Kien nghi tiep tuc xu ban pham nhan tu hinh

Thứ sáu, 02 Tháng mười một 2012, 18:07 GMT+7

- Neu viec san xuat thuoc doc de thi hanh an tu hinh con kho khan, cac dai bieu de nghi Quoc hoi cho phep tiep tuc thi hanh an tu hinh bang hinh thuc xu ban.

>> Thi hanh an tu hinh: Khong chi chuyen thieu thuoc doc!


Anh minh hoa


Tu tu Vu Xuan Truong truoc gio ra phap truong. Anh: Nguyen Nhu Phong.Sang nay, 2/11, Quoc hoi tiep tuc thao luan ve Cong tac phong ngua, chong vi pham phap luat va toi pham; ve cong tac cua Vien truong Vien kiem sat nhan dan toi cao, Chanh an Toa an nhan dan toi cao; ve cong tac thi hanh an; Cong tac phong, chong tham nhung nam 2012.

Trong phan thao luan nay, cac dai bieu tiep tuc neu y kien ve hinh thuc thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc.

De nghi tra loi ro co thuoc hay khong?

Theo dai bieu Nguyen Thanh Hai – Doan dai bieu Hoa Binh, ngay 24/5/2010 tai Ky hop thu 7 Quoc hoi Khoa XII, tai hoi truong nay Chu nhiem Uy ban Tu phap cua Quoc hoi da trinh bay Bao cao giai trinh tiep thu chinh ly Du an luat Thi hanh an hinh su truoc Quoc hoi.

"Qua cac phuong tien thong tin dai chung, cu tri ca nuoc tai thoi diem do co bao gom ca toi duoc biet hinh thuc thi hanh an tu hinh la mot trong nhung noi dung nong trong cac phien thao luan cua Quoc hoi voi cac luong y kien nhu van giu nguyen hinh thuc xu ban de dam bao tinh ran de cao hoac cho phep pham nhan duoc lua chon hinh thuc thi hanh an tu hinh la xu ban hay tiem thuoc doc.

Nhung dai da so cac dai bieu Quoc hoi deu nhat tri voi phuong an thi hanh an tu hinh bang hinh thuc tiem thuoc doc boi tinh uu viet ma da duoc trinh bay trong Bao cao giai trinh cua Chinh phu la hinh thuc nhanh chong, khong gay tam ly cang thang cho nguoi thi hanh an cung nhu pham nhan, dam bao tinh nhan dao va dac biet de giam nhanh cac an tu hinh hien con dang ton dong".

Tuy nhien, den thoi diem nay, viec thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc van chua duoc thuc hien la do khong the mua duoc thuoc cung nhu Viet Nam cung chua san xuat duoc loai thuoc nay.

Ben canh do, theo vien dan cua Dai bieu Nguyen Thanh Hai, “moi ngay hom qua dong chi Vien truong Vien Kiem sat nhan dan toi cao lai con cung cap them thong tin cho cac dai bieu Khoa XIII, do la tu hinh bang thuoc doc khong chi kho khan ve nguon thuoc ma con nhieu kho khan khac nhu van chuyen tu nhan den noi thi hanh an la rat rui ro...".

Theo Dai bieu Nguyen Thanh Hai, "Khong co gi kho bang ngoi cho chet. Hien nay 500 tu tu dang ngoi cho vi mot quyet dinh con chua mang nhieu tinh thuc te cua chung ta. Theo tim hieu cua toi trung binh mot nam so luong pham nhan bi ket an tu hinh co khoang 80-100 nguoi, vay voi so luong tu tu hien nay cho thay viec thi hanh an tu hinh da bi ton dong it nhat 5 nam.

Van de nay dang an chua nhieu hiem hoa xa hoi khon luong va anh huong toi tinh nghiem minh cua luat phap". Vi vay, " toi de nghi het suc khan thiet Bo Y te can tra loi dut diem ngay trong ky hop nay co mua duoc thuoc hay khong, co mua duoc nguyen lieu san xuat thuoc hay khong, co san xuat duoc trong nuoc hay khong?"...

Neu viec san xuat thuoc qua kho khan, de thuc thi phap luat duoc hieu qua, Dai bieu Nguyen Thanh Hai "tha thiet de nghi Quoc hoi nhat tri voi kien nghi cua dong chi Vien truong Vien kiem sat nhan dan toi cao ve viec ton tai song song hai hinh thuc thi hanh an tu hinh cu va moi, co lo trinh thay the dan hinh thuc cu bang hinh thuc moi”.

