Hoan tat viec cap bien hieu de xu phat giao thong

Thứ bảy, 19 Tháng một 2013, 10:15 GMT+7

Theo Thong tu 45/2012/TTBCA cua Bo Cong an, chi nhung nguoi deo bien hieu va Giay chung nhan Canh sat tuan tra, kiem soat giao thong duong bo moi co quyen dung phuong tien de xu ly.

Tu ngay 31/12/2012, luc luong Canh sat giao thong trong ca nuoc da hoan thanh xong viec to chuc, trien khai tap huan va cap bien hieu, Giay chung nhan canh sat tuan tra, kiem soat giao thong duong bo cho nhung can bo Canh sat giao thong lam cong tac tuan tra, kiem soat giao thong duong bo.

Theo do, Canh sat giao thong duong bo phai deo bien hieu khi lam nhiem vu tuan tra, kiem soat trong linh vuc giao thong duong bo va chi duoc su dung bien hieu, Giay chung nhan khi lam nhiem vu tuan tra, kiem soat trong linh vuc giao thong duong bo.

Trong qua trinh tuan tra, kiem soat, neu phat hien cac truong hop vi pham, theo quy dinh, cac can bo nay co quyen thuc hien cac hieu lenh dung phuong tien de kiem soat, xu ly vi pham.

Nu CSGT duong bo

Hoan tat viec cap bien hieu de xu phat giao thong

Co quan se chi bo tri nhung can bo da duoc cap bien hieu, Giay chung nhan theo quy dinh tai Thong tu 45/2012/TT-BCA lam nhiem vu tuan tra, kiem soat trong linh vuc giao thong duong bo. To tuan tra se bo tri can bo thuc hien hieu lenh dung xe. Trong moi To tuan tra, kiem soat chi duoc bo tri 1 can bo thuc hien hieu lenh dung xe.

Bien hieu Canh sat tuan tra, kiem soat giao thong duong bo hinh chu nhat, dai 85,6mm, rong 53,98mm;chat lieu polymer. Nen bien hieu mau xanh da troi, hinh Cong an hieu in chim o khoang giua, chu mau den. Thong tin in tren bieu hieu gom: Ten don vi cong tac, anh, ho ten, chuc vu, so (so hieu Cong an nhan dan cua can bo duoc cap bien hieu) va tem bao mat. Bien hieu co thoi han su dung 3 nam.

Truong hop do yeu cau dau tranh chong toi pham; khi phat hien hanh vi vi pham nghiem trong ve trat tu, an toan giao thong thi so luong can bo thuc hien hieu lenh dung xe se do To truong quyet dinh theo quy dinh. Trong mot so tinh huong nhat dinh (tinh huong lai xe vi pham, co dau hieu toi pham), cac luc luong canh sat khac co the xu ly vi pham theo quy dinh cua phap luat, muc dich de ngan chan hanh vi nguy hiem cho xa hoi


Hoan tat viec cap bien hieu de xu phat giao thong

Mau giay chung nhan canh sat tuan tra, kiem soat giao thong duong bo

Nguoi duoc cap bien hieu, Giay chung nhan Canh sat tuan tra, kiem soat giao thong duong bo, Canh sat giao thong phai dap ung nhung dieu kien nghiem ngat. Dac biet la phai trai qua tap huan ve cong tac tuan tra, kiem soat trong linh vuc giao thong duong bo. Qua tap huan, Canh sat giao thong se phai thi trac nghiem, dat yeu cau moi duoc cap Giay chung nhan va cap bien hieu.

Khi lam nhiem vu tuan tra, kiem soat duong bo, Canh sat giao thong phai deo bien hieu nay, bien hieu co gia tri thay the so hieu Cong an nhan dan. Khi khong lam nhiem vu tuan tra, kiem soat giao thong duong bo, cac can bo Canh sat giao thong deo so hieu Cong an nhan dan binh thuong.

(Theo GTVT)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.