Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 5 luat moi

Thứ bảy, 06 Tháng bảy 2013, 09:21 GMT+7

Chieu 5/7, Van phong Chu tich nuoc da to chuc hop bao cong bo Lenh cua Chu tich nuoc ve viec cong bo 5 Luat va 1 Nghi quyet cua Quoc hoi duoc thong qua tai ky hop thu 5, Quoc hoi khoa XIII.

5 luat va 1 Nghi quyet duoc cong bo chieu 5/7 la cac Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat thue gia tri gia tang; Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat thue thu nhap doanh nghiep; Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat cu tru; Luat sua doi, bo sung Dieu 170 cua Luat doanh nghiep; Luat hoa giai o co so va Nghi quyet keo dai thoi han su dung dat trong cay hang nam, dat nuoi trong thuy san, dat lam muoi cua ho gia dinh, ca nhan.

Tu 1/1/2014, thue suat pho thong la 22%

De thuc hien Chien luoc cai cach thue den nam 2020 lam giam dan muc dong vien, khoan 6, Dieu 1 cua Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Thue thu nhap doanh nghiep quy dinh tu 1/1/2014, ap dung muc thue suat pho thong la 22%, doanh nghiep co tong doanh thu nam khong qua 20 ty dong duoc ap dung thue suat pho thong 20% ke tu 1/7/2013. Tu ngay 1/1/2016, muc thue suat pho thong la 20% va muc thue suat uu dai 20% duoc giam xuong con 17% (khoan 7 Dieu 1).

Nham dam bao su nhat quan voi Luat Dau tu va tao thuan loi cho doanh nghiep, tai khoan 7, khoan 8 Dieu 1, Luat sua doi quy dinh doi tuong huong uu dai thue la doanh nghiep, can cu uu dai thue theo du an dau tu cua doanh nghiep va bo sung them linh vuc, nganh nghe, dia ban uu dai.

Gop phan ho tro giam kho khan cho cac doanh nghiep co quy mo nho va vua, khuyen khich doanh nghiep dau tu-kinh doanh nha o xa hoi trong boi canh kinh te kho khan, thi truong bat dong san dong bang, hang ton kho nhieu, Luat sua doi, bo sung quy dinh ap dung ke tu ngay 1/7/2013 hai giai phap chinh sach uu dai thue gom: quy dinh doanh nghiep co tong doanh thu nam duoi 20 ty dong duoc ap dung thue suat 20% va quy dinh ap dung thue suat 10% doi voi thu nhap cua doanh nghiep tu thuc hien du an dau tu-kinh doanh nha o xa hoi. Luat co hieu luc thi hanh tu 1/1/2014.

Ap dung thue suat 5% doi voi nha o xa hoi tu 1/7/2013

Trao doi ve Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat thue gia tri gia tang, Vu truong Vu Chinh sach Thue (Bo Tai chinh) Ngo Huu Loi cho hay, theo Chien luoc cai cach he thong thue giai doan 2011-2020 thi noi dung cai cach thue suat thue gia tri gia tang la giam bot nhom hang hoa, dich vu chiu thue suat 5%; nghien cuu den nam 2020 ap dung co ban mot so muc thue suat (ngoai muc 0%).

De khac phuc cac vuong mac trong thuc te va phu hop voi thong le quoc te, Luat bo sung quy dinh ap dung thue suat 5% doi voi viec ban, cho thue, cho thue mua nha o xa hoi tu 1/7/2013.

Nguyen tac xac dinh hang hoa, dich vu xuat khau ap dung thue suat 0% la hang hoa, dich vu duoc tieu dung o ngoai Viet Nam, tieu dung trong khu phi thue quan va hang hoa, dich vu duoc cung cap cho khach hang nuoc ngoai theo quy dinh cua Chinh phu.

Ngoai ra, de thao go kho khan cho doanh nghiep, Luat con bo sung quy dinh khau tru thue gia tri gia tang dau vao khong duoc boi thuong cua hang hoa, dich vu bi ton that; bo khong che thoi han duoc ke khai, khau tru thue gia tri gia tang dau vao toi da la 6 thang trong truong hop co sai sot ke tu thang phat sinh hoa don.

