Dong chi Truong Tan Sang Day manh tuyen truyen co vu nhung guong dien hinh Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

Thứ ba, 02 Tháng chín 2008, 09:51 GMT+7


Phat bieu tai buoi lam viec voi Thuong truc Thanh uy thanh pho Ho Chi Minh chieu 1-9, dong chi Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu da nhan manh: Can phat hien kip thoi va day manh cong tac tuyen truyen, co vu nhung guong dien hinh cua tap the va ca nhan tren dia ban thanh pho tich cuc, tu giac “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”.

Tai buoi lam viec, dong chi Le Thanh Hai, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy va cac dong chi Pho Bi thu Thanh uy: Nguyen Van Dua, Le Hoang Quan, Pham Phuong Thao da bao cao voi dong chi Truong Tan Sang ve cong tac chi dao diem Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” trong nhung thang dau nam nay.

Cac bao cao neu ro: Thanh pho da lua chon duoc cac don vi diem voi nhung dac trung rieng, lam hat nhan cho cuoc van dong cua toan thanh pho. Cap uy cac don vi diem da tu giac, chu dong, trach nhiem thuc hien Cuoc van dong, cung voi su ho tro va thuong xuyen theo doi, kiem tra cua Ban chi dao cac cap da tao nen su chuyen bien kha manh me ve nhan thuc tu tuong, ve y thuc thuong xuyen ren luyen dao duc, loi song o cac don vi.

Thanh pho dang khac phuc nhung han che, nhuoc diem nhu: ket qua nhan thuc va hanh dong chua deu, viec nhan rong con han che, cong tac tuyen truyen, co dong chua thuc hien thuong xuyen. Trong thoi gian toi, thanh pho tiep tuc tap trung chi dao cac don vi diem phai di truoc mot buoc trong thuc hien chuyen de “Tu tuong va tam guong dao duc Ho Chi Minh ve thuc hanh tiet kiem, chong tham o, lang phi, quan lieu” va tac pham “Sua doi loi lam viec” cua Bac...

Dong chi Truong Tan Sang to y hai long, bieu duong Thanh uy thanh pho Ho Chi Minh da co nhung chuyen bien buoc dau trong chi dao diem Cuoc van dong. Nho su tu than van dong cua quan chung va tac dong cua ca he thong chinh tri, Cuoc van dong da co suc lan toa lon, tao ra phong trao ren luyen dao duc kha sau rong trong dong dao can bo, dang vien va nhan dan.

Dong chi khen ngoi nhung ket qua cu the nhu: trong kho khan chung, nhieu yeu to khong thuan loi, thanh pho van giu duoc toc do tang truong kha cao va su on dinh co ban ve moi linh vuc doi song xa hoi; van dong nhan dan nam nay tiet kiem 200 kWh (8 thang qua da tiet kiem duoc 124 trieu kWh), giam chi xay dung co ban 590 ty dong; giam chi ngan sach; viec thuc hanh tiet kiem tot cua Saigontourist; viec van dong cong nhan vien huy dong von trong noi bo de dau tu phat trien san xuat o Tong cong ty Samco...

Dong chi Truong Tan Sang nhac nho: Tu chi dao diem Cuoc van dong, Thanh uy TP Ho Chi Minh can nam chac tinh hinh thuc te, phan tich ro nhung diem dac thu de xay dung ke hoach trien khai thuc hien phu hop voi chu de trong tam cu the trong tung thoi gian o tung dia phuong, don vi. Can lam tot cong tac so ket, rut ra nhung bai hoc kinh nghiem de phat huy nhung diem manh, kip thoi sua nhung sai sot de trien khai thuc hien tren dien rong. Dong thoi, tang cuong viec kiem tra, giam sat, don doc thuong xuyen tai cac don vi diem.

Nhung nguoi dung dau cac co quan, don vi va cac dang vien phai la nhung nguoi guong mau, di dau trong thuc hien Cuoc van dong nay. Thanh pho phai tim ra nhung “dom lua sang” de ton vinh, de nhan rong tao thanh phong trao quan chung manh me “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” tich cuc gop phan xay dung Dang ngay cang trong sach, vung manh; doi song nhan dan ngay cang lanh manh...

B.T.CCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.