Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang thanh cong tot dep

Chủ nhật, 10 Tháng bảy 2011, 21:52 GMT+7

Sau 1 tuan lam viec khan truong, nghiem tuc, Hoi nghi lan thu 2 BCH TU Dang khoa XI da hoan thanh toan bo chuong trinh de ra. Khang dinh Hoi nghi thanh cong tot dep, Tong Bi thu, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong nhan manh, nhiem vu tiep theo la phai to chuc thuc hien that tot cac Nghi quyet cua Dang.

Thong qua Quy che lam viec

Phat bieu be mac Hoi nghi vao sang nay (10/7), Tong Bi thu, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong cho biet, ve chuong trinh lam viec cua Ban Chap hanh Trung uong khoa XI, Trung uong da thao luan va di den thong nhat dua vao chuong trinh toan khoa 24 nhom van de quan trong va can thiet nhat nham tap trung thuc hien yeu cau cua Dai hoi XI cua Dang.

So voi du thao, Trung uong da dieu chinh ten, pham vi noi dung, thoi gian trinh mot so de an va bo sung vao chuong trinh 3 nhom van de: Quy dinh viec thi hanh Dieu le Dang; So ket 5 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 3 khoa X ve cong tac phong, chong tham nhung, lang phi; Tong ket 10 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 8 khoa IX ve “Chien luoc bao ve To quoc trong tinh hinh moi”.

Trung uong dac biet nhan manh, can uu tien thuc hien cac nhiem vu trong tam va cac khau dot pha chien luoc ma Dai hoi XI cua Dang da de ra la hoan thien the che, phat trien nguon nhan luc, xay dung ket cau ha tang; day manh xay dung, chinh don Dang, kien toan he thong chinh tri; dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi; lam tot cong tac quy hoach can bo, nhat la o cap chien luoc; doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang… coi day la diem nhan cua nhiem ky khoa XI.

Doi voi nhung van de lon, quan trong da duoc xac dinh ro ve chu truong, dinh huong chinh sach trong Van kien Dai hoi XI hay cac Nghi quyet cua cac khoa truoc van con gia tri va hieu luc thi tiep tuc chi dao thuc hien hoac dinh ky so ket, tong ket, ban hanh ket luan, khong ra qua nhieu nghi quyet.


Anh minh hoa

Tong Bi thu, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong phat bieu be mac Hoi nghi lan thu 2 Ban Chap hanh Trung uong khoa XI.
Tong Bi thu, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong nhan manh de thuc hien tot chuong trinh lam viec toan khoa da duoc Trung uong thong qua, ngay sau Hoi nghi nay, Bo Chinh tri se chi dao khan truong nghien cuu xay dung ke hoach trien khai mot cach nghiem tuc; phan cong cu the cac to chuc va ca nhan chiu trach nhiem chuan bi cac de an.

Hoi nghi cung da danh nhieu thoi gian thao luan, cho y kien hoan thien va da thong qua Quy che lam viec cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu khoa XI, coi day la van ban quan trong nhat cu the hoa Dieu le Dang, tao co so de cai cach thu tuc hanh chinh trong Dang va doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang.

Phat huy vai tro co quan lanh dao cao nhat cua Dang giua 2 ky dai hoi, Ban Chap hanh Trung uong tiep tuc khang dinh trach nhiem va quyen han cua minh ve nhung van de lon va quan trong cua Dang va Nha nuoc nhu: Quyet dinh nhung van de chien luoc va chu truong, chinh sach lon ve phat trien kinh te - xa hoi, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi va ngan sach nha nuoc 5 nam va hang nam; ve quoc phong - an ninh, bao ve to quoc; nhung chu truong, quan diem chi dao phat huy dan chu, tang cuong ky luat, ky cuong trong Dang va xa hoi; chuan bi nhan su Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, cac chuc danh chu chot cua Dang va Nha nuoc; xac dinh chu truong, dinh huong lon ve xay dung nha nuoc phap quyen XHCN Viet Nam…

Gioi thieu nhan su lanh dao chu chot cua cac co quan Nha nuoc

Ve trien khai nghien cuu, sua doi, bo sung Hien phap nam 1992, Ban Chap hanh Trung uong da thao luan va thong nhat cao ve quan diem, tu tuong chi dao, cac dinh huong lon va phuong phap, phuong cham tien hanh.

