Lam ro hon can cu thu hoi trong Luat dat dai

Thứ ba, 15 Tháng một 2013, 21:09 GMT+7

Theo du Luat dat dai sua doi trinh Thuong vu Quoc hoi chieu 15/1, phai lam ro hon cac truong hop Nha nuoc thu hoi dat; thu hep cac truong hop thu hoi dat de thuc hien du an phat trien kinh te, xa hoi.
> Lay y kien nhan dan ve du luat dat dai sua doi / Luat dat dai con nhieu "diem nghen"

Chieu 15/1, Uy ban Thuong vu Quoc hoi tiep tuc cho y kien ve mot so van de lon con vuong mac cua Luat dat dai (sua doi). Theo Bo truong Tai nguyen Moi truong Nguyen Minh Quang, du thao luat duoc dua ra lan nay co 14 dieu tang them so voi du luat trinh Quoc hoi tai ky hop vua qua (bo 7 dieu va bo sung moi 21 dieu). 8 trong so 14 chuong co cac dieu sua doi, bo sung kha chi tiet.

Du thao bo quy dinh ve Nha nuoc duoc uu tien nhan chuyen nhuong quyen su dung dat, mua tai san gan lien voi dat. Dong thoi, bo sung quy dinh ve trach nhiem cua Nha nuoc trong viec ban hanh chinh sach dat o, dat san xuat doi voi dong bao dan toc thieu so. Quy dinh ve trach nhiem cua Nha nuoc trong viec cung cap thong tin dat dai; bao dam quyen duoc tiep can thong tin ve quan ly, su dung dat dai cua cac to chuc, ca nhan duoc dua vao van ban luat.

Du thao moi nhat cung quy dinh nguoi su dung dat duoc tiep tuc su dung dat va khong bi han che ve quyen su dung dat trong truong hop cac du an, cong trinh da ghi trong ke hoach su dung dat va da cong bo phai thu hoi dat hoac chuyen muc dich su dung dat nhung sau 3 nam chua co quyet dinh thu hoi dat hoac chua duoc phep chuyen muc dich su dung dat.


Bo truong Tai nguyen Moi truong:
Bo truong Tai nguyen Moi truong Nguyen Minh Quang. Anh: Nguyen Hung.

Doi voi viec thu hoi dat, theo Bo truong Quang, cac quy dinh lien quan toi van de nay se theo huong cu the, chi tiet hon. "Viec thu hoi dat phai lam ro hon cac truong hop Nha nuoc thu hoi dat de su dung vao muc dich quoc phong, an ninh, loi ich quoc gia, loi ich cong cong; thu hep cac truong hop Nha nuoc thu hoi dat de thuc hien cac du an phat trien kinh te, xa hoi va lam ro can cu thu hoi", Bo truong Quang cho hay.

Du luat cung bo sung quy dinh chu tich UBND cap tinh co tham quyen thu hoi dat nong nghiep thuoc quy dat cong ich cua xa, phuong, thi tran de chuyen sang su dung vao muc dich phi nong nghiep. Chu tich UBND cap co tham quyen thu hoi dat la nguoi co tham quyen ban hanh quyet dinh cuong che; nguoi co tham quyen ban hanh quyet dinh cuong che thi khong duoc uy quyen.

Viec boi thuong ve dat, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat duoc sua doi va bo sung kha nhieu diem. Vi du bo sung quy dinh ve nguyen tac ho tro khi Nha nuoc thu hoi dat, cac khoan ho tro bao gom: ho tro on dinh doi song va san xuat; ho tro dao tao chuyen doi nghe va tao viec lam doi voi truong hop thu hoi dat nong nghiep cua ho gia dinh, ca nhan truc tiep san xuat nong nghiep; ho tro tai dinh cu doi voi truong hop thu hoi dat o cua ho gia dinh, ca nhan bi thu hoi dat ma phai di chuyen cho o; ho tro khac; viec quy dinh cu the cac khoan ho tro do Chinh phu quy dinh.

Bo sung quy dinh cu the ve lap va thuc hien du an tai dinh cu theo huong UBND cap tinh co trach nhiem to chuc lap va thuc hien cac du an tai dinh cu truoc khi thu hoi dat; khu tai dinh cu tap trung phai xay dung co so ha tang dong bo dam bao bang hoac tot hon noi o cu, phu hop voi tieu chuan va quy chuan xay dung

Du luat con quy dinh cu the viec boi thuong thiet hai ve nha, cong trinh xay dung tren dat khi Nha nuoc thu hoi dat; bo sung quy dinh ve boi thuong doi voi vat nuoi, cay trong...

Doi voi van de gia dat, du luat sua doi, bo sung theo huong khong quy dinh cu the trong du thao Luat ve cac phuong phap xac dinh gia dat ma giao cho Chinh phu quy dinh cu the cho phu hop voi tung loai dat; quy dinh cu the ve khung gia dat, gia dat tai khu vuc giap ranh; bo sung quy dinh cu the ve dieu kien duoc hoat dong tu van gia dat...

Luu y doi voi co quan soan thao, Chu tich Quoc hoi Nguyen Sinh Hung lay vi du, gia su mung 1/1 nam nay cong bo gia dat ma nam sau nua moi den bu giai toa ma dan lai yeu cau theo gia thi truong thi luc do gia dat da khac roi. Quan ngai ve tinh kha thi cua du an luat, Chu tich cho rang, neu khong cap tap hoan thien them thi kho thong qua. Ong cung yeu cau phai giam thieu toi da nghi dinh huong dan thi hanh va co the doi ten thanh bo luat sau khi da chinh ly day du voi cac quy dinh co ban la ap dung duoc ngay.

"Cu doc mot dieu roi thu xem minh la doi tuong dieu chinh xem lam the nao va co van de gi khong chu toi doc khoi dieu xong khong biet lam kieu gi, chi noi cai dinh gia the dut khoat dan khong chiu", Chu tich Quoc hoi noi.

Trong buoi hop, Uy ban Thuong vu Quoc hoi cung da thong nhat viec to chuc lay y kien nguoi dan ve du thao Luat dat dai (sua doi). Viec lay y kien bat dau tu thang 2 va keo dai trong hai thang.

Nguyen Hung

Tweet Y kien ban doc ( 0 )Lam ro hon can cu thu hoi trong Luat dat dai Y kien cua ban

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.