Tu hinh bang tiem thuoc doc: Chuan bi xong nhung thieu thuoc

Trong phan phat bieu cua minh, Bo truong Bo Tu phap Ha Hung Cuong neu: Van de thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc la van de rat lon, nam ngoai Chinh phu da bao cao va xin khat voi Quoc hoi trong nam 2012 se thuc hien. Cho nen tu nam 2011 va 2012 Chinh phu da tap trung cao de lam sao co gang thuc hien duoc dieu da hua, no Quoc hoi trong nam 2011.

Theo Bo truong Ha Hung Cuong, co ban cong viec chuan bi cho thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc Chinh phu da chuan bi xong, the che da ban hanh nghi dinh rieng ve van de nay thang 9/2011, trang thiet bi, dao tao, ca ben cong an va quan doi nhu bao cao.

“Tuy nhien trong qua trinh trien khai thuc hien nay sinh van de moi, do la chua tim duoc nguon thuoc cung ung de phuc vu cho viec thi hanh an. Nguyen nhan o day la Nghi dinh cua Chinh phu ban hanh de thuc hien viec nay, de huong dan thi hanh viec nay thi ghi cu the ba loai thuoc dung de thi hanh an tu hinh. Trong khi do cac loai thuoc nay Viet Nam chung ta chua san xuat duoc va phai nhap khau. Cac co quan chuc nang da dam phan, da thuong thao hop dong de nhap khau nhung phia nuoc ngoai lai khong dong y cho nhap loai thuoc nay de thi hanh an tu hinh...”.

De khac phuc kho khan nay tren co so de xuat Bo Cong an, Bo Y te, Thu tuong Chinh phu cung da chi dao viec sua doi, bo sung Nghi dinh cua Chinh phu, Nghi dinh 82 nam 2011 va theo trinh tu rut gon: Bo Cong an, Bo Quoc phong va Hoi dong chuyen mon cap cao cua Bo Y te da nghien cuu rat ky va da thong nhat xac dinh ro cac nhom thuoc ma Viet Nam co the che bien duoc de thuc hien".

Theo Bo truong Bo Tu phap Ha Hung Cuong, "tinh than cua cac Bo va Thu tuong Chinh phu da chi dao lam sao do trong quy 4 nam 2012 nay phai sua doi, bo sung xong theo trinh tu rut gon nghi dinh cua Chinh phu. Sau khi chung ta da xac dinh nguon thuoc, sau khi da sua doi Nghi dinh thi se co gang thuc hien viec nay trong thoi gian som nhat”.

Bo truong Bo Tu phap Ha Hung Cuong cung de nghi Bo truong Bo Y te phat bieu them ve su chac chan trong nguon thuoc ma chung ta co the che bien duoc.

“Va neu thay chua chac chan thi chung toi cung dong tinh voi y kien cua dai bieu Huynh Nghia o Da Nang va nhieu dai bieu cung da phat bieu thi cung co the de nghi voi Quoc hoi xem xet dua vao nghi quyet ve cong tac tu phap cua nam 2012 nay de lam chung ta co giai phap truoc mat trong khi chung ta chua thuc hien duoc day du quy dinh cua luat ve van de tiem thuoc doc”, Bo truong Bo Tu phap noi.

Truoc do, trong phien thao luan ngay hom qua, 1/11, cac dai bieu cung neu y kien rang, de thuc hien thi hanh an doi voi 500 pham nhan, Viet Nam nen tu san xuat thuoc doc. Truong hop chua the lam duoc ngay, chung ta nen cho phep tam thoi tiep tuc thi hanh an tu hinh bang hinh thuc xu ban.

Nhu y kien cua Dai bieu Huynh Nghia, Da Nang de nghi Quoc hoi xem xet trong ky hop nay ban hanh Nghi quyet quy dinh ro trong khi cho nguon thuoc doc cho phep tam thoi tiep tuc thi hanh an tu hinh bang hinh thuc xu ban. Neu tiep tuc keo dai thoi gian thi hanh an tu hinh ngay nao se gay tam ly cang thang, phuc tap. De nghi Chinh phu tap trung chi dao Bo Y te, Bo Cong an va cac nganh lien quan khan truong nghien cuu bang moi gia bao che cho duoc loai thuoc nay trong nam 2013. Dong thoi phai co bien phap quan ly tu toi chat che, tranh hau qua xau co the xay ra.


Lam Nguyen

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.