Khong duoc tu choi viec tiep cong dan

Thứ tư, 29 Tháng năm 2013, 18:56 GMT+7

Hoi dong tham dinh Du thao Luat Tiep cong dan de nghi, neu cong dan den de tiep tuc khieu nai, to cao cac truong hop da co ket luan thi can bo tiep phai co trach nhiem giai thich, huong dan ma khong duoc tu choi viec tiep cong dan...

Sang nay (29/5), Tong Thanh tra Chinh phu Huynh Phong Tranh, thua uy quyen cua Thu tuong Chinh phu trinh bay truoc Quoc hoi To trinh du an Luat tiep cong dan.

De dap ung yeu cau cua cong tac tiep cong dan trong giai doan hien nay, Luat Tiep cong dan duoc coi la dao luat dieu chinh day du nhat ve hoat dong tiep cong dan. Theo do, du thao Luat quy dinh ve viec to chuc, hoat dong tiep cong dan cua cac co quan, to chuc, don vi; trach nhiem cua nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi trong viec tiep cong dan; quyen va nghia vu cua nguoi den khieu nai, to cao, kien nghi, phan anh tai Tru so tiep cong dan, noi tiep cong dan; quyen va nghia vu cua nguoi tiep cong dan; quan ly cong tac tiep cong dan; dieu kien bao dam hoat dong tiep cong dan.


Anh minh hoa

Tong Thanh tra Chinh phu Huynh Phong Tranh trinh bay truoc Quoc hoi To trinh du an Luat tiep cong danNang cao trach nhiem nguoi dung dau

Lien quan den trach nhiem cua nguoi dung dau quy dinh trong Du thao Luat, theo thuyet minh cua Thanh tra Chinh phu, tren thuc te, o mot so noi, nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi chua thuc su quan tam den cong tac tiep cong dan, chua nghiem tuc thuc hien nhiem vu truc tiep tiep cong dan theo quy dinh. De nang cao trach nhiem cua nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi trong cong tac nay, Chuong II cua du thao Luat da quy dinh trach nhiem cua nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi trong cong tac tiep cong dan.

Theo do, nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi co trach nhiem lanh dao, chi dao cong tac tiep cong dan, cu the la: ban hanh noi quy, quy che tiep cong dan; bo tri Tru so tiep cong dan, noi tiep cong dan tai dia diem thuan loi cho viec tiep cong dan; bao dam co so vat chat phuc vu viec tiep cong dan; bo tri du nguoi de lam cong tac tiep cong dan; chi dao cac co quan, to chuc, don vi, cong chuc thuoc quyen quan ly cua minh kip thoi xem xet, giai quyet khieu nai, to cao, kien nghi, phan anh thuoc tham quyen.

Nguoi dung dau cung co nhiem vu phoi hop chat che voi cac co quan, to chuc, don vi co lien quan tiep cong dan va xu ly vu viec nhieu nguoi cung khieu nai, to cao, kien nghi, phan anh ve mot noi dung; kiem tra, don doc cac co quan, to chuc, don vi, nguoi co trach nhiem thuoc quyen quan ly cua minh thuc hien cac quy dinh cua phap luat trong viec tiep cong dan; bao cao tinh hinh, ket qua cong tac tiep cong dan voi co quan, to chuc, don vi co tham quyen; co trach nhiem bao dam an toan, trat tu cho hoat dong tiep cong dan, bao ve cong dan va nguoi tiep cong dan.

Ben canh trach nhiem chung trong cong tac tiep cong dan, nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi cung co trach nhiem truc tiep tiep cong dan dinh ky hoac dot xuat; co ke hoach di thuc te, tiep xuc voi nhan dan de nam bat tam tu, nguyen vong cua nhan dan, giai trinh ve nhung y kien, thac mac cua nhan dan thuoc pham vi trach nhiem lanh dao, quan ly cua minh (Dieu 10). Du thao luat cung quy dinh cu the ve trach nhiem truc tiep tiep cong dan dinh ky cua Bo truong, thu truong co quan ngang bo, Chu tich Uy ban nhan dan cac cap, nguoi dung dau cac co quan, to chuc, don vi khac (Dieu 11).

