Hon 500 tri thuc tre tinh nguyen ve cong tac tai xa kho khan

Thứ bảy, 04 Tháng một 2003, 12:00 GMT+7Tri thuc tre tinh nguyen den lam viec cung hoc vien cai nghien tai mot trung
tam o Dak Lak.

Sang nay, tai Ha Noi, Doan thanh nien cong san Ho Chi Minh da to chuc Hoi nghi tong ket 2 nam (2001-2002) du an tri thuc tre tinh nguyen. Theo do, da co 538 doi vien ve 125 xa dac biet kho khan cua 10 tinh de giup dia phuong xoa nan mu chu, phat trien nong lam nghiep, xay dung doi song van hoa...

Tri thuc tre tinh nguyen da tham gia vao nhieu hoat dong phat trien kinh te tai dia phuong nhu lap 534 diem trinh dien ky thuat ve nong, lam, ngu nghiep, tap trung vao cac loai cay, con giong co gia tri kinh te cao; to chuc hon 1.000 lop tap huan ky thuat, chuyen giao tien bo khoa hoc cho ba con. Cac doi vien da huy dong thanh nien va nhan dan trong xa tham gia sua chua va lam moi hon 900 km duong lien thon, lien xa, thuy loi noi dong, nao vet hon 2.200 km kenh muong, xay 76 cau va 93 dap ngan nuoc man...

Voi uu the la luc luong co trinh do, lai xong xao, tri thuc tre da mo duoc 385 lop xoa mu chu cho hon 4.700 hoc vien, chong tai mu cho 1.440 nguoi va pho cap giao duc tieu hoc cho hon 3.000 nguoi. Cac doi vien da ket hop voi co quan lien quan to chuc hang chuc nghin buoi tuyen truyen van dong nhan dan giu gin trat tu an ninh, thuc hien tot chu truong chinh sach cua Dang va Nha nuoc, gay dung phong trao van nghe, the duc the thao, gop phan xoa bo cac hu tuc lac hau, xay dung nep song moi.


10 tinh tiep nhan tri thuc tre la: Lang Son, Hoa Binh, Thanh Hoa, Ha Tinh, Quang Tri, Dak Lak, Lam Dong, Binh Phuoc, Soc Trang, Ca Mau. Trong so 538 tri thuc, co 246 nguoi trinh do DH, CD, con lai la trinh do THCN. Dong nhat la sinh vien thuoc cac nganh Su pham, Nong nghiep, Luat. Do tuoi trung binh cua doi vien la 24,2.

Qua 2 nam cong tac, 459 doi vien co nguyen vong o lai cong tac lau dai tai dia phuong, nhung chi 286 nguoi duoc tiep nhan. Trong so do, co 38 nguoi duoc tuyen vao bien che.

Dai dien 10 tinh thanh tham gia du an da ghi nhan nhung dong gop cua luc luong nay. Ong Nguyen Thanh Binh, Pho bi thu Tinh uy Ha Tinh cho biet, 87 tri thuc tre tai 16 xa mien nui cua tinh da gop phan tich cuc cung chinh quyen dia phuong thuc hien chu truong xoa nha tranh tre nua la, phan dau den thang 9 nam nay se khong con ho dan nao phai song trong nhung ngoi nha thieu thon nay. Ong Binh khang dinh: "Mac du ket qua buoc dau con chua manh me, song co the noi chu truong dua tri thuc tre xuong cac xa kho khan la rat dung. Day la cach de gay dung mot doi ngu can bo co tri thuc, co thuc te, co suc tre, la nong cot cua dia phuong".

Tuy nhien, ben canh nhung ket qua dat duoc, Bi thu trung uong Doan Bui Dang Dung cung thua nhan nhung han che cua du an. Mot so tri thuc tre it am hieu phong tuc tap quan cua dia phuong, khong biet tieng dan toc nen hieu qua hoat dong chua cao. Mot so it con lung tung, thieu chu dong trong viec xay dung ke hoach hoat dong va thuc hien nhiem vu chuyen mon tai co so, co tu tuong trong cho su phan cong. Chinh quyen nhieu xa con thieu quan tam chi dao, kiem tra, don doc va giao nhiem vu cho tri thuc tre.

Ban bi thu trung uong doan da kien nghi Chinh phu cho tiep tuc trien khai du an, tuyen chon 1.000 tri thuc tre ve cong tac tai cac xa kho khan, vung sau trong thoi gian 2003-2005. Chinh phu cung can chi dao UBND 10 tinh vua tiep nhan tri thuc tre tinh nguyen co co che tiep nhan va bo tri viec lam phu hop cho cac doi vien da hoan thanh nhiem vu. Boi hien nay, nhieu tri thuc tre sau 2 nam cong hien o vung sau tro ve dia phuong cu tru khong xin duoc viec, chinh sach uu dai lai rat han che. Dieu nay khong tao duoc long tin cho nhung nguoi co mong muon tro thanh tri thuc tinh nguyen.

De tiep tuc du an, ong Nguyen Thanh Binh dua ra mot kien nghi la khau tuyen chon can tap trung vao nhung nganh nghe ma dia phuong thuc su co nhu cau nhu y te, nong nghiep, giao duc; can tap huan cho ho ky luong ve phong tuc tap quan, yeu cau nhiem vu cua dia phuong minh se den, cach tiep can, hoa nhap voi ba con... Anh Dau Van Coi, tinh doan Ha Tinh, thi cho rang can noi ro nhung uu dai cho tri thuc tre sau khi hoan thanh nhiem vu, tro ve dia phuong, chu khong the noi chung chung la doi vien tinh nguyen tro ve dia phuong noi xuat phat duoc UBND tinh giup do de on dinh cuoc song theo kha nang va dieu kien cu the cua tung dia phuong nhu thong tu 08 cua Bo Noi vu.

Nhu TrangCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.