Hoi nghi Dai bieu Doan TNCS Ho Chi Minh tap doan VNPT

Thứ ba, 01 Tháng tư 2008, 23:37 GMT+7Bi thu Doan TN VNPT Nguyen Dong Long phat bieu tai Hoi nghi.

- Voi su tham gia cua lanh dao Tap doan, lanh dao Doan khoi Doanh nghiep Trung uong va 118 dai bieu, doan vien thanh nien, Hoi nghi Dai bieu Doan TNCS Ho Chi Minh Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) da dien ra rat thanh cong chieu 1/4 tai Ha Noi.

Tai hoi nghi, dong chi Nguyen Dong Long - UVBCH TW Doan, UVTV doan khoi DNTW, Bi thu doan VNPT da bao cao so ket 7 cong tac quan trong cua Doan va phong trao thanh nien trong nam 2006 – 2007. Dong chi cung diem lai 19 hoat dong tieu bieu cua Tap doan, trong do co nhieu chien dich tao duoc hieu ung tham gia cua doan vien thanh nien cao nhu: chien dich “Tuoi tre VNPT noi mang tri thuc”, chuong trinh “Hoi am VNPT tu ban tay den nhung ban tay”, chuong trinh “Hanh trang thoi dai”, “Mot trieu gio dong hanh”, “Hanh trinh tuoi tre nhiet huyet”, xay dung “Vuon tri thuc”, to chuc cac hoi thao khoa hoc, tham gia hoi thi “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”…

Ben canh do, dong chi cung chi ra mot so nguyen nhan ton tai trong hieu qua hoat dong phong trao thanh nien chua cao trong nam qua va de ra mot so giai phap can thiet de thuc day manh me hoat dong nay trong nhiem ky toi nhu: tiep tuc trien khai cac chuong trinh trong diem: “Mot trieu gio dong hanh”; trien khai cong trinh thanh nien “Dai ly Bao hiem – Thanh nien VNPT”; xay dung “Trung tam sang kien – Y tuong VNPT” tren website tap doan; tiep tuc trien khai hieu qua phong trao “Tuoi tre nhiet huyet” voi chien dich “Nguoi VNPT su dung dich vu VNPT”; trien khai du an “Vuon tri thuc” tai cac tinh, thanh; day manh chuong trinh “Tuoi tre VNPT noi mang tri thuc”…

Trong mot nam hoat dong, Doan VNPT da duoc nhieu Bang khen cua Trung uong Doan, Bang khen cua Trung uong Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam va cac Giay khen cua Thanh doan Ha Noi cho cac tap the, ca nhan da co nhung thanh tich xuat sac trong phong trao doan.

Dac biet, doan thanh nien VNPT con nhan Co dan dau 3 nam lien cua Ban chap hanh Trung uong Doan trao tang cho don vi da co thanh tich dan dau khoi cong nghiep, dich vu, thuong mai, hanh chinh su nghiep (2005-2007) cap tinh, thanh; Bang khen cua Trung uong Doan cho don vi da co thanh tich xuat sac trong hoat dong Thang Thanh nien va Chien dich mua he thanh nien tinh nguyen nam 207; Bang khen cua Uy ban Trung uong Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam cho don vi co thanh tich xuat sac tham gia du an thi diem pho cap tin hoc, noi mang tri thuc cho thanh thieu nien Viet Nam.

Dong chi bi thu doan Tap doan cung da bieu duong mot so co so Doan tieu bieu nhat nhu: VDC, Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong Viet Nam , VMS, VTI, VPS…

Tai Hoi nghi, Doan TNCS VNPT cung nhan duoc nhung y kien dong gop quy bau va tam huyet cua dong chi Hoang Tho Thai ve cong tac doan TN trong thoi gian toi. Trong do dong chi nhan manh can phai tiep tuc doi moi co che de phat huy hieu qua viec doi moi to chuc; thuc hien cuoc van dong hoc tap theo tam guong dao duc Ho Chi Minh; thuc hien chu truong tiet kiem theo chi dao cua Thu tuong Nguyen Tan Dung…


Anh minh hoa

Cac dai bieu chinh thuc du dai hoi Dai bieu Doan khoi DNTWThay mat cho doan khoi Doanh nghiep TW, dong chi Nguyen Van Tam – pho Bi thudoan khoi Doanh nghiep TW cung bieu duong nhung thanh tich da dat duoc trong thoi gian cua tap doan va khang dinh doan TN VNPT la doan co so vung manh nhat trong khoi DNTW, luon di dau trong cac phong trao thanh nien va dong chi khuyen khich doan TN VNPT tiep tuc phat huy nhung uu the vung manh de luon xung dang la la co dau trong phong trao nay.

Hoi nghi Dai bieu Doan TNCS Ho Chi Minh tap doan VNPT cung da tien hanh bo phieu bau cu dai bieu chinh thuc du dai hoi Dai bieu Doan khoi DNTW.

Bai, anh: Thien LamCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.