Theo do, doanh nghiep duoc ke khai bo sung vao bat ky thoi diem nao truoc khi co quan thue cong bo quyet dinh kiem tra, thanh tra thue theo quy dinh cua Luat Quan ly thue; bo quy dinh thue gia tri gia tang dau vao cua tai san co dinh su dung dong thoi cho san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu chiu thue gia tri gia tang va khong chiu thue gia tri gia tang duoc khau tru toan bo de dam bao nhat quan voi nguyen tac chi khau tru gia tri gia tang dau vao su dung cho san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu chiu thue gia tri gia tang….

Dac biet, de gop phan chong gian lan trong hoan thue gia tri gia tang, Luat sua doi quy dinh ve hoan thue do 3 thang lien tuc co so thue gia tri gia tang dau vao chua khau tru het duoc chuyen tru vao so thue phai nop cua cac ky tiep theo va sau thang thu 12 hoac quy thu 4 ma van con so thue gia tri gia tang dau vao chua khau tru het thi duoc hoan thue. Luat cung quy dinh giai phap giam 50% muc thue suat 10% thue gia tri gia tang tu ngay 1/7/2013 den het ngay 30/6/2014 doi voi ban, cho thue, thue mua nha o thuong mai la can ho hoan thien co dien tich san duoi 70m2 va co gia ban duoi 15 trieu dong/m2.

Luat chinh thuc co hieu luc tu ngay 1/1/2014, tru mot so dieu khoan quy dinh cu the ve ban, cho thue, thue mua nha o xa hoi va nha o thuong mai.

Sua Dieu 170 Luat Doanh nghiep de go kho cho doanh nghiep FDI

Lien quan den Luat sua doi bo sung Dieu 170 cua Luat Doanh nghiep, Thu truong Bo Ke hoach va Dau tu Dang Huy Dong cho hay: viec sua doi, bo sung Khoan 2 Dieu 170 Luat Doanh nghiep nham thuc hien nhung muc tieu chu yeu nhu thao go kho khan, tao dieu kien de cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tiep tuc duy tri hoat dong, dac biet la cac doanh nghiep da di vao san xuat, kinh doanh on dinh, co luc luong lao dong gan bo lau dai, dong gop cho xa hoi va ngan sach nha nuoc.

Viec sua luat cung tao co so phap ly de khuyen khich cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai chua dang ky lai thuc hien du an dau tu moi va dau tu mo rong tai Viet Nam . Luat quy dinh bai bo thoi han dang ky lai quy dinh tai diem a khoan 2 Dieu 170 Luat doanh nghiep de cho phep doanh nghiep chua dang ky lai lua chon thuc hien thu tuc dang ky lai vao thoi diem thich hop truoc khi ket thuc thoi han hoat dong quy dinh tai Giay phep dau tu.

Luat se co hieu luc ke tu ngay 1/8/2013 va de huong dan thuc hien cac quy dinh sua doi, bo sung tai Luat nay, Chinh phu se ban hanh Nghi dinh sua doi, bo sung Nghi dinh so 101 cua Chinh phu ngay 21/9/2006 quy dinh viec dang ky lai, chuyen doi va dang ky doi Giay chung nhan dau tu cua cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep va Luat Dau tu. Hien, Bo Ke hoach va Dau tu dang trien khai xay dung Nghi dinh nay de trinh Chinh phu ban hanh ngay sau khi Luat co hieu luc thi hanh - Thu truong Dang Huy Dong cho biet.

Mo rong dien duoc dang ky thuong tru vao thanh pho truc thuoc trung uong

Day la noi dung quy dinh tai Dieu 1 cua Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat cu tru. Luat quy dinh cac hanh vi bi nghiem cam bao gom: thue, cho thue, lam gia, sua chua, lam sai lech noi dung so ho khau, so tam tru, giay to khac co lien quan den cu tru; su dung giay to gia ve cu tru; cung cap thong tin, tai lieu sai su that ve cu tru; gia mao dieu kien de duoc dang ky thuong tru; dong y cho nguoi khac dang ky cu tru vao cho o cua minh de vu loi hoac trong thuc te nguoi dang ky cu tru khong sinh song tai cho o do.

