Lay phieu tin nhiem ca lanh dao phuong xa

Thứ tư, 16 Tháng một 2013, 12:08 GMT+7

Sang nay, Uy ban Thuong vu Quoc hoi thong nhat noi dung nghi quyet huong dan thi hanh viec lay phieu tin nhiem, bo phieu tin nhiem voi cac chuc danh do Quoc hoi, HDND bau hoac phe chuan.
> Da bo phieu tin nhiem, phai co nguoi thay the

Theo do, ngoai nhung chuc danh duoc lay phieu tin nhiem, bo phieu tin nhiem o Quoc hoi, HDND cap tinh, thanh pho truc thuoc trung uong, Nghi quyet huong dan con quy dinh cac chuc danh lay phieu tin nhiem, bo phieu tin nhiem o HDND cap xa, phuong, thi tran. Cac chuc danh nay gom Chu tich HDND, Pho chu tich HDND xa, phuong, thi tran; Chu tich UBND, Pho chu tich UBND, cac Uy vien cua UBND xa, phuong, thi tran.

Neu mot nguoi dong thoi giu nhieu chuc vu do Quoc hoi, HDND bau hoac phe chuan (nhu Pho chu tich HDND kiem Truong ban Kinh te) thi viec lay phieu tin nhiem duoc thuc hien doi voi chuc vu cao nhat. Thoi gian lay phieu thuc hien dinh ky tai ky hop dau tien hang nam ke tu nam thu hai cua moi nhiem ky Quoc hoi, HDND cac cap.


Lay phieu tin nhiem ca lanh dao phuong, xa
Tai ky hop Quoc hoi vao thang 5 toi, viec lay phieu tin nhiem cac chuc danh lanh dao nhu Chu tich nuoc, Chu tich Quoc hoi, Thu tuong... se duoc tien hanh. Anh: Hoang Ha.

Ve noi dung bao cao va trach nhiem giai trinh cua nguoi duoc lay phieu tin nhiem, Uy ban Thuong vu Quoc hoi yeu cau co quan soan thao chinh ly lai theo huong don gian cac noi dung giai trinh. Ben canh do, quy dinh ve mau phieu cung duoc yeu cau chuan bi theo huong moi la phieu cho tung nguoi thay vi nhieu nguoi cung mot phieu.

Voi nguoi duoc lay phieu tin nhiem co tren 2/3 tong so dai bieu Quoc hoi, HDND danh gia "tin nhiem thap" hoac 2 nam lien tiep co qua nua tong so dai bieu danh gia "tin nhiem thap", Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Thuong truc HDND co trach nhiem trinh Quoc hoi, HDND bo phieu tin nhiem cham nhat tai ky hop tiep theo, tru truong hop nguoi do co don xin tu chuc.

Ve diem nay, Chu nhiem Uy ban ban Khoa hoc Cong nghe va Moi truong gop y nen quy dinh ro rang hon. Don tu chuc gui truoc bao nhieu ngay va phai duoc cap co tham quyen chap thuan de tranh truong hop "ngay mai bo phieu tin nhiem, toi nay gui don", rat kho xu ly.

Truong hop nguoi duoc dua ra bo phieu tin nhiem co qua nua tong so dai bieu Quoc hoi, HDND bo phieu "khong tin nhiem" thi co quan hoac nguoi co tham quyen da gioi thieu nguoi do co trach nhiem trinh Quoc hoi, HDND xem xet, quyet dinh viec mien nhiem, bai nhiem hoac phe chuan viec mien nhiem, cach chuc.

Do con mot so diem gop y duoc tiep thu ngay tai buoi hop sang nay nen noi dung chinh thuc cua nghi quyet huong dan se duoc Chu tich Quoc hoi Nguyen Sinh Hung ky va ban hanh de co hieu luc tu 1/2 - thoi diem nghi quyet 35 cua Quoc hoi ve lay phieu tin nhiem, bo phieu tin nhiem voi cac chuc danh cho Quoc hoi, HDND bau hoac phe chuan co hieu luc.

Nguyen Hung

Tweet Y kien ban doc ( 0 )Lay phieu tin nhiem ca lanh dao phuong, xa Y kien cua ban

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.