Lap co quan tai phan giai quyet khieu nai ve dat dai

Thứ năm, 29 Tháng chín 2005, 12:14 GMT+7

Bo Tai Nguyen- Moi truong dang hoan tat bao cao gui Chinh phu ve ket qua dot kiem tra thi hanh Luat Dat dai. Bo cung se co van ban yeu cau cac tinh, thanh giai quyet nhung van de buc xuc trong quan ly, su dung dat.


Lap co quan tai phan giai quyet khieu nai ve dat dai
Nguoi dan buc xuc tap trung quanh Doan cong tac cua Bo TN - MT

Nhung buc xuc cua nguoi dan ve dat dai se duoc xem xet, giai quyet the nao?

Phong vien Tien Phong da tim cau tra loi tu ong Dang Hung Vo, Thu truong Bo TN-MT? Ong Vo cho biet:

Van de buc xuc nhat chinh la gap rut hoan thanh cac van ban quy pham phap luat ve dat dai, nhung cai thieu thi phai bo sung, cai bat cap thi phai chinh sua.

Cu the, chung toi kien nghi Chinh phu can chi dao day nhanh tien do xay dung cac luat thue co lien quan den dat, dac biet la Luat thue su dung dat; som ban hanh Nghi dinh ve tien thue dat cung nhu Nghi dinh sua doi, bo sung mot so dieu cua cac Nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai.

Doi voi cac tinh thi phai gap rut hoan thanh 5 loai van ban gom: bang gia dat; boi thuong, ho tro tai dinh cu; han muc dat o, trinh tu thu tuc hanh chinh giai quyet cac van de ve dat dai va cap giay chung nhan quyen su dung dat. Neu khong lam xong nhung loai van ban lien quan den cac cong viec tren thi se khong giai quyet duoc van de gi ca.

Boi le chi can khong lam xong han muc dat o thi cung khong tien hanh cap duoc giay chung nhan quyen su dung dat...Hien nay moi chi co 3 tinh co day du he thong van ban quy pham phap luat ve dat dai.

Thua ong, nhieu dia phuong, nguoi dan bi thu hoi dat voi gia con thap, nhat la gia dat nong nghiep, viec nay se duoc tinh toan ra sao?

Dung vay! Bo TN-MT se de nghi Chinh phu dieu chinh gia dat nong nghiep hien dang qua thap, nhat la o cac khu vuc kinh te dang phat trien cung chi vao khoang 100.000 dong/ m2.

Ben canh do cung can phai co huong dan chi tiet ve viec thu hoi, den bu, ho tro tai dinh cu giai phong mat bang tu khau lap, xet duyet, cong khai quy hoach den khau cuong che phai qua cac buoc gi, moi buoc bao nhieu ngay de cac dia phuong thuc hien cho nhat quan, khong de moi noi lam moi cach.

Rieng viec cap giay chung nhan quyen su dung dat (so do)- nhiem vu duoc Chinh phu coi la trong tam trong nam nay- nhung qua kiem tra van thay tien do kha i ach?

Viec nay cung da lam duoc nhieu nhung khong dat duoc muc tieu het nam 2005 la cap xong so do. Tien do cap so do cham tap trung chu yeu vao dat o tai do thi, dat lam nghiep va dat chuyen dung cho cac to chuc.

Chung toi thay nguyen nhan chinh la do nhan thuc cua cap huyen- noi cap so do cho dan- la chua tot, nhung truong hop theo luat duoc cap thi luat da quy dinh ro nhu ban ngay nhung can bo huyen lai hieu theo cach khac lam cho nguoi nay phai nop nghia vu ve tai chinh, nguoi kia khong duoc cap... thanh ra lam cho tien do cham va dan buc xuc.

Thu den la thu tuc hanh chinh luat quy dinh da ro nhung mot so dia phuong trien khai lai ruom ra; cac dia phuong cung chua quan xuyen het duoc hoat dong cua co quan chuyen mon nen dan van bi phien nhieu; bo phan thu ly cung gay phien phuc da co giay khong cap, giai thich vong vo, hen di hen lai, muon “lam an” tren viec cap giay cung co kha nhieu...

