Hoan doi dat de giai phong mat bang

Thứ bảy, 14 Tháng hai 2004, 06:04 GMT+7

Khu do thi moi Dong Tang Long:


Hoan doi dat de giai phong mat bang
Ban do qui hoach tong mat bang khu do thi moi Dong Tang Long - Anh: V.H
Trong luc nhieu du an trien khai kha i ach, nhieu du an dong bang thi du an khu do thi moi Dong Tang Long, phuong Truong Thanh, quan 9 duoc trien khai kha nhanh.

Noi ve du an nay, ong Le Thanh Dai - chu tich UBND quan 9, TP.HCM - cho biet:

- Khu do thi moi Dong Tang Long da duoc quan qui hoach trong ke hoach phat trien do thi Q.9 tu nam 1999. Nam 2003 Q.9 da moi doi tac la Tong cong ty Dau tu phat trien nha va do thi (thuoc Bo Xay dung) lam chu dau tu.

* Thua ong, de dam bao tien do cua du an, viec den bu giai toa - mot khau thuong keo dai thoi gian trong thuc hien cac du an - se duoc tien hanh nhu the nao?

- De trien khai thuc hien du an duoc nhanh, gon va hop ly, quan da yeu cau chu dau tu tien hanh do ve dat tung khu vuc, tim hieu tung khu dat, lap phuong an ve dat, tham do y kien nhan dan, sau do tien hanh xay dung ngay phuong an den bu giai phong mat bang (GPMB) theo chinh sach va qui dinh cua Nha nuoc.


Hoan doi dat de giai phong mat bang
Ong Le Thanh Dai

Sau khi TP phe duyet phuong an den bu GPMB, chung toi se nhanh chong to chuc ngay viec chi tra den bu va xay dung truoc khu tai dinh cu.

Chung toi dac biet luu y hai yeu to can ban la hinh thanh khu tai dinh cu moi, thuan tien cho dan sinh song, quyen loi cua nguoi dan phai duoc gan lien voi du an, va phai xay dung duoc ha tang ky thuat dong bo cho khu tai dinh cu theo dung do an da duoc duyet. Du kien trong thang tu se khoi cong du an.

Ngoai viec den bu bang tien, phuong thuc hien nay duoc ba con dong tinh nhieu la hoan doi dat.

Chung toi da xay dung ti le hoan doi: doi voi dat nong nghiep trong cay hang nam (dat ao, ho) se duoc doi ti le 8% dat o da co ha tang hoan chinh; doi voi dat vuon, go ti le doi la 12%. Neu nguoi dan khong thich phuong thuc nhan tien den bu, ho co the chon phuong thuc nay.

Ngoai viec duoc den bu, tai dinh cu, nhung ho dan co dat nong nghiep tu 1.000m2 tro len duoc mua mot can ho chung cu tai khu trung tam theo gia uu dai (gia khong tinh lai). Muc dich cua viec dau tu du an nay la de cai thien doi song nguoi dan.

Chung toi khang dinh thuc hien qui che dan chu trong viec den bu. To chuc cac buoi hop cac ho dan trong khu vuc de bao cao, lay y kien ve qua trinh qui hoach va phuong an den bu cho tung ho. Qua ba lan tien hanh hop tu dau nam den nay, da so nguoi dan da dong tinh voi du an.

Tuy nhien, cai kho nhat hien nay cua du an la ti le ho dan su dung dat tai cho thi it, chi chiem khoang 20%, ti le nguoi tu noi khac den day mua dat kha dong dan den viec tap hop, van dong GPMB het suc kho khan. Chung toi xac dinh day cung la mot moi quan tam, can giai quyet cong bang, hai hoa va binh dang. Do do chung toi quyet dinh nguoi khong co ho khau tai dia ban chung toi van chap thuan phuong thuc doi dat de day nhanh tien do du an.

* Nha nuoc se thiet ke mau nha, nguoi dan tai dinh cu va mua moi duoc quyen lua chon, thua ong?

- Dung vay, khu do thi moi Dong Tang Long se duoc lam theo tieu chuan quoc te, tuyet doi khong pha vo qui hoach. Chung toi da chon khu tai dinh cu la phan dat trong ngay ben canh khu vuc dan cu chinh trang. Chu dau tu cung chung toi thiet ke nhieu mau nha thong qua cac co quan ban nganh chuc nang TP phe duyet va chinh thuc dua mau nha ra de nguoi dan lua chon. Nguoi dan khong phai ton chi phi thiet ke, chi viec lam nha theo mau da chon.

Toan bo khu vuc cua du an chung toi xay dung hoan chinh (nhu cac cong trinh phuc loi xa hoi, chung cu, nha lien ke, nha biet thu...). Phan trang tri noi that, dieu chinh mau sac chu su dung se lam theo y minh.

Thang 10-2003, UBND TP da co cuoc hop ve qui hoach khu do thi moi Dong Tang Long. Ngay 10-2-2004, UBND TP.HCM da phe duyet do an qui hoach chi tiet su dung dat ti le 1/500 khu do thi moi Dong Tang Long.

Khu do thi moi co dien tich gan 160ha, qui hoach dat o chiem tren 42%, con lai dat danh cho cong trinh cong cong, cong vien cay xanh, giao thong va ha tang. Dat xay dung nha o theo cac chung loai nha cai tao chinh trang va tai dinh cu, nha lien ke co san vuon, nha biet thu, nha o chung cu cao tang (6,12,18 tang).

Dac biet co kha nhieu cong trinh cong cong, nhu co den bon truong mam non, hai truong tieu hoc, mot truong pho thong co so, mot truong pho thong trung hoc, cong trinh hanh chinh - van hoa - y te - buu dien, cho, ben xe, cong vien cay xanh, the duc the thao...

VO HUONG

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.