Luc luong kiem ngu du suc bao ve ngu dan

Thứ sáu, 14 Tháng mười hai 2012, 06:45 GMT+7

Khi cap bach, kiem ngu se phoi hop cac luc luong khac nhu hai quan, bien phong, canh sat bien... de thi hanh cong vu, bao ve ngu dan, gop phan bao ve chu quyen quoc gia tren bien...Anh minh hoa

Khi cap bach, kiem ngu se phoi hop cac luc luong khac de thi hanh cong vu, bao ve ngu dan...

Theo Nghi dinh, kiem ngu la luc luong dan su, nhung khong chi co chuc nang tuan tra, kiem tra, kiem soat, xu ly vi pham phap luat va thanh tra chuyen nganh thuy san tren cac vung bien Viet Nam ma con phoi hop voi hai quan, bien phong, canh sat bien bao ve ngu dan, gop phan bao ve chu quyen an ninh quoc gia tren bien….

Ke tu ngay 25/1/2013, Cuc Kiem ngu se chinh thuc ra mat va di vao hoat dong theo quy dinh tai Nghi dinh 102 vua duoc Chinh phu ban hanh.

Theo do, kiem ngu la luc luong chuyen trach cua Nha nuoc, truc thuoc Tong cuc Thuy san (Bo NNPTNT), thuc hien chuc nang tuan tra, kiem tra, kiem soat, phat hien xu ly vi pham phap luat va thanh tra chuyen nganh thuy san tren cac vung bien Viet Nam.

Cac kiem ngu vien se co quyen han xu phat vi pham hanh chinh, ap dung cac bien phap ngan chan doi voi hanh vi vi phamcua to chuc, ca nhan trong va ngoai nuoc dang hoat dong tren cac vung bien Viet Nam . Mac du la luc luong dan su nhung luc luong kiem ngu se hoat dong tuan tra kiem soat thuong xuyen, lien tuc. Khi cap bach, kiem ngu se phoi hop cac luc luong khac nhu hai quan, bien phong, canh sat bien... de thi hanh cong vu.

Voi cac quyen han tren, luc luong nay se du suc thuc thi bao ve Luat Thuy san va bao ve nguon loi thuy san, bao ve ngu dan, cuu nan va gop phan bao ve chu quyen quoc gia tren bien.

Cu the, luc luong kiem ngu se kiem tra, kiem soat, xu ly vi pham cac quy dinh ve khai thac va bao ve nguon loi thuy san nhu: vung khai thac, tuyen khai thac, nghe khai thac, mua vu khai thac, kich co mat luoi duoc phep su dung; giay phep hoat dong khai thac; kiem soat viec dung chat no, xung dien, chat doc de khai thac huy diet nguon loi...

Kiem ngu co quyen yeu cau to chuc, ca nhan co lien quan cung cap thong tin, tai lieu can thiet de kiem tra, kiem soat; xu phat vi pham hanh chinh, ap dung cac bien phap ngan chan hanh vi vi pham ve khai thac, bao ve va phat trien nguon loi thuy san theo quy dinh cua phap luat. Luc luong nay cung thay mat Nha nuoc Viet Nam kiem tra, giam sat, xu ly cac hanh vi vi pham cua tau ca nuoc ngoai trong vung bien Viet Nam hoac cac vung bien ma Viet Nam tham gia ky ket hiep dinh, cong uoc ve nghe ca voi cac quoc gia khac.

Theo Thu truong Bo NN&PTNT Vu Van Tam, cong tac chuan bi thanh lap Cuc Kiem ngu dang duoc gap rut tien hanh, du kien se ra mat vao ngay 25/1/2013 toi day.

Truoc mat, khi moi thanh lap, luc luong kiem ngu se hoat dong chu yeu o tuyen trung uong va mot so vung bien nhat dinh. O cac dia phuong, van giao cho thanh tra chuyen nganh. Dan dan, se xay dung quy che phoi hop giua luc luong kiem ngu va cac luc luong khac tren bien.

Dac biet, Tong cuc Thuy san cung tinh toan de lua chon nhung thiet bi vua hien dai vua dap ung duoc dieu kien Viet Nam voi 3 tieu chi: chuc nang bao bao tu dong; thoai hai chieu tren bo va tau; quan sat hanh trinh cua tau ca tren man hinh. Ngoai ra, con co mot so chinh sach khac nhu tin dung uu dai cho ngu dan voi lai suat thap, khuyen khich bao quan sau thu hoach tren tau de tranh that thoat va tang gia tri.

Tong cuc Thuy san cung da hoan thien trang bi he thong quan sat tau ca qua ve tinh cho hon 3.000 tau cua ngu dan (du an Movimar do Chinh phu Phap tai tro). Duon vi nay cung dang tham muu cho Bo NN&PTNT ve de an to chuc lai khai thac thuy san tren bien, trong do tap trung to chuc ngu truong, tang cuong danh bat xa bo nham giam bot ap luc khai thac qua muc ven bo hien nay.


Xuan Hung

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.