Luat Quoc hoi se khong co nhieu doi moi

Thứ sáu, 02 Tháng ba 2007, 08:41 GMT+7

Chia tach, thanh lap cac co quan cua QH, bo phieu tin nhiem doi voi nhung nguoi do QH bau, tang so luong dai bieu QH chuyen trach…la mong muon cua nhieu dai bieu va cu tri de QH hoat dong co hieu luc, hieu qua hon. Tuy nhien, ket qua tiep thu, chinh ly du thao luat Quoc hoi sua doi lai cho thay se khong co nhieu thay doi lon.

Chua sua doi toan dien

Chieu qua, 1/3, trong khuon kho phien hop thu 47, UBTVQH da nghe bao cao giai trinh, tiep thu, chinh ly du thao Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua luat To chuc QH, du kien se trinh ra tai ky hop thu 11 sap toi.

Pho chu tich QH Nguyen Van Yeu cho biet, tu nam 2005 QH da dat ra viec sua doi, bo sung Luat To chuc QH. Tu do den nay, UBTVQH da to chuc nhieu cuoc hop quan trong lay y kien cua nhieu co quan, to chuc trong va ngoai Quoc hoi. Phan lon cac y kien tham gia tai cac cuoc hop nay deu cho rang Luat To chuc Quoc hoi can phai sua doi toan dien de phu hop voi tinh hinh moi. Bao cao cua UBTVQH neu ro: “Nhieu y kien cho rang de khac phuc han che, tang cuong hieu luc, hieu qua hoat dong cua Quoc hoi thi co nhieu noi dung cua Luat To chuc Quoc hoi hien hanh can phai duoc sua doi, bo sung”.

Tuy nhien, do thoi gian chuan bi khong con nhieu, cac co quan huu quan phai danh thoi gian chuan bi tong ket nhiem ky va bau cu Quoc hoi Khoa XII... Nen truoc mat chi dat ra van de trong tam la “thanh lap moi mot so Uy ban tren co so chia tach Uy ban phap luat va Uy ban Kinh te ngan sach”.

Ong Yeu cho biet, UBTVQH da thong nhat tren co so chia tach 2 Uy ban hien nay se thanh lap them 4 Uy ban moi bao gom: Uy ban Phap luat, Uy ban Tu phap, Uy ban kinh te va Uy ban tai chinh, ngan sach. Viec thanh lap moi cac uy ban nay tuy co tang them so luong co quan cua QH nhung khong bi “phinh” ra ve bo may hanh chinh nhu cac co quan quan ly nha nuoc vi khong doi hoi phai thanh lap theo nganh doc.

Cung voi viec thanh lap cac uy ban moi, UBTVQH da cho y kien sua doi luat de bo sung trach nhiem cua Hoi dong dan toc va cac uy ban khac. Chang han phoi hop voi Uy ban phap luat tham tra bao cao cua Chinh phu ve cong tac giai quyet khieu nai, to cao; voi Uy ban tu phap tham tra bao cao cua chinh phu ve cong tac chong tham nhung…

“Trach nhiem thuoc ve UBTVQH”

Ngoai viec tach 2 uy ban hien hanh de thanh lap moi 4 uy ban, hau nhu khong co them diem moi nao trong du thao Luat sua doi mot so dieu cua Luat To chuc Quoc hoi.

Nhung noi dung quan trong va thu hut duoc su quan tam cua du luan trong thoi gian qua nhu thanh lap Uy ban Dan nguyen hoac Thanh tra Quoc hoi, bo phieu tin nhiem doi voi nhung nguoi giu cac chuc vu do QH bau hoac phe chuan, viec dieu tran tai Hoi dong Dan toc va cac Uy ban, thanh lap cac tieu ban, tang so luong dai bieu chuyen trach... deu con co nhieu y kien khac nhau va chua the dua vao du thao luat sua doi bo sung de trinh QH.

Cung tu nhung van de nay ma nhieu thanh vien UBTVQH bay to ban khoan. Chu nhiem Uy ban Doi ngoai Vu Mao noi: “Viec nay da ban tu lau, nhung hom nay trinh bay nhu vay toi thay chua thoa man. Truoc day khi quy dinh viec bo phieu tin nhiem phai co 20% y kien cua dai bieu Quoc hoi cu tuong la dau son trong tien trinh doi moi. Nhung rot cuoc da khong thuc hien duoc, day la mot dieu dang buon. Quy dinh 20% dai bieu co y kien ma khong cho nguoi ta trao doi voi nhau thi lam sao ma thuc hien duoc. Chung ta cu ban mai va cuoi cung chi la viec tach hai uy ban”.

Ly giai viec tai sao co hoi sua doi toan dien Luat To chuc Quoc hoi da bi bo lo, Chu nhiem Uy ban Phap luat Vu Duc Khien cho rang co trach nhiem rat lon cua UBTVQH. “Van de sua doi Luat To chuc Quoc hoi da duoc dat ra tu nam 2005. Cho den thang 9/2006 thi viec sua doi toan dien da duoc nhieu y kien dat ra va UBTVQH cung thay rang can phai xem xet de sua doi. Tai sao nhung van de dat ra nhu the ma trong mot thoi gian kha dai chung ta khong ban ma mai den 6/2 vua roi moi ban thi khong con thoi gian”.

Ong Khien du bao rang voi nhung sua doi chua can ban nhu vay, sap toi dua ra ky hop thu 11 chua chac da duoc Quoc hoi chap nhan.

Thai SonCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.