Khong xu ly can bo de duoc khen thuong

Thứ bảy, 08 Tháng sáu 2013, 15:25 GMT+7

Tham dinh Du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Thi dua, Khen thuong, Bo Tu phap da de nghi Ban soan thao can nhac nhieu van de, tuy nhien, Bo Noi vu da bao ve hau het nhung quan diem xay dung cac dieu khoan do....

Lo "giau" sai pham de duoc khen thuong

Ban Tham dinh Du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Thi dua, Khen thuong do Thu truong Bo Tu phap Hoang The Lien ky, danh gia, cac noi dung sua doi, bo sung tai Du thao Luat ve co ban da bao dam tinh hop hien, hop phap va Bo Tu phap nhat tri voi nhieu noi dung cua Du thao Luat.

Tuy nhien, de bao dam hon nua tinh thong nhat, dong bo cua yan ban trong he thong phap luat va bao dam tinh kha thi cua van ban sau khi duoc ban hanh, Bo Tu phap de nghi Bo Noi vu can nhac them mot so van de cu the.

Theo do, Bo Tu phap thong nhat voi Bo Noi vu ve quan diem can thay doi cach thuc xac dinh tieu chuan khen thuong, hinh thuc khen thuong theo huong viec khen thuong la doi voi co quan, to chuc, ca nhan co thanh tich, can duoc thuc hien kip thoi va voi cac hinh thuc khen thuong, tuong xung voi tinh chat cua thanh tich ma khong xac dinh, hinh thuc khen thuong theo trinh tu tu khen thuong hinh thuc thap len hinh thuc cao, hoac “tich luy thanh tich”, lay hinh thuc thap lam tieu chuan de dat duoc hinh thuc khen thuong cao.

Tuy nhien, Bo Tu phap de nghi Ban soan thao can nhac quy dinh “co sang kien, cai tien ky thuat hoac ap dung cong nghe moi de tang nang xuat lao dong” la tieu chuan xet tang danh hieu chien sy thi dua cap co so, vi cac tieu chuan nay chi co the ap dung doi voi cac nganh, san xuat, kinh doanh hoac nghien cuu khoa hoc ma chua thuc su phu hop voi cac co quan nha nuoc.

“Nhiem vu cua cac can bo, cong chuc trong cac co quan nha nuoc la tham muu, giup viec trong hoat dong quan ly nha nuoc, nen tren thuc te, se rat kho de xac dinh the nao la sang kien cua can bo, cong chuc, vien chuc trong qua trinh to chuc thuc hien nhiem vu cua minh khi xet tang danh hieu chien si thi dua cap co so” – Thu truong Hoang The Lien nhan dinh.

Ngoai ra, Bo Tu phap cung de nghi can nhac viec bo sung tieu chuan “to chuc dang trong sach, vung manh...” tai Dieu 26, Dieu 35, Dieu 44... cua Du thao Luat, vi day la cac tieu chuan de danh, gia trong to chuc va hoat dong cua noi bo cac to chuc Dang va thuc hien theo Dieu, le cua Dang, khong nen cu the hoa thanh cac quy dinh cua Luat.

Bo Tu phap cung de nghi can nhac tieu chuan “khong co ca nhan bi ky luat tu hinh, thuc canh cao tro len” trong xet tang danh hieu “tap the lao dong xuat sac”, vi theo Bo Tu phap, tieu chuan nay chua thuc su phu hop voi nhung tap the co co cau to chuc lon.

Mat khac, Bo Tu phap cung cho rang, viec ky luat can bo, cong chuc la de kip thoi xu ly cac hanh vi vi pham cua can bo,. cong chuc, vien chuc va nguoi lao dong va thuoc ve cong tac quan ly, su dung can bo, cong chuc, vien chuc va nguoi lao dong, khong nen coi la mot trong nhung tieu chuan ve thanh tich de xet danh hieu khen thuong cua tap the.

“Voi quy dinh nay, co the tap the do se vi lo ngai anh huong den thanh tich chung ma khong xu ly ky luat can bo, cong chuc, vien chuc, nguoi lao dong nghiem tuc, dung hinh thuc xu ly theo quy dinh” – Thu truong Hoang The Lien nhan manh.

