,73 trieu hanh trinh, tiet kiem duoc thoi gian khi chuyen tu su dung xe may, xe hoi sang metro. Vi vay, chi phi di lai ca nhan giam xuong khoang 60 trieu USD. Con so nay se tang khoang 100 trieu USD sau nam nam dau tien van hanh.

Tuyen 1: Ben Thanh-Tham Luong, xuat phat tu duong Ham Nghi, di theo cac duong Ham Nghi, Pham Hong Thai, Cach Mang Thang Tam, Truong Chinh, ket thuc tai cau Tham Luong giap voi ga depot Tan Thoi Nhat. Tuyen co doan di ngam tu duong Ham Nghi den Ba Queo dai 8,4km, di tren mat dat 0,5km ngang qua pheu bay cua san bay Tan Son Nhat va di tren cao 1,1km cuoi cung de vao depot.

Tuyen 2: Ben Thanh - ben xe mien Tay: xuat phat tu duong Ham Nghi (cung diem xuat phat cua tuyen 1), di theo cac duong Ham Nghi, Pham Hong Thai, Cach Mang Thang Tam (trung tuyen 1), Nguyen Thi Minh Khai, Tran Phu, Hong Bang, Hung Vuong, Kinh Duong Vuong. Tuyen co hai doan di ngam tu Ham Nghi den cong vien Tao Dan (trung tuyen 1 nhung di o tang ham tren), tiep tuc di ngam den diem cat voi duong Ngo Quyen, dai 4,5km, tu Ngo Quyen den cuoi tuyen (ben xe mien Tay), tuyen di cao, dai 5,8km.
(Tuyen 1 va 2 thuoc du an cua Siemens dang thuc hien)


So do hai tuyen Metro uu tien do Simens thuc hien

Tuyen 3: tu nga tu duong Hung Vuong-Ly Thuong Kiet (gap tuyen 2) den Lang Cha Ca (gap tuyen 4) theo duong Ly Thuong Kiet, Hoang Van Thu dai 5km, nang luc van chuyen 40.000-50.000 hanh khach/gio/huong, gia dau tu uoc 210 trieu USD.

Tuyen 4: tu Lang Cha Ca (gap tuyen 3) den Van Thanh (gap tuyen 6) theo duong Hoang Van Thu, Phan Dang Luu, Bach Dang, dai 6,5km, nang luc van chuyen 40.000-50.000 hanh khach/gio/huong, uoc dau tu 273 trieu USD.

Tuyen 5: tu Ben Thanh (gap tuyen 1) den Nam Sai Gon, theo duong truc bac nam, dai 8km, nang luc van chuyen 40.000-50.000 hanh khach/gio/huong, gia dau tu uoc 336 trieu USD.

Tuyen 6: tu Tao Dan (gap tuyen 1) den ben xe mien Dong (gap tuyen 4) theo duong Nguyen Thi Minh Khai, Xo Viet Nghe Tinh, dai 6km, nang luc van chuyen 40.000-50.000 hanh khach/gio/huong, gia dau tu uoc 168 trieu USD.

(Nguon: So Giao thong cong chanh TP)

D.TRANG thuc hien

Tin bai lien quan:

“Van de tai chinh rat quan trong!”

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.