Doi tuong duoc ap muc luong toi thieu tu 1102011

Thứ năm, 25 Tháng tám 2011, 08:16 GMT+7

Chinh phu ban hanh Nghi dinh 70/CP ve viec dieu chinh luong toi thieu vung ke tu ngay 1-10, luat su Nguyen Van Hau, Doan Luat su TPHCM, tra loi nhung thac mac cua ban doc.

Tin lien quan:

Thu tuong dong y tang luong toi thieu tu thang 10/2011

Chu tich nuoc: Luong dang khong theo kip gia ca

* Phong vien: Nhieu nguoi van con chua ro doi tuong ap dung cua Nghi dinh 70/CP. Xin luat su noi cu the hon…

- Luat su Nguyen Van Hau: Nghi dinh 70/CP ngay 22-8 cua Chinh phu quy dinh, doi tuong ap dung muc luong toi thieu (LTT) vung la nguoi lao dong (NLD) lam viec o cong ty, doanh nghiep (DN), hop tac xa (HTX), trang trai, ho gia dinh, ca nhan va cac to chuc khac co thue muon lao dong (goi chung la DN) gom:

DN thanh lap, to chuc quan ly va hoat dong theo Luat DN (ke ca DN co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam).

HTX, lien hiep HTX, to hop tac, trang trai, ho gia dinh, ca nhan va to chuc khac cua Viet Nam co thue muon lao dong.

 Co quan, to chuc nuoc ngoai, to chuc quoc te va ca nhan nguoi nuoc ngoai tai Viet Nam co thue muon lao dong (tru truong hop dieu uoc quoc te ma CHXHCN Viet Nam la thanh vien co quy dinh khac voi quy dinh cua Nghi dinh 70/2011/ND-CP). Doi tuong duoc ap muc luong toi thieu tu 1102011 Tu 1-10, cong nhan Cong ty Giay Khai Hoan - TPHCM (100% von trong nuoc) se duoc huong luong toi thieu nhu cong nhan o cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai. Anh: VINH TUNG

* Co nghia Nghi dinh 70/CP ap dung cho ca DN co von trong nuoc va von dau tu nuoc ngoai chu khong phan biet nhu truoc day?

- Dung nhu vay.

* Co ban doc thac mac DN cua ho dat tru so chinh o quan 1-TPHCM (vung I) nhung co xuong san xuat o huyen Phu Giao, tinh Binh Duong (vung II) thi cong nhan o xuong san xuat nay huong LTT theo vung nao?

- Hien tai, Nghi dinh 70/CP van chua duoc Bo LD-TB-XH huong dan thuc hien. Tuy nhien, theo quy dinh cua phap luat hien hanh ve viec ap dung muc LTT vung, cu the la tai Thong tu so 36 ngay 18-11-2010 cua Bo LD-TB-XH huong dan thuc hien muc LTT vung doi voi NLD lam viec o cong ty, DN, HTX, lien hiep HTX, to hop tac, trang trai, ho gia dinh, ca nhan va cac to chuc khac cua Viet Nam co thue muon lao dong thi NLD lam viec tai xuong san xuat o huyen Phu Giao, tinh Binh Duong duoc ap dung voi muc LTT tuong ung voi vung ma xuong san xuat toa lac (khong duoc ap dung muc LTT vung noi tru so chinh toa lac la quan 1 - TPHCM).

* Nhung DN da tra LTT cao hon quy dinh tai Nghi dinh 70/CP, co phai dieu chinh khong?

- Theo quy dinh tai dieu 3 Nghi dinh 70/CP, muc LTT vung duoc dung lam can cu de xay dung cac muc luong trong thang luong, bang luong; phu cap luong, tinh cac muc luong ghi trong hop dong lao dong va thuc hien cac che do khac do DN tu xay dung va ban hanh theo tham quyen do phap luat lao dong quy dinh. Vi vay, neu tai thoi diem muc LTT vung theo quy dinh cua Nghi dinh 70/CP co hieu luc thi hanh ma muc luong cua NLD da cao hon muc LTT vung moi, DN van phai tien hanh dieu chinh tang luong cho NLD tren co so thang luong, bang luong cua DN. Vi du, mot NLD lam viec trong mot DN co von dau tu nuoc ngoai tai mot quan cua TPHCM dang huong luong co he so 2.1; neu nhan voi LTT vung hien tai (1,55 trieu dong) thi tien luong cua ho la 3.255.000 dong. Sap toi khi dieu chinh LTT vung, cung voi he so luong 2.1 nhung duoc nhan voi 2 trieu dong thi tien luong cua ho se la 4.200.000 dong.

* Cac don vi su nghiep co thue muon lao dong theo hop dong lao dong co phai ap dung Nghi dinh 70/CP khong?

- Nhu toi da noi o tren, do chua co huong dan cu the cua Bo LD-TB-XH nen quy dinh tai khoan 2, dieu 1 cua Nghi dinh 70/CP (doi tuong ap dung la “cac to chuc khac cua Viet Nam co thue muon lao dong”) chua ro rang. De nghi sap toi, Bo LD-TB-XH nen huong dan cu the hon de cac don vi su nghiep, nhat la don vi su nghiep co thu, nam ro de thuc hien.

* Rat nhieu can bo cong chuc thac mac ho co duoc dieu chinh LTT vao ngay 1-10 toi khong?

- Co the noi ngan gon: LTT vung ap dung cho khu vuc DN, LTT chung ap dung cho khu vuc huong luong tu ngan sach Nha nuoc. Do vay, Nghi dinh 70/CP khong ap dung cho can bo cong chuc. Khi nao Chinh phu ban hanh nghi dinh ve tang LTT chung thi can bo cong chuc se duoc tang luong. 

Muc luong toi thieu tung vung

- Vung I: 2.000.000 dong/thang.

- Vung II: 1.780.000 dong/thang.

- Vung III: 1.550.000 dong/thang.

- Vung IV: 1.400.000 dong/thang.
Viet Bao (Theo NLD)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.