Ve viec gioi thieu nhan su lanh dao chu chot cua cac co quan Nha nuoc, tren co so quan triet va thuc hien nhat quan phuong huong cong tac can bo do Dai hoi lan thu XI cua Dang de ra; can cu vao thuc te doi ngu can bo hien co va yeu cau ve co cau to chuc bo may cua Quoc hoi, Chinh phu, cac co quan tu phap nhiem ky XIII; ket hop yeu cau truoc mat voi viec chuan bi cho cac khoa tiep theo, ket hop tinh ke thua va phat trien, Ban Chap hanh Trung uong da xem xet ky luong, lua chon phuong an hop ly nhat trong dieu kien cho phep va da dat duoc su nhat tri cao.

Can cu quyet dinh cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri se chi dao cac co quan chuc nang tiep tuc hoan chinh phuong an gioi thieu nhan su ung cu cac chuc danh lanh dao cac co quan Nha nuoc trinh Quoc hoi xem xet, bau hoac phe chuan.

Anh minh hoa


Hoi nghi lan thu 2 Ban chap hanh Trung uong Dang khoa XI thanh cong tot dep. Anh: Chinhphu.vn


To chuc thuc hien that tot cac Nghi quyet cua Dang

Ngoai nhung noi dung quan trong neu tren, Ban Chap hanh Trung uong cung da danh thoi gian xem xet, danh gia tinh hinh dat nuoc va nhung cong viec Bo Chinh tri da giai quyet trong 6 thang dau nam 2011.

Trung uong ghi nhan, danh gia cao va bieu duong nhung no luc to lon cua toan Dang, toan quan va toan dan da phan dau khac phuc nhieu kho khan, thach thuc moi xuat hien o trong nuoc, khu vuc va quoc te, dat duoc nhung ket qua tich cuc buoc dau trong phat trien kinh te - xa hoi.

Nen kinh te duy tri duoc da tang truong o muc hop ly; kim ngach xuat khau tang manh; ti gia va thi truong ngoai hoi co chuyen bien tich cuc; dau tu phat trien cua toan xa hoi tiep tuc duoc duy tri; thu ngan sach tang kha; an sinh xa hoi, tao viec lam duoc quan tam, chu trong.

Tuy nhien, theo Tong Bi thu, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong, du bao tinh hinh 6 thang cuoi nam 2011 va nam 2012 con nhieu kho khan, thach thuc do tac dong, anh huong cua nhung ton tai, han che noi tai cua nen kinh te va dien bien phuc tap, kho luong tu ben ngoai.

Lam phat, mat bang lai suat dang o muc cao; nhap sieu con lon; khu vuc san xuat kinh doanh da va dang bi anh huong cua chinh sach that chat tai khoa, tien te; an sinh xa hoi, doi song cua nhan dan gap nhieu kho khan; con tiem an nhung yeu to tac dong den on dinh chinh tri - xa hoi.

Tong Bi Thu, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong neu ro, tinh hinh tren doi hoi phai tiep tuc kien tri, quyet liet thuc hien cac giai phap kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, bao dam an sinh xa hoi trong nhung thang cuoi nam 2011 va mot so nam tiep theo; thuc hien tot hon duong loi doi ngoai doc lap tu chu, da dang hoa, da phuong hoa quan he quoc te; giu vung doc lap chu quyen va moi truong on dinh, hoa binh cho hop tac, phat trien.

Khang dinh Hoi nghi lan thu 2 Ban Chap hanh Trung uong khoa XI thanh cong tot dep, Tong Bi thu, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong nhan manh, nhiem vu tiep theo la phai to chuc thuc hien that tot Nghi quyet Hoi nghi lan nay cung voi cac Nghi quyet khac nham som dua Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang vao cuoc song, tung buoc dat ket qua thiet thuc.

theo chinhphu.vnCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.