Hoc tap va lam theo guong Bac Nguoi dung dau phai guong mau

Chủ nhật, 12 Tháng mười hai 2010, 13:58 GMT+7

Su lanh dao, chi dao cua cap uy, dac biet la vai tro, trach nhiem, tinh guong mau cua nguoi dung dau cac co quan, don vi la yeu to vo cung quan trong, co y nghia quyet dinh trong viec huy dong toan Dang, toan quan, toan dan tham gia Cuoc van dong" - Phat bieu chi dao cua Tong bi thu Nong Duc Manh tai Hoi nghi Tong ket 4 nam thuc hien Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”.

Hoc va lam theo Bac: Can co su thong nhat caoAnh minh hoa

Hoi nghi Tong ket 4 nam thuc hien Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” - anh: Tue Khanh

Sang 12/12 tai Ha Noi, Ban Chi dao Trung uong Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” da to chuc Hoi nghi toan quoc tong ket 4 nam thuc hien cuoc van dong.

Tong Bi thu Nong Duc Manh, Truong ban Chi dao Trung uong Cuoc van dong; cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Pho Truong Ban Chi dao Trung uong Cuoc van dong: Nguyen Tan Dung - Thu tuong Chinh phu; Nguyen Phu Trong - Chu tich Quoc hoi; Truong Tan Sang - Thuong truc Ban Bi thu; To Huy Rua - Bi thu Trung uong Dang, Truong ban Tuyen giao Trung uong, da chu tri Hoi nghi.

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet; cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Uy vien Trung uong Dang, thanh vien Ban Chi dao Trung uong Cuoc van dong; cac dong chi lanh dao Dang va Nha nuoc, dai dien Ban Chi dao Cuoc van dong cua cac ban, bo, nganh, dia phuong; cac tap the, ca nhan dien hinh tien tien co thanh tich xuat sac trong hoc tap va lam theo guong Bac Ho tu khap moi mien dat nuoc va kieu bao ta o nuoc ngoai da tham du Hoi nghi.

Phat bieu khai mac Hoi nghi, dong chi Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu, Pho Truong Ban Thuong truc Ban Chi dao Trung uong Cuoc van dong nhan manh: “Tong ket 4 nam thuc hien Cuoc van dong de khang dinh day la chu truong dung dan, can thiet cua Dang ta, dap ung yeu cau cong tac xay dung Dang, cung co he thong chinh tri, xay dung, boi dap nen tang tinh than cua xa hoi, dap ung nguyen vong va tinh cam thieng lieng cua can bo, dang vien va nhan dan ta voi Bac Ho kinh yeu.

Dong thoi, bang thai do nghiem tuc va cau thi, chung ta cung nhau danh gia mat duoc, mat chua duoc trong 4 nam trien khai Cuoc van dong, xac dinh nguyen nhan, nhat la nguyen nhan chu quan cua mat duoc va chua duoc do, duc rut nhung kinh nghiem thiet thuc cho thoi gian toi; bieu thi quyet tam tiep tuc dua Cuoc van dong di vao doi song xa hoi mot cach tu giac hon, co hieu qua hon”.

Tai Hoi nghi, bao cao cua Ban Chi dao Trung uong Cuoc van dong do dong chi To Huy Rua trinh bay neu ro: Sau Dai hoi X, Bo Chinh Tri da khang dinh, “to chuc Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong Dao duc Ho Chi Minh” trong can bo, dang vien va nhan dan la mot chu truong lon, vua mang tinh chat cap bach trong boi canh tinh hinh hien nay, vua co y nghia lau dai doi voi su nghiep xay dung va bao ve To quoc cua dat nuoc ta”.

Bao cao cho biet, nhin lai 4 nam qua, toan Dang, toan quan, toan dan ta, o Trung uong cung nhu dia phuong, co so, da lam rat nhieu viec de trien khai sau rong cuoc van dong. Ket qua, Cuoc van dong da tao su chuyen bien ro va manh me hon ve le loi, tac phong lam viec, y thuc tu duong, ren luyen va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh…. Nhung ket qua buoc dau dat duoc ve khach quan la do Cuoc van dong da dap ung duoc nhu cau chung cua toan xa hoi.

