Kinh te Ha Noi Ke hoach dat thap van tang truong cao

Thứ hai, 03 Tháng mười hai 2012, 19:41 GMT+7

Trong boi canh co nhieu kho khan, kinh te thu do nam 2012 van duy tri tang truong, mac du tang thap hon nam 2011 nhung cao hon 1,55 lan muc tang truong chung cua ca nuoc. Tuy nhien tong hop co den 10/15 chi tieu khong dat…

Sang 3/12, HDND TP Ha Noi da khai mac ky hop thu 6, du kien dien ra tu 3 - 7/12. Phat bieu khai mac Ky hop, Chu tich HDND Thanh pho Ngo Thi Doan Thanh neu ro, nam vua qua, Ha Noi da dat duoc mot so ket qua dang khich le, trong do noi bat la: Kinh te duy tri tang truong kha. Chi so gia tieu dung dan on dinh. Da cu the hoa nhieu quy hoach nganh, quy hoach phan khu, quy hoach chi tiet. Un tac va tai nan giao thong giam dan. Xay dung nong thon moi duoc duoc chi dao quyet liet. Ha tang nong nghiep nong thon duoc quan tam dau tu xay dung. Cac linh vuc van hoa, giao duc, y te co tien bo. An ninh chinh tri duoc giu vung, trat tu an toan xa hoi duoc dam bao.

Tuy nhien, UBND Thanh pho cung nhan dinh, kinh te xa hoi Thu do dang boc lo mot so han che, yeu kem. Theo do, uoc thu ngan sach nam 2012 bang 95,4% du toan HDND Thanh pho giao; dat 96,2% du toan Chinh phu giao, sau 15 nam chi tieu nay lien tuc vuot, nam sau cao hon nam truoc.

Tong san pham tren dia ban uoc tang 8,1%, thap hon chi tieu dat ra va muc tang cung ky cua cac nam truoc. Nguy co lam phat cao van con tiem an. San xuat, kinh doanh gap kho khan. Doanh nghiep kho tiep can von. Nhieu doanh nghiep thu hep san xuat, ngung hoat dong hoac co nguy co giai the. Cong tac quan ly nha chung cu, nha tai dinh cu con nhieu bat cap. Thi truong bat dong san chua co dau hieu phuc hoi. Tien do trien khai mot so du an trong diem con cham. Tinh trang qua tai tai cac benh vien, lam thu trong cac truong hoc, viec lam, doi song cua mot bo phan nhan dan con kho khan. Cong tac cai cach hanh chinh chua dat hieu qua nhu mong muon dang la nhung van de gay nhieu buc xuc trong nhan dan.

Bao cao tham tra ve tinh hinh kinh te - xa hoi nam 2012 cua Hoi dong nhan dan cho biet, cac Ban cua Hoi dong nhan dan dong tinh voi nhung nhan dinh, danh gia ve tinh hinh, ket qua thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2012 cua Thanh pho duoc neu trong bao cao va thong nhat voi nhan dinh ve nhung ket qua noi bat da dat duoc. Theo do, nam 2012 mac du con nhieu kho khan song kinh te thu do van duy tri tang truong. Tong san pham (GDP) tren dia ban dat 8,1%. Muc tang nay thap hon nam 2011 (10,14%) nhung cao hon 1,55 lan muc tang truong chung cua ca nuoc.

Tuy nhien, ngoai nhung ton tai, han che ma UBND Thanh pho da neu, HDND da phan tich sau mot so han che, ton tai khac.Anh minh hoa

Chu tich HDND Thanh pho Ngo Thi Doan Thanh phat bieu tai ky hop

Duy nhat 1 chi tieu vuot ke hoach

Bao cao tham tra cua HDND Thanh pho danh gia, trong 15 chi tieu va nhom chi tieu Nghi quyet HDND Thanh pho giao, co 5 chi tieu, nhom chi tieu dat, con 10 chi tieu chua dat. Cac chi tieu chua dat thuoc ca 3 nhom: kinh te tong hop, van hoa - xa hoi va do thi - moi truong. Trong cac chi tieu dat ke hoach, duy nhat co chi tieu ty le rac thai thu gom va van chuyen trong ngay khu vuc nong thon vuot chi tieu ke hoach.

