Du kien bang luong moi cua cong chuc

Thứ ba, 27 Tháng chín 2011, 00:37 GMT+7

– Bo Noi vu du kien se doi moi thang luong, bang luong cua cong chuc, de doi tuong nay dan song duoc bang luong.


Du kien bang luong moi cua cong chuc

Thuc hien che do nang bac thuong xuyen va nang bac luong truoc thoi han hien nay.

Voi nhung han che ve chinh sach tien luong truoc day da gay ra nhung he qua xau voi bo may Nha nuoc, Bo Noi vu da de xuat nhieu phuong an cai cach luong cho can bo, cong chuc.

Voi cong chuc chuyen mon

- Phuong an 1: Giu nguyen tac thiet ke bang luong hien hanh (moi ngach co mot so bac luong tham nien) nhung hoan thien theo huong thu gon cac nhom co cung muc do phuc tap trong cong viec. Ap dung voi can bo, cong chuc trong cac linh vuc hanh chinh (Dang, Nha nuoc, to chuc chinh tri - xa hoi), toa an, kiem sat, tu phap.

Dong thoi doi ten cac loai cong chuc cho phu hop voi Luat Can bo, cong chuc:

+ Ngach chuyen vien cao cap va tuong duong doi ten loai A3 thanh A1; gop nhom 1 va nhom 2 thanh 1 nhom, co 6 bac (bot 1 bac o nhom 1 nhu hien nay).

+ Ngach chuyen vien chinh va tuong duong: doi ten loai A2 thanh B; gop nhom 1 va nhom 2 thanh 1 nhom; co 8 bac (bot 1 bac o nhom 1 nhu hien nay).

+ Ngach chuyen vien va tuong duong: Doi ten loai A1 thanh loai C1 co 9 bac.

+ Ngach cao dang: Doi ten loai A0 thanh loai C2, co 10 bac.

+ Ngach nhan vien: Doi ten loai B va loai C thanh loai D, trong do co 2 nhom, gom: Nhom D (loai B cu); nhom D2 (gop nhom C1, C2, C3 cu).

Thuc hien che do nang bac thuong xuyen va nang bac luong truoc thoi han hien nay.

Voi phuong an nay, theo Bo Noi vu, se khong lam xao tron bang luong hien hanh, giu on dinh khi xep luong cu sang moi. Tuy nhien, do chi co mot so bac luong theo tham nien nen phai tiep tuc duy tri che do phu cap tham nien vuot khung, nen thuc chat la bac luong keo dai nhung khong duoc xet huong truoc thoi han nhu che do nang luong.

- Phuong an 2: Thiet ke bang luong theo nguyen tac, moi ngach cong chuc chi co mot muc luong, bai bo che do phu cap tham nien vuot khung.

Voi phuong an nay se bo duoc che do phu cap tham nien vuot khung va dam bao quyen loi cong chuc ma khong bi quy dinh qua nhieu bac luong, khong bi hieu nham la co “bac treo”. Dong thoi the hien ro quy dinh tien luong theo moi vi tri viec lam.

Tuy nhien, can phai thay doi quy dinh ve che do, chinh sach voi can bo, cong chuc gan voi ngach, bac luong.

Voi can bo, cong chuc lanh dao

- Phuong an 1: Thiet ke bang luong chuc vu doi voi cac chuc danh tu Bo truong tro len va can bo cap xa chua qua dao tao. Cac chuc danh can bo va cong chuc giu chuc danh lanh dao con lai xep luong chuyen mon, nghiep vu cong voi phu cap chuc vu lanh dao nhu hien nay.

Quy dinh cac nhom chuc danh cua can bo va cong chuc giu chuc danh lanh dao tuong duong nhau trong he thong chinh tri ung voi mot ngach trong bang luong chuyen mon, nghiep vu.

Voi phuong an nay, Bo Noi vu nhan dinh, se khong lam xao tron he thong thang, bang luong hien hanh, thuan loi cho dieu dong, luan chuyen can bo. Nhung lai phai quy dinh them cac ngach cong chuc chuan ung voi tung nhom chuc danh can bo va cong chuc giu chuc danh lanh dao trong he thong chinh tri.

- Phuong an 2: Thiet ke 1 bang luong chuc vu ap dung cho tat ca chuc danh lanh dao tu Trung uong den cap xa. Moi chuc danh thiet ke mot chuc vu.

Neu dam nhiem them chuc danh tu nhiem ky 2 thi cu 5 nam duoc huong them 5% luong hien huong. Khi thoi chuc danh lanh dao de lam cong chuc chuyen mon thi duoc bo nhiem vao ngach cong chuc da duoc xep truoc khi xep luong chuc vu.

Voi phuong an nay, tien luong duoc gan voi vu tri chuc danh, tuong quan tien luong the hien ro thu bac trong he thong chinh tri.

Tuy nhien, no lai lam xao tron tuong quan tien luong trong doi ngu can bo, coong chuc. Cong chuc chuyen mon, nghiep vu dang duoc huong muc luong ngach, bac thap duoc bau cu hoac bo nhiem lam lanh dao co the tang dot bien, nen khong khuyen khich cong chuc di theo con duong chuyen mon, nghiep vu.

Bo Noi vu cho biet, se ban hanh muc luong toi thieu, la muc luong thap nhat ma cong chuc duoc huong, dam bao tien an, tien thue nha...


Tin lien quan

» Vi sao luong cong chuc thap?
» Luong tang the nao tu 2012?
» De xuat tang luong cho nguoi co bang DH lam Nha nuoc
» Luong cong chuc se khac nhau theo vung, mien?
» GS Xoay: "Luong mem cuoi nam"
» Bac si ngoai luong co bong khong?
» 13 nam di lam chua thay SV co luong khoi diem 1.000 USD

Phuong Dong

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.