De nghi bau 4 pho chu tich Quoc hoi

Thứ sáu, 20 Tháng bảy 2007, 06:20 GMT+7

Khai mac ky hop thu nhat quoc hoi khoa XII:

+ Tong bi thu Nong Duc Manh: Neu khong gan bo cu tri, dai bieu xa roi thuc tien

San sang can thiep binh on thi truong
>> Cu tri thong minhTong bi thu Nong Duc Manh, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, Thu tuong Nguyen Tan Dung, Chu tich QH Nguyen Phu Trong va cac vi lanh dao Dang, Nha nuoc buoc vao ky hop thu nhat QH khoa XII sau khi vieng lang Chu tich Ho Chi Minh - Anh: VIET DUNG

“Dang lanh dao va Nha nuoc quan ly la de bao dam quyen lam chu cua nhan dan. Can bo, dang vien vua la nguoi lanh dao, vua la cong boc cua nhan dan.

Hoat dong cua Dang va Nha nuoc phai chiu su giam sat cua nhan dan.

Su tin tuong, ung ho, giup do cua nhan dan la coi nguon cua suc manh, la cai goc cua thang loi, la tai san qui bau cua Dang” - Tong bi thu Nong Duc Manh da nhan manh nhu vay khi phat bieu voi Quoc hoi (QH) nhiem ky moi tai phien khai mac ky hop thu nhat sang qua.

Theo Tong bi thu, Dang ta chu truong xay dung co che van hanh cua nha nuoc phap quyen XHCN phai bao dam nguyen tac tat ca quyen luc nha nuoc deu thuoc ve nhan dan; quyen luc nha nuoc la thong nhat, co su phan cong, phoi hop giua cac co quan trong viec thuc hien quyen lap phap, hanh phap va tu phap. Dong thoi xac dinh ro hon tham quyen quyet dinh cua Chinh phu, lam ro nhung loai viec o tam Ban chap hanh trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu truc tiep quyet dinh hoac cho y kien dinh huong; nhung loai viec Chinh phu chu dong quyet dinh theo tham quyen.

Khac phuc tinh trang giam sat theo be rong, thieu chieu sau

Trong bai phat bieu quan trong dai hon bay trang, Tong bi thu de nghi QH khoa XII tap trung thuc hien nam nhiem vu co ban:

Mot, hoat dong lap phap phai huong toi muc tieu xay dung va hoan thien he thong phap luat dong bo, thong nhat, kha thi, trong tam la hoan thien the che kinh te thi truong XHCN, xay dung nha nuoc phap quyen XHCN cua nhan dan, do nhan dan va vi nhan dan; nang cao nang luc xay dung phap luat, xac dinh cac linh vuc can uu tien dau tu de xay dung va hoan thien phap luat, doi moi qui trinh, thu tuc, tang cuong vai tro, trach nhiem cua cac co quan nghien cuu chuyen nganh trong hoat dong xay dung phap luat.

Hai, nang cao hieu qua thuc hien chuc nang giam sat toi cao cua QH doi voi toan bo hoat dong cua bo may nha nuoc, dac biet la giam sat viec tuan theo phap luat cua co quan hanh chinh nha nuoc cac cap va cac co quan tu phap nham nang cao hieu luc, hieu qua hoat dong va kien toan bo may cac co quan nha nuoc. Doi moi manh me phuong thuc giam sat, khac phuc tinh trang giam sat theo be rong ma thieu chieu sau.

Tap trung giam sat nhung van de trong tam, trong diem noi len, buc xuc trong doi song kinh te - xa hoi ma nhan dan quan tam, nhat la cai cach hanh chinh, cai cach tu phap, phong chong tham nhung, lang phi, thuc hanh tiet kiem. Xay dung co che theo doi, don doc va co che tai xu ly cu the cac kien nghi sau giam sat, trong do co trach nhiem tra loi viec xu ly cac khieu nai, to cao cua cong dan, thuc hien nhung cam ket khi tra loi chat van.

Ba, nang cao vai tro va trach nhiem cua QH trong viec thuc hien chuc nang quyet dinh cac van de quan trong cua dat nuoc.

Bon, tiep tuc trien khai hoat dong doi ngoai mot cach chu dong, thuc hien co ket qua chinh sach doi ngoai rong mo, da phuong hoa, da dang hoa cac quan he quoc te.

