Du an ho Ba Mau Lan ra quan ram ro nhat trong lich su

Thứ hai, 17 Tháng tám 2009, 14:43 GMT+7

Sau khi UBND quan Dong Da, Ha Noi yeu cau chu du an ho Ba Mau xay dung mot ke hoach hanh dong chi tiet ve du an ho Ba Mau, Pho Chu tich UBND quan Dong Da (Ha Noi) Tran Viet Trung da yeu cau cac luc luong ho tro chu du an hoan thanh cong viec dung tien do trong thoi gian toi.


» Toan canh 19 nam "doan truong" ho Ba Mau


UBND quan Dong Da yeu cau Ban quan ly du an ha tang do thi (chu du an ho Ba Mau) xay dung ke hoach phoi hop voi 2 phuong Trung Phung va Phuong Lien (Dong Da, Ha Noi) de trien khai trong thoi gian toi.

Cu the, nhiem vu cua chu du an ho Ba Mau va 2 phuong Trung Phung, Phuong lien trong thoi gian toi nhu sau:

Mot la, to chuc cam duoc moc gioi xung quanh ho Ba Mau trong giai doan phan ky dau tu; Hai la, se giai quyet truoc cac phan viec xung quanh ho nhu: canh quan, duong xa, dam bao he thong thoat nuoc quanh khu vuc ho va tuyen giao thong xung quanh ho. Nhung phan con lai, UBND TP Ha Noi se giao cho cac So, nganh xem xet van de quy hoach va co dieu chinh quy hoach sao cho hop ly voi canh quan moi truong xung quanh khu vuc ho Ba Mau.


Du an ho Ba Mau: Lan ra quan ram ro nhat trong "lich su"

Pho Chu tich UBND quan Dong Da Tran Viet Trung: "Lan nay se cuong che doi voi cac ho gia dinh khong dong tinh va lan chiem dat du an ho Ba Mau".


Cong viec "Cam duoc moc vach son" ma Pho Chu tich UBND quan Dong Da Tran Viet Trung yeu cau lien quan den Cong ty khao sat do dac. Nhieu nam nay, Cong ty khao sat do dac vao lam nhiem vu deu bi dan can tro khien cho viec cam moc gap nhieu kho khan.

Ong Trung nhan manh: "Day la do mot nhom nguoi can tro chu con dai da so nguoi dan deu ung ho du an, deu mong moi lam sao du an ho Ba Mau som duoc hoan thanh de ho duoc huong mot bau khong khi trong lanh, tranh bi o nhiem nhu nhieu nam qua. Phai cham dut tinh trang o nhiem nang ne vi nguoi dan khong con chiu duoc nua. Cac cap, cac nganh cung da len tieng va yeu cau chung ta can phai som hoan thien du an cang som cang tot”.

De cam duoc moc son cho du an ho Ba Mau, UBND quan Dong Da da yeu cau cong an quan Dong Da ho tro ve luc luong dong thoi bao ve trong suot thoi gian cam moc vach son.

Muc tieu ma UBND quan Dong Da yeu cau la theo ke hoach da thong nhat den ngay ra quan la phai ra quan dong loat, de tao dieu kien giup cho chu du an cam moc vach son cung nhu trien khai do dac cac ho nam trong dien giai phong mat bang.


Pho Chu tich quan da bieu duong phuong Trung Phung vi co trach nhiem cao trong viec trien khai du an ho Ba Mau. Dong chi Pho Chu tich cung mong rang phuong Phuong Lien se tich cuc hon de du an som duoc hoan thanh.

Lan nay voi su vao cuoc quyet liet cua cac cap, cac nganh duoc xem la lan ra quan ram ro nhat va cung coi nhu la mot lan cuong che doi voi cac ho gia dinh khong dong tinh voi du an va lan chiem dat du an. Tat ca da san sang cho ngay tai khoi dong du an, mot du an da vat qua 2 the ky: Du an ho Ba Mau.Ke hoach tien do thuc hien du an ho Ba Mau Tu ngay 20 - 24/8, to chuc luc luong tien hanh cam moc theo phan ky dau tu gom: chi gioi quy hoach duong, he; chi gioi cac khu dat tai dinh cu.

Tu ngay 29/8 - 10/9, hoan thanh viec vach son, lap ho so ky thuat thua cac to chuc, cac ho gia dinh do Cong ty Khao sat do dac Ha Noi, luc luong ho tro cua quan, UBND 2 phuong Phuong Lien va Trung Phung thuc hien.

Thang 11/2009, lap ho so, doi chieu ho so, thong nhat tieu chuan ho so, hoan thanh cac thu tuc lam co so xay dung phuong an, chinh sach giai phong mat bang, cac to chuc cac ho gia dinh.

Cung trong thang 11 va thang 12/2009 se phai thuc hien trinh tu xay dung phuong an, cong khai phuong an, giai quyet don thu chuan bi quy nha tam cu, cac chinh sach ho tro.

Trong quy I nam 2010, phe duyet phuong an, to chuc thuc hien tra tien thu hoi dat va trien khai thi cong. Dong thoi se to chuc thi cong, hoan chinh cac hang muc xay dung ha tang.

Du an ho Ba Mau se hoan thanh vao thang 7 nam 2010.


Nhom PV Xa hoi

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.