De xuat tang tuong toi thieu cong chuc them 100 nghin dongthang

Thứ tư, 03 Tháng tư 2013, 09:19 GMT+7

Bo Noi vu de xuat tang luong toi thieu cua cong chuc them 100.000 dong/thang tu 1/7/2013 tai du thao Nghi dinh quy dinh muc luong co so doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang.

Theo do, muc luong de xuat tang tu 1.050.000 dong/thang len 1.150.000 dong/thang (tang them 9,5%)

Luong toi thieu cong chuc them 100 nghin dong/thang?

Muc luong co so dung lam can cu de tinh muc luong trong cac bang luong, muc phu cap luong va thuc hien cac che do khac theo quy dinh cua phap luat doi voi cac doi tuong theo quy dinh.

Theo Bo noi vu, kinh phi thuc hien muc luong co so nay: su dung 10% tiet kiem chi thuong xuyen (tru tien luong va cac khoan co tinh chat luong) theo du toan da duoc cap co tham quyen giao nam 2013 cua co quan hanh chinh, don vi su nghiep. Dong thoi, su dung toi thieu 40% so thu duoc de lai theo che do nam 2013 cua cac don vi hanh chinh, don vi su nghiep co thu. 

Doi voi don vi su nghiep thuoc nganh y te, su dung toi thieu 35% so thu de lai theo che do (sau khi tru chi phi thuoc, mau, dich truyen, hoa chat, vat tu tieu hao, vat tu thay the).

Ben canh do, su dung 50% nguon tang thu ngan sach dia phuong, khong ke tang thu tien su dung dat.

Ngoai ra, kinh phi thuc hien muc luong co so cung duoc lay tu nguon kinh phi thuc hien cai cach tien luong con du den het nam 2012 cua co quan hanh chinh, don vi su nghiep va cac cap ngan sach dia phuong.

Trong truong hop thuc hien dung cac quy dinh tren nhung van thieu, ngan sach Trung uong bo sung nguon kinh phi de thuc hien muc luong co so.

Co quan nay cung cho biet, du kien kinh phi tang them de thuc hien muc luong co so 1.150.000 dong/thang tu ngay 1/7/2013 doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang la 21.700 ty dong.

Moi ban doc xem toan van va gop y du thao tai day.

Viet Bao.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.