Do cung chinh la nhung viec can phai chan chinh vi ve phap luat chua thay co quy dinh nao bat hop ly.

Mot trong nhung van de noi com qua dot kiem tra vua roi la tinh hinh khieu nai, to cao ve dat dai co xu huong ngay cang phuc tap va duong nhu chua co loi ra?

Dau tien, Bo TN-MT se yeu cau cac dia phuong chan chinh cong tac tiep dan, hien nay nhieu noi lam tot nhung cung kha nhieu noi chua quan tam den viec nay. Co khi dan den co quan chuc nang con dun day tranh nhiem, nhieu khi lam cho dan kho chiu.

Chung toi de nghi cac dia phuong phai to chuc nghiem quy dinh phai co duong day nong de tiep nhan y kien cua dan. Hien nay van con 23 tinh chua co he thong duong day nong ve dat dai.

Dac biet la viec giai quyet khieu nai to cao, tranh chap ve dat dai dang co xu huong tang manh voi xu the nguoi dan dang cam thay minh bi ap luc do chinh quyen tao nen trong viec xu ly kien nghi cua dan. Viec nay can phai doi moi.

Thua ong, khieu nai ve dat dai luon chiem da so tong so khieu nai tu nhieu nam nay. Vay doi moi viec giai quyet khieu nai, to cao se theo huong nao?

Chung toi da kien nghi Chinh phu cho thanh lap co quan tai phan trung uong ve dat dai, viec nay se giup cho viec giai quyet cac khieu nai ve dat dai khach quan thuan loi hon. Truoc day chung ta co xu huong don viec giai quyet khieu nai to cao cho dia phuong nhung qua kiem tra chung toi thay de cac dia phuong giai quyet la rat kho.

Noi that, o dia phuong mot mat ho rat nhieu viec, mot mat ong Chu tich tinh xu ly ong Chu tich huyen cung kho, vi moi quan he giua lanh dao theo kieu gia dinh o dia phuong co ve nang hon o Trung uong.

Khi lap co quan tai phan, khieu nai to cao ve dat se duoc xu ly lan dau theo cap hanh chinh, neu cac ben khong chap thuan thi de co quan tai phan xu ly, co quan nay khong co gi rang buoc voi dia phuong nen viec giai quyet se cong bang, khach quan hon.

Den nay, qua tong hop tinh hinh quan ly dat dai sau khi kiem tra, cac ong thay nhung dia phuong nao tinh hinh dat dai la phuc tap nhat?

Nhung dia phuong co nhieu y kien cua dan, tham chi co nhieu don to cao quyet liet thi co the noi duoc ngay la Ha Noi, Hai Phong, Quang Ninh, Lang Son, Nghe An, Ha Tinh, Khanh Hoa, Lam Dong, Dong Nai, Ba Ria- Vung Tau, TP HCM, Long An, Tien Giang, Kien Giang.

Doi voi nhung tinh, thanh pho nay Bo TN-MT co kien nghi gi voi Chinh phu de yeu cau ho giai quyet cac yeu cau buc xuc cua dan?

Rieng viec nay ban than Bo TN-MT phai co trach nhiem don doc cac dia phuong phai giai quyet cac van de ma dan buc xuc. Hien nay chung toi dang lam nhung viec sau day ve ket qua kiem tra: Bao cao ket qua len Chinh phu; bao cao ve tinh hinh giai quyet khieu nai, to cao - day la viec phat sinh trong qua trinh kiem tra, con trong noi dung dot kiem tra vua roi khong co viec nhan don to cao cua dan; cac doan kiem tra phai co ket luan kiem tra gui cho tung tinh...

Bo TN-MT se co cong van chung gui cho tat ca cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, trong do se noi ro tung mat manh, mat yeu trong viec quan ly, su dung dat dai o tung tinh va cac giai phap can thuc hien de tiep tuc trien khai thi hanh Luat Dat dai, giai quyet nhung vuong mac cung nhu buc xuc cua dan.

Xin cam on ong!

Huu Khoi thuc hienCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.