Phat bieu tai Hoi truong sang nay, thay mat Hoi dong tham dinh, Uy vien Uy ban thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban phap luat cua Quoc hoi Phan Trung Ly cho biet, Hoi dong tham dinh nhat tri voi quan diem can xac dinh trach nhiem tiep cong dan cua nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi, tuy nhien, de bao dam doi moi, nang cao hon nua chat luong, hieu qua cua cac cuoc tiep cong dan cua nguoi dung dau, Hoi dong tham dinh de nghi can quy dinh cu the cac hinh thuc to chuc tiep cong dan cua nguoi dung dau, nhu thuc hien ke hoach to chuc tiep cong dan tai co so de nam bat thuc tien, co ke hoach va lich tiep cong dan dinh ky theo tuan, theo thang; san sang doi thoai voi nhan dan khi co yeu cau.Anh minh hoa

Uy vien Uy ban thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban phap luat cua Quoc hoi Phan Trung Ly trinh bay bao cao tham tra Du thao Luat Tiep cong danPhai to chuc tiep cong dan khi cong dan co yeu cau

Doi voi cac hanh bi bi nghiem cam, Hoi dong tham dinh cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi de nghi cung voi cac hanh vi bi nghiem cam, co quan chu tri soan thao can nghien cuu, bo sung them cac quy dinh ve dieu kien cua cong dan khi den dia diem, tru so tiep cong dan cua co quan nha nuoc nham bao dam hoat dong tiep cong dan duoc dien ra thuan loi, trat tu, an toan, van minh, khong lam anh huong den hoat dong binh thuong cua cac co quan nha nuoc cung nhu anh huong den quyen cua cong dan khac, nhu bo sung cac doi tuong khong thuoc dien tiep (tre em, nguoi bi mac cac benh tam than...), van hoa giao tiep, ung xu, trang phuc cua cong dan... khi den noi tiep.

Du thao Luat quy dinh can bo tiep cong dan co quyen tu choi tiep nhung truong hop da co ket luan, quyet dinh co hieu luc phap luat cua co quan co tham quyen. Tuy nhien, Hoi dong tham dinh cho rang quy dinh nay chi phu hop voi hoat dong giai quyet khieu nai, to cao, con voi hoat dong tiep cong dan, thi can xac dinh ro trach nhiem cua co quan nha nuoc la phai to chuc viec tiep cong dan khi cong dan co yeu cau.

Trong truong hop cong dan den de tiep tuc khieu nai, to cao cac truong hop da co ket luan, quyet dinh co hieu luc phap luat thi can bo tiep phai co trach nhiem giai thich, huong dan cho cong dan hieu ve quyen khieu nai, to cao cua minh ma khong duoc tu choi viec tiep cong dan.


Nhung hanh vi nghiem cam trong Du thao Luat Tiep cong dan

Doi voi nguoi tiep cong dan, nguoi phu trach Tru so tiep cong dan, nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi:
a) Thieu trach nhiem trong viec tiep cong dan;
b) Gay phien ha, sach nhieu hoac can tro nguoi den khieu nai, to cao, kien nghi, phan anh;
c) Vi pham noi quy, quy che tiep cong dan; phan biet ve gioi trong khi tiep cong dan;
d) Lam sai lech cac thong tin, tai lieu do nguoi khieu nai, to cao, kien nghi, phan anh cung cap;
d) Vi pham cac quy dinh khac cua phap luat ve viec tiep cong dan.
2. Doi voi nguoi den khieu nai, to cao, kien nghi, phan anh
a) Loi dung quyen khieu nai, to cao, kien nghi, phan anh de gay roi trat tu cong cong;
b) Xuyen tac, vu khong, gay thiet hai cho co quan, to chuc, don vi, ca nhan;
c) De doa, xuc pham co quan, to chuc, don vi, nguoi tiep cong dan, nguoi thi hanh cong vu;
d) Kich dong, cuong ep, du do, loi keo, mua chuoc nguoi khac tap trung dong nguoi khieu nai, to cao, kien nghi, phan anh, gay roi an ninh, trat tu cong cong;
d) Vi pham noi quy, quy che tiep cong dan;
e) Vi pham cac quy dinh khac cua phap luat ve tiep cong dan.

Tue Khanh

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.