De xuat tang luong cho can bo cong chuc

Thứ sáu, 23 Tháng chín 2011, 16:19 GMT+7

De xuat tang luong cho can bo, cong chuc Muc luong toi thieu dang ap dung voi can bo, cong, vien chuc va luc luong vu trang thap (Anh minh hoa) Theo khao sat cua Bo Noi vu tai ba bo va 15 tinh, thanh pho, hon 98% y kien cho rang, muc luong toi thieu dang ap dung voi can bo, cong, vien chuc va luc luong vu trang thap, chua dam bao nhu cau toi thieu cua nguoi huong luong.

Thong tin nay duoc Bo Noi vu cong bo tai Hoi thao chia se nhung ket qua tam thoi thu thap duoc trong chuyen cong tac khao sat, danh gia doc lap ve viec thuc hien cai cach chinh sach tien luong doi voi can bo, cong chuc, vien chuc tu nam 2003 den nay va dinh huong cai cach giai doan 2012-2020, ngay 23 9 tai Hai Phong.

Chuong trinh khao sat, danh gia doc lap do Vu Tien luong (Bo Noi vu) thuc hien tai Bo Giao duc va Dao tao, Bo Y te, Bo Khoa hoc va Cong nghe; cac tinh, thanh pho nhu Hai Phong, Vinh Phuc, Phu Tho, Ha Giang, Tuyen Quang, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Dak Lak, Lam Dong, Tay Ninh, Long An, Ben Tre, Ba Ria-Vung Tau va Thanh pho Ho Chi Minh.

Day la mot trong nhung hoat dong duoc ho tro thuc hien boi du an Ho tro cai cach hanh chinh cua Bo Noi vu do UNDP tai tro.

De xuat tang luong cho can bo, cong chuc, Tin tuc trong ngay, tang luong, luong cong chuc, can bo nha nuoc, luong toi thieu, tin tuc, tin hot, tin hay

Muc luong toi thieu dang ap dung voi can bo, cong, vien chuc va luc luong vu trang chua dam bao nhu cau toi thieu cua nguoi huong luong (Anh minh hoa)

Khao sat cho thay, tu nam 2003 den nay, muc luong toi thieu chung da dieu chinh bay lan, tu 210.000 dong/thang len 830.000 dong/thang, bang 3,952 lan, tang them 295,2%, cao hon muc tang chi so gia tieu dung 142,27% va muc tang GDP 85,9%.

Viec dieu chinh muc luong toi thieu chung nay duoc thuc hien tren co so muc tang truong kinh te, chi so gia tieu dung va kha nang cua ngan sach nha nuoc de tung buoc cai thien doi song cua can bo, cong chuc.

Tu nam 2008 den nay, nen kinh te Viet Nam gap nhieu kho khan do bi anh huong cua cuoc khung khoang tai chinh va suy thoai kinh te toan cau, toc do tang truong kinh te thap hon so voi giai doan 2003-2007, lam phat tang cao hon nhieu so voi du kien, nen tuy Chinh phu da chu trong den viec dieu chinh tien luong nhung doi song cua nguoi huong luong van gap khong it kho khan.

Cac y kien tu ket qua khao sat va tai hoi thao deu de nghi dua muc luong toi thieu ap dung doi voi can bo, cong chuc, vien chuc bang hoac cao hon muc luong toi thieu cua khu vuc doanh nghiep de dong vien khuyen khich can bo, cong chuc, vien chuc gan bo, tan tam voi cong viec, lam tron trach nhiem cong vu, gop phan phong, chong tham nhung...

Dua tren nhung ket qua thu duoc, nhom chuyen gia khao sat de xuat mot so dinh huong cai cach tien luong doi voi can bo, cong chuc, vien chuc giai doan 2012-2020. Bo Noi vu se kien nghi nhieu bien phap nham cai cach tien luong, trong do co viec nang muc luong toi thieu de can bo, cong chuc, vien chuc du song bang luong; mo rong quan he muc luong toi thieu - trung binh - toi da cho phu hop; ban hanh he thong bang luong, ngach, bac moi; sap xep lai cac che do phu cap luong tren co so xem xet dua mot so che do phu cap luong hien hanh vao muc luong theo quan he tien luong moi cho phu hop.

Bo de xuat day manh thuc hien doi moi phuong thuc hoat dong, co che tai chinh va tien luong doi voi khu vuc su nghiep cong lap theo huong don vi su nghiep duoc thu phi dich vu tinh du tien luong va tung buoc tinh du cac chi phi khac; don vi su nghiep thuc hien hach toan thu-chi (khong vi muc dich loi nhuan), tren co so do nang cao chat luong, phat trien hoat dong de vua phuc vu tot hon nhu cau cua xa hoi, vua tu can doi nguon thu.

Nhung de xuat cu the tren duoc cac dai bieu va chuyen gia phan bien cung ban luan truoc khi chinh thuc trinh Chinh phu phe duyet.

Tang luong toi thieu tu 1-10-2011

De xuat nang luong toi thieu cho cong nhan

Bi mat tang luong toi thieu?

Theo Theo Thu Trang (TTXVN)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.