Them vao do, HDND nhan dinh, tuy tang truong kinh te trong nam 2012 co xu huong tich cuc, quy sau cao hon quy truoc song chua ben vung. Nhieu yeu to tiem an anh huong den tang truong trong nam 2013 nhu: muc tang truong cua nganh cong nghiep - xay dung giam dan qua cac quy; ty le san pham ton kho o muc cao; 14/21 san pham cong nghiep chu yeu co san luong giam qua cac thang; chi so san xuat cong nghiep tang thap; thi truong bat dong san tiep tuc tram lang, nhieu du an dau tu xay dung va khu do thi tam dung hoac gian tien do. Doanh nghiep tiep tuc gap kho khan ve von, nhieu doanh nghiep ngung hoat dong hoac giai the. Thu ngan sach khong dat du toan...

Viec thuc hien ke hoach dau tu xay dung co ban tu ngan sach nha nuoc con nhieu han che, cham duoc khac phuc, giam hieu qua thuc day phat trien kinh te. Nhieu chinh sach ho tro doanh nghiep, thuc day san xuat kinh doanh cham trien khai. Ket qua, hieu qua chua cao. Tien do thuc hien cac du an ha tang dien luc cham, gay nguy co thieu dien san xuat va phuc vu doi song nhan dan.

Ngoai ra, con mot so vuong mac trong quan ly, thuc hien nhiem vu kinh te - xa hoi chua duoc thao go kip thoi, nhu: cong tac quan ly su dung dat dai, nong lam truong, tram trai, quy nha chuyen dung cua Thanh pho; viec giao chi tieu va thuc hien cap giay chung nhan quyen su dung dat; chinh sach boi thuong, ho tro, tai dinh cu trong giai phong mat bang cac du an; cong tac dau tu, quan ly quy nha tai dinh cu; quan ly nha chung cu…

Dac biet, HDND nhan thay, tinh trang “lam thu” trong giao duc mam non, pho thong con dien ra pho bien; viec hoc them, day them, hoc nang cao, hoc tu chon... khong dung qui dinh tiep tuc dien ra, gay buc xuc trong xa hoi. Trong khi do, viec ra soat xay dung moi truong hoc trong cac khu do thi, khu dan cu co mat do dan so cao con cham. Co so ha tang y te o mot so noi xuong cap; trang thiet bi y te chua day du; can bo y te co trinh do cao dac biet la bac si tuyen xa, tuyen huyen con thieu; tinh trang qua tai, nhat la o cac benh vien tuyen Thanh pho chua duoc cai thien…

HDND cung lo lang ve tinh hinh toi pham tren dia ban co chieu huong gia tang va dien bien phuc tap; tinh chat, muc do nguy hiem cho xa hoi ngay cang nghiem trong. Trong linh vuc kinh te, tai chinh: gia tang cac hanh vi lua dao; kinh doanh trai phep, co y lam trai, tron thue; buon ban hang gia; chiem doat tai san, do vo “tin dung den”.

Trong linh vuc an ninh trat tu, HDND Thanh pho nhan thay van con tinh trang vu khi, vat lieu no troi noi ngoai xa hoi; so vu chay, no va tai nan giao thong tuy giam nhung van o muc cao. Cac toi pham ve tham nhung, toi pham co yeu to nuoc ngoai, toi pham su dung cong nghe cao, toi giet nguoi cuop tai san, toi pham ve ma tuy, hoat dong bang, nhom toi pham co su dung “vu khi nong”, chong nguoi thi hanh cong vu; te co bac, mai dam, doi no thue; tinh trang thanh thieu nien su dung dao, kiem, vat lieu no de gay an dang la moi lo ngai, gay buc xuc trong du luan, lam giam long tin cua quan chung nhan dan…

HDND Thanh pho de nghi can danh gia them ve tinh hinh hoat dong, hieu qua san xuat kinh doanh, tien do thuc hien co phan hoa cua cac doanh nghiep nha nuoc thuoc Thanh pho quan ly; viec phat huy cac quy cua Thanh pho trong viec ho tro dau tu, san xuat kinh doanh, xuc tien dau tu, thuong mai. Dong thoi, phan tich sau hon, ro dia chi va ro trach nhiem doi voi nhung han che, yeu kem de co giai phap som khac phuc trong thoi gian toi.


Tue Khanh

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.