Theo Trung tuong Pham Quy Ngo, Thu truong Bo Cong an, de bao dam quyen, loi ich hop phap cua nguoi dan dang cu tru tai thanh pho, lam cham toc do tang dan so co hoc, giam suc ep ve cac van de xa hoi lien quan, khoan 2 Dieu 1 cua Luat da quy dinh tang thoi gian tam tru de duoc dang ky thuong tru vao quan thuoc thanh pho truc thuoc trung uong tu 1 nam len 2 nam.

De tao thuan loi va bao dam quyen cho cong dan, Luat cung da mo rong mot so doi tuong co quan he ho hang than thich ve o voi nhau thi duoc dang ky thuong tru vao thanh pho truc thuoc trung uong khi duoc nguoi co so ho khau dong y cho nhap vao so ho khau cua minh.

Doi voi truong hop dang ky thuong tru vao cho o do thue, muon, o nho cua ca nhan, to chuc, Luat da bo sung mot so dieu kien chat che hon de khac phuc tinh trang nhieu ho, nhieu nguoi nhap ho khau vao mot cho o qua chat hep.

Luat chinh thuc co hieu luc tu ngay 1/1/2014

Bao dam tinh linh hoat trong hoat dong hoa giai

Luat hoa giai o co so quy dinh nguyen tac, chinh sach cua Nha nuoc ve hoa giai o co so, hoa giai vien, to hoa giai; hoat dong hoa giai o co so; trach nhiem cua co quan, to chuc trong cong tac hoa giai o co so... Hoat dong hoa giai cua toa an, trong tai, hoa giai thuong mai, hoa giai lao dong va hoa giai tai Uy ban nhan dan xa, phuong, thi tran khong thuoc pham vi dieu chinh cua Luat.

Dieu 3 cua Luat quy dinh viec hoa giai o co so duoc tien hanh doi voi cac mau thuan, tranh chap, vi pham phap luat, tru cac truong hop mau thuan, tranh chap xam pham loi ich cua Nha nuoc, loi ich cong cong; vi pham phap luat ve hon nhan va gia dinh, giao dich dan su ma theo quy dinh cua phap luat to tung dan su khong duoc hoa giai; vi pham phap luat ma theo quy dinh phai bi truy cuu trach nhiem hinh su hoac bi xu ly vi pham hanh chinh; mau thuan, tranh chap khac khong duoc hoa giai o co so theo quy dinh phap luat.

De bao dam cho hoat dong cua to hoa giai va hoa giai vien, nang cao chat luong, hieu qua cong tac hoa giai o co so; dong thoi phu hop voi tinh chat cua hoat dong hoa giai o co so la hoat dong tu nguyen, tu quan cua cong dong dan cu, Dieu 6 Luat quy dinh Nha nuoc ho tro kinh phi cho cong tac hoa giai o co so. Ngan sach trung uong chi bo sung cho cac dia phuong chua tu can doi duoc ngan sach de ho tro kinh phi cho cong tac hoa giai o co so.

Chuong III cua Luat da bo sung, quy dinh ro hon quy trinh hoa giai, bao dam tinh linh hoat trong hoat dong hoa giai, phat huy vai tro chu dong cua hoa giai vien. Luat gom 5 chuong, 33 dieu, co hieu luc thi hanh tu ngay 01/01/2014.

Keo dai han su dung dat nong nghiep, nuoi trong thuy san, lam muoi

Theo Nghi quyet keo dai thoi han su dung dat trong cay hang nam, dat nuoi trong thuy san, dat lam muoi cua ho gia dinh, ca nhan da duoc Quoc hoi quyet nghi, khi het thoi han su dung, Nha nuoc khong dieu chinh lai dat trong cay hang nam, dat nuoi trong thuy san, dat lam muoi da giao cho ho gia dinh, ca nhan theo Luat dat dai hien hanh.

Ho gia dinh, ca nhan truc tiep san xuat nong nghiep, nuoi trong thuy san, lam muoi duoc tiep tuc su dung dat cho den khi Luat dat dai (sua doi) duoc ban hanh va co hieu luc thi hanh. Khi do, thoi han su dung dat trong cay hang nam, dat nuoi trong thuy san, dat lam muoi cua ho gia dinh, ca nhan ap dung theo quy dinh cua Luat dat dai sua doi. Nghi quyet nay co hieu luc thi hanh tu 1/10/2013./.


(TTXVN)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.