De dan khong phai lo chay giay to nha dat

Thứ tư, 20 Tháng tư 2005, 12:51 GMT+7

Uy ban thuong vu Quoc hoi thao luan du an luat nha o:


De dan khong phai lo chay giay to nha dat
Co che nao dam bao nguoi co thu nhap thap, cac doi tuong chinh sach xa hoi dang kho khan ve nha o co the so huu mot can nha; viec chung nhan quyen so huu nha co gan voi quyen su dung dat, hinh thuc chung nhan bang mot hay hai giay rieng re; nha cong vu dang bi “tu huu hoa” giai quyet ra sao…

Hang loat van de buc xuc ve nha o da dat ra tren ban nghi su hom qua 19-4, khi Uy ban thuong vu Quoc hoi (QH) thao luan du an Luat nha o.

Mot giay tot hon?

Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan cho rang viec cap giay chung nhan so huu nha “se tao dieu kien de moi hang hoa bat dong san duoc tham gia giao dich hop phap, cong khai, minh bach”.

Theo chu nhiem Uy ban Phap luat Vu Duc Khien, khi tham tra du luat nay ban than uy ban cung tranh luan toi... ba phuong an khac nhau. Phuong an mot la viec cap giay chung nhan quyen so huu nha doc lap voi giay chung nhan quyen su dung dat.

Phuong an hai la chi can mot loai giay chung cho ca quyen su dung dat va quyen so huu nha. Con phuong an cuoi cung la tuy theo truong hop cu the de qui dinh viec cap mot hay hai loai giay, nhu truong hop nha xay dung tren dat thue, thue lai hoac nha chung cu can phai co hai loai giay rieng biet.

Chinh phu de nghi lui thoi han
trinh du luat chong tham nhung
Chieu 19-4, Chinh phu da co to trinh de nghi Uy ban TVQH cho lui thoi han trinh QH du an Luat chong tham nhung voi ly do chua chuan bi kip va cac thanh vien Chinh phu con co nhieu y kien khac nhau ve du luat nay.

Tuy nhien khi thao luan, nhieu uy vien TVQH cho rang day la du luat nhay cam, nhan dan dang mong doi. Uy ban TVQH nghieng ve phuong an Chinh phu co gang hoan thanh du luat, cham nhat trong thang nam se chuyen de Uy ban Phap luat tham tra, trinh Uy ban TVQH va QH (ky hop thu bay) cho y kien lan dau.

Theo ke hoach chuan bi cho ky hop thu bay, ky hop se khai mac vao 5-5, keo dai toi 16-6. Tai ky hop nay, du kien cac bao cao danh gia bo sung ve ket qua thuc hien nhiem vu kinh te - xa hoi nam 2004, viec trien khai thuc hien nhiem vu nam 2005, viec thuc hien de an cai cach tien luong… se duoc gui toi tung dai bieu va chi doc bao cao tom tat, khong bo tri thao luan tai hoi truong.

“Toi da xin phep Thu tuong cho phat bieu khac voi to trinh cua Chinh phu” - Thu truong Bo Tai nguyen moi truong Dang Hung Vo neu y kien. Theo ong Vo, khi noi toi cac giao dich ve nha o “khong the tach roi dat” va “lieu nguoi ta chi ban nha ma giu lai dat duoc khong?”.

De xu ly van de nay, ong Dang Hung Vo cho rang co nhieu cach.

Mot, cap giay chung nhan quyen su dung dat theo Luat dat dai 2003, trong do co phan ghi nhung tai san gan lien voi dat - khong chi co nha o ma gom ca duong sa, cau, cong, khu cong nghiep… Hinh thuc nay, theo thu truong Vo, thuc chat la mot cach “hoan binh” de cho che dinh ve dang ky quyen so huu theo Luat dang ky bat dong san.

Hai, co the xem xet cap chung mot loai giay gom ca chung nhan quyen so huu nha lan quyen su dung dat nhu kieu “giay hong” ma cac do thi nhu Ha Noi cap truoc day. Ba, cap giay chung nhan quyen so huu nha rieng biet voi giay chung nhan quyen su dung dat.

Hai cach sau, theo ong Dang Hung Vo, “rat ton kem va cong kenh ve thu tuc hanh chinh”, vi vay Bo Tai nguyen moi truong nghieng ve phuong an thu nhat.

Rieng ve viec dang ky quyen so huu nha, ong Vo khang dinh “Bo Tai nguyen moi truong khong keo viec ve minh” ma tuy Uy ban thuong vu QH, QH xem xet co the dat o co quan thue hay toa an nhu mo hinh nhieu nuoc. Ca Pho chu tich QH Truong Quang Duoc lan chu nhiem Uy ban Khoa hoc - cong nghe & moi truong Ho Duc Viet deu ung ho “nen chi mot loai giay”.

Phan nha cong vu cho con o

Van de quan ly, su dung nha cong vu, quyen va nghia vu cua nguoi o nha cong vu... cho den nay van chua co van ban phap luat qui dinh, che do phap ly chua ro rang, dan toi qua trinh thuc hien gap kho khan, vuong mac - ong Vu Duc Khien cho biet. “Chung toi o nha cong vu, nhieu dong chi khac cung o nha cong vu, nhung sao lai co nguoi duoc cap... giay hong, bia do?” - Chu tich Hoi dong Dan toc Trang A Pao ban khoan.

Roi ong Pao ke co truong hop can bo da duoc Nha nuoc cap, sau do ban di, lai duoc cap tiep nha khac; hay co truong hop can bo da tao lap duoc nha rieng nhung van duoc cap nha… cong vu. “Toi cung biet co truong hop nha cong vu rong, anh can bo duoc phan nha da chia cho 4-5 nguoi con cung o, dan o ngoai nguoi ta xi xao cho la khong cong bang...” - truong Ban Dan nguyen Le Quang Binh bo sung.

Chu nhiem Uy ban cac van de xa hoi Nguyen Thi Hoai Thu nhat tri cao “nha cong vu nhat dinh phai tra, khong tra lay dau nha bo tri cho nhung nguoi khac”.

“Can phai dua cong khai, minh bach cac qui dinh, chinh sach ve nha o truoc quoc dan dong bao, nhat la nha o cho cac doi tuong chinh sach xa hoi” - chu nhiem Uy ban Kinh te - ngan sach Nguyen Duc Kien kien nghi