Khong duoc tri hoan nghi huu vi ly do chua co nguoi thay the

Chủ nhật, 15 Tháng mười 2006, 10:16 GMT+7


Khong duoc tri hoan nghi huu vi ly do chua co nguoi thay the

Do la noi dung chinh trong cong van vua ban hanh cua Thu tuong Chinh phu yeu cau thuc hien nghiem cac qui dinh cua phap luat ve che do nghi huu doi voi can bo, cong chuc, vien chuc, nham thuc hien tot cong tac qui hoach can bo nham bao dam su chuyen tiep giua cac the he can bo, nhat la doi voi doi ngu can bo lanh dao.

Hien nay, viec thuc hien quy dinh ve che do nghi huu doi voi can bo, cong chuc, vien chuc cua mot so Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu va mot so tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong chua nghiem, con nhieu can bo, cong chuc, vien chuc trong do co nhung nguoi giu chuc vu lanh dao cac cap da den tuoi hoac qua tuoi nghi huu nhung van chua duoc nghi huu theo che do va cac don vi khong co bao cao Thu tuong Chinh phu ve viec nay.

Viec thuc hien khong nghiem quy dinh ve che do nghi huu doi voi can bo, cong chuc, vien chuc da anh huong den viec bo tri, sap xep, tre hoa doi ngu can bo theo quy hoach can bo, tham chi de phat sinh cac van de bat loi trong noi bo.


Thu tuong Chinh phu yeu cau: Tu nay, Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong thuc hien viec ra thong bao truoc 6 thang va ra quyet dinh nghi huu truoc tu 2 - 3 thang khi du tuoi nghi huu theo quy dinh den can bo, cong chuc, vien chuc thuoc quyen.

Doi voi can bo lanh dao, quan ly thi phai bo tri nguoi trong quy hoach thay the truoc 3 thang khi can bo du tuoi nghi huu. Neu truong hop don vi chua chuan bi duoc nhan su thay the phai bao cao de cap tren xem xet, dieu dong bo sung can bo tu noi khac; khong neu ly do chua co nguoi thay the de tiep tuc keo dai cong tac doi voi can bo da den tuoi duoc nghi theo chinh sach.


Hang nam, vao thang 4 va thang 9 cac Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu, UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong phai bao cao ve Bo Noi vu tinh hinh thuc hien cac quy dinh cua phap luat ve nghi huu doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va danh sach can bo, cong chuc, vien chuc do Thu tuong Chinh phu bo nhiem den tuoi nghi huu trong nam, danh sach can bo, cong chuc, vien chuc duoc quyet dinh keo dai thoi gian cong tac de Bo Noi vu tong hop, bao cao Thu tuong Chinh phu.

Thu tuong Chinh phu giao Bo truong Bo Noi vu sau khi da co y kien cua Thu tuong Chinh phu, ra thong bao den cac Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu, Chu tich UBND tinh va thanh pho truc thuoc Trung uong ve nhung can bo, cong chuc, vien chuc dien Thu tuong Chinh phu bo nhiem va quan ly duoc nghi huu theo che do.


Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong chiu trach nhiem truoc Thu tuong Chinh phu ve viec khong thuc hien nghiem che do bao cao va cac quy dinh cua phap luat ve che do nghi huu hoac keo dai thoi gian cong tac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc o co quan, don vi, dia phuong minh trai voi quy dinh cua phap luat.

Do dac thu cua hoat dong san xuat kinh doanh, Thu tuong giao Bo truong Bo Noi vu nghien cuu trinh Thu tuong Chinh phu ve viec thuc hien chinh sach nghi huu doi voi can bo lanh dao cac Tap doan, Tong cong ty nha nuoc phu hop voi thuc te va Nghi quyet cua Dang, phap luat cua Nha nuoc.

(website Chinh phu)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.