Nam, can cai tien manh me cach thuc tiep xuc voi cu tri de thong qua hoat dong nay, dai bieu co the nam bat kip thoi tam tu, y nguyen va sang kien cua nhan dan. Cac kien nghi chinh dang, hop phap cua cu tri la hinh thuc phan anh quyen lam chu truc tiep va gian tiep cua nhan dan doi voi cong viec chung cua dat nuoc.

Chi khi nao xay dung duoc moi quan he khang khit voi nhan dan, dai bieu QH moi co kha nang dem duoc y nguyen cua nhan dan vao cac nghi quyet, cac dao luat va giam sat co hieu qua viec thuc hien cac nghi quyet va cac dao luat do. Neu khong giu moi lien he gan bo voi cu tri, dai bieu QH se xa roi thuc tien, khong the dai dien cho y chi, nguyen vong va quyen lam chu cua nhan dan, khong the thay mat nhan dan quyet dinh dung dan nhung van de quan trong cua dat nuoc.

72 truong hop bi khieu nai to cao

Ca ngay hom nay 20-7, QH hop rieng o doan de bau truong, pho doan dai bieu QH, thao luan ve du kien so pho chu tich QH va so uy vien Uy ban Thuong vu QH khoa XII. Buoi chieu Uy ban Thuong vu QH se hop nghe bao cao tong hop y kien cua dai bieu QH ve so pho chu tich QH, so uy vien Uy ban Thuong vu QH.

Ngay sau bai phat bieu cua Tong bi thu, Chu tich QH Nguyen Phu Trong da doc to trinh gioi thieu danh sach Uy ban tham tra tu cach dai bieu do ong Ho Duc Viet - uy vien Uy ban Thuong vu QH khoa XI, truong Ban To chuc trung uong - dung dau. Bieu quyet, 478/478 dai bieu co mat deu tan thanh.

Ket qua tham tra cua uy ban nay cho thay co 72 truong hop bi khieu nai to cao, trong do 59 to cao khong dung su that, 13 truong hop dung mot phan nhung khong anh huong toi tieu chuan dai bieu QH. Cuoi cung QH da thong qua nghi quyet xac nhan tu cach 493 dai bieu QH.

“Uy ban Thuong vu QH khoa XI xin tran trong de nghi QH quyet dinh so uy vien thuong vu QH khoa XII la 18 thanh vien” - Chu tich QH Nguyen Phu Trong doc to trinh ve so pho chu tich QH va so uy vien Uy ban Thuong vu QH trong phien hop chieu qua.

Chu tich cho biet 18 thanh vien nay gom chu tich QH, bon pho chu tich QH (mot nguoi du kien duoc phan cong giup chu tich QH ve mat phap luat va tu phap; mot giup ve linh vuc kinh te, tai chinh; mot giup ve linh vuc van hoa - xa hoi va mot giup ve linh vuc quoc phong- an ninh). 13 thanh vien khac se lam chu tich Hoi dong Dan toc, chu nhiem Van phong QH, chu nhiem chin uy ban: Phap luat, Tu phap, Kinh te, Tai chinh - ngan sach, Quoc phong va an ninh, Van hoa - giao duc, thanh nien, thieu nien va nhi dong, Cac van de xa hoi, Khoa hoc - cong nghe va moi truong, Doi ngoai, con lai hai nguoi phu trach cong tac dai bieu, lam truong ban cong tac dai bieu va phu trach cong tac dan nguyen, lam truong ban dan nguyen.

Voi de nghi nay, so pho chu tich QH da duoc nang them mot nguoi va so uy vien Uy ban Thuong vu QH nang them nam nguoi so voi khoa XI.

Cung trong ngay lam viec dau tien, QH da nghe Pho chu tich kiem tong thu ky Uy ban trung uong Mat tran To quoc VN Huynh Dam doc bao cao tong hop y kien cua cu tri ca nuoc kien nghi voi QH; Pho thu tuong Nguyen Sinh Hung doc bao cao ve tinh hinh trien khai thuc hien nhiem vu va du toan ngan sach nha nuoc sau thang dau nam 2007 va cac bien phap thuc hien nhiem vu sau thang cuoi nam.

D.TR.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.