Voi cac quy dinh cua Du thao Luat ve keo dai cac moc thoi gian cong hien, thoi gian dat thanh tich, thoi gian, xay dung va phat trien, thoi gian binh xet cac danh hieu... (vi du viec thay doi thoi han tu hang nam len 5 nam xet mot lan doi voi Chien si thi dua toan quoc, Anh hung lao dong, Anh hung luc luong vu trang; nang thoi gian xet khen thuong doi voi mot so danh hieu vinh du nha nuoc (2 nam len 3 nam), giai thuong nha nuoc (2 nam len 5 nam), Co thi dua cua Chinh phu (tu hang nam len 3 nam)….la tieu chuan xet khen thuong, Bo Tu phap de nghi ra soat ky de quy dinh cho phu hop voi cac hinh thuc khen thuong, nguyen tac khen thuong “kip thoi” va muc dich cua khen thuong la ton vinh thanh tich cua co quan, to chuc, ca nhan.

Ngoai ra, Bo Tu phap cung de nghi Bo Noi vu can nhac xac dinh moi quan he giua hinh thuc giay khen voi bang khen cua bo, nganh, tinh.... thi hinh thuc nao cao hon, hinh thuc nao la tieu chuan de dat duoc hinh thuc khen thuong con lai. Dong thoi, de nghi can nhac them viec quy dinh “hai lan tro len dat danh hieu chien sy thi dua co so” la tieu chuan de dat duoc giay khen cua vi quy dinh nhu yay la qua cao, chua tuong thich voi cac tieu chuan con lai va cung chua tuong thich voi tham quyen khen cua hinh thuc giay khen.

Dam bao tinh tieu bieu xuat sac cua danh hieu

Tuy nhien, giai trinh ve nhung quy dinh tren ma Bo Tu Phap de nghi can nhac noi tren, Thu truong Bo Noi vu Tran Thi Ha cho rang, tieu chuan “sang kien, cai tien ky thuat hoac ap dung cong nghe moi de tang nang xuat lao dong” de xet tang danh hieu “Chien si thi dua co so” la phu hop va duoc ap dung doi voi tat ca cac doi tuong tham gia va binh xet danh hieu thi dua, vi theo tren Nghi dinh so 13/ND-CP ngay 2/3/2012 cua Chinh phu ban hanh Dieu le sang kien thi khai niem “sang kien” bao gom ca giai phap, de tai nghien cuu.

“Bao ve” cho viec quy dinh tieu chuan “to chuc dang trong sach, vung manh...” de binh xet danh hieu thi dua va hinh thuc khen thuong doi voi tap the, Thu truong Bo Noi vu cho rang, day la danh hieu thi dua va hinh thuc khen thuong duoc xet tang cho nhung tap the co thanh tich toan dien, hoan thanh xuat sac nhiem vu tren cac linh vuc duoc giao trong do tieu chuan “to chuc dang trong sach, vung manh...”. Con doi voi tap the co quy mo lon, cap Bo, cap tinh, thi lay ty le cac don vi truc thuoc hang nam dat co so to chuc dang trong sach vung manh de xem xet bo sung vao thanh tich chung cua tap the khi de nghi khen thuong.

Doi voi gop y ve tieu chuan “khong co ca nhan bi ky luat tu hinh thuc canh cao tro len” trong binh xet danh hieu “Tap the lao dong xuat sac”, Bo Noi vu cung khang dinh rang, quy dinh nhu vay de dam bao tinh tieu bieu xuat sac cua danh hieu “Tap the lao dong xuat sac”, mat khac danh hieu “Tap the lao dong xuat sac” chu yeu xet doi voi tap the co quy mo nho, khong xet doi voi tap the co quy mo lon nhu bo, nganh, tinh, cap so...

Tuong tu, de bao ve quan diem keo dai cac moc thoi gian cong hien, thoi gian dat thanh tich, thoi gian xay dung va phat trien, thoi gian binh xet cac danh hieu… Bo Noi vu cho rang, quy dinh nhu vay la de nham nang cao tieu chuan, tranh khen tran lan.

“Vi du nhu moc thoi gian de lam can cu xet khen thuong tu Huan chuong Lao dong hang Ba tro len doi voi tap the tu 15 nam tro len va quy dinh nien han thoi gian de xet tu Huan chuong Doc lap len Huan chuong Ho Chi Minh va Huan chuong Ho Chi Minh len Huan chuong Sao Vang la 10 nam thay cho 5 nam nhu hien nay, nhu vay se co nhieu doi tuong can phai tiep tuc phan dau de de nghi xet khen thuong, tranh hien tuong trong cung mot thoi gian duoc khen thuong nhieu loai huan chuong khac nhau, dong thoi de nghi phong tang danh hieu Anh hung la 5 nam xet mot lan, de ton vinh vao dip Dai hoi Thi dua yeu nuoc cac cap va phu hop voi viec tong ket, danh gia ke hoach kinh te, xa hoi cua 5 nam, tru nhung truong hop co thanh tich dot xuat dac biet xuat sac” - Thu truong Tran Thi Ha dan chung.


Xuan Hung

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.