Vai tro guong mau cua nguoi dung dau la dac biet quan trong

Phat bieu ket luan va chi dao Hoi nghi, thay mat Ban Chap hanh Trung uong va Ban Chi dao Trung uong Cuoc van dong, Tong Bi thu Nong Duc Manh khang dinh: “Qua viec tong ket 4 nam thuc hien Cuoc van dong, chung ta co du co so thuc tien, ly luan de bao cao voi Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang, xin y kien va quyet tam chinh tri cua Dai hoi XI cua toan Dang, toan dan va toan quan ve tiep tuc day manh Cuoc van dong, dua hoat dong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh thanh cong viec thuong xuyen cua can bo, dang vien, cua cac chi bo, to chuc dang”.

Tong Bi thu cung nhan manh: Su lanh dao, chi dao cua cap uy, dac biet la vai tro, trach nhiem, tinh guong mau cua nguoi dung dau cac co quan, don vi la yeu to vo cung quan trong, co y nghia quyet dinh trong viec huy dong toan Dang, toan quan, toan dan tham gia. Su vao cuoc tich cuc, chu dong cua ca he thong chinh tri, nhat la cac co quan Dang, Nha nuoc, Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri co y nghia, tac dung to lon doi voi qua trinh thuc hien Cuoc van dong. Doi ngu cot can, truoc het la nguoi dung dau co quan Dang, Nha nuoc, Thu truong moi co quan, don vi, doanh nghiep can neu cao trach nhiem, tam huyet voi su nghiep chung, guong mau di dau trong cong tac tuyen truyen, chi dao va thuc hien Cuoc van dong. Phai lam cho Cuoc van dong lan toa, tham dan, bam re vung chac trong moi linh vuc doi song xa hoi, moi gia dinh, moi nguoi dan, tro thanh loi song dep, nep song dep, le song cao quy”.Anh minh hoa

Dai bieu Dinh Lenh Thanh, thieu ta, Chinh tri vien, Bi thu Dang uy dao Hon Me, Bo Chi huy quan su tinh Thanh Hoa: Cuoc van dong khong phai la mot cau khau hieu ma phai la nhung viec lam cu the. - anh: Tue Khanh

Tai hoi nghi, cac dai bieu da nghe tham luan cua Ban Chi dao Cuoc van dong cac tinh Dong Nai, Thai Binh; Thuong binh, Anh hung luc luong vu trang nhan dan Pham Dinh Nghiep, phuong Nguyen Nghiem, thanh pho Quang Ngai, tinh Quang Ngai; anh Sung A Phu, ban Ho Bon, xa Phuc Khoa, huyen Tan Uyen, tinh Lai Chau.


Anh minh hoa

Dai bieu Nguyen Thi An - Chu tich Hoi phu nu xa Yen Thanh, huyen Yen Binh, tinh Yen Bai: Muon van dong nguoi khac, minh phai guong mau truoc. Moi nguoi thay minh lam tot se lam theo... - anh: Tue Khanh


Dac biet, tham luan cua chi Dao Thu Huong, Dai bieu Ha Noi, nguoi khiem thi, hien la bien, phien dich vien cua to chuc Samaritan’s Purse, Viet Nam da khien ca Hoi nghi xuc dong truoc nhung thanh tich dang nguong mo ma chi da dat duoc trong dieu kien dac biet kho khan cua ban than. "Toi da hoc ngoai ngu theo cach cua Bac luc sinh thoi. No luc hoc ngoai ngu moi luc, moi noi cua Bac da truyen cho toi su chuyen can trong mon hoc nay. - Huong noi.


Hau het cac dai bieu tham du Hoi nghi deu co chung mot nhan dinh, muon cuoc van dong lan toa, nhung can bo, nguoi dung dau phai guong mau. Khong phai la bang cach ho khau hieu, ma phai bang nhung viec lam thiet thuc, co hieu qua. Tu do, nhung nguoi khac se nghe theo, lam theo. Cuoc van dong vi the se co suc lan toa...

Voi nhung thanh tich xuat sac trong 4 nam thuc hien CVD, 59 tap the da duoc Nha nuoc tang thuong Huan chuong Lao dong Hang Ba. Thu tuong Chinh phu tang Bang khen 72 tap the va 1012 ca nhan.

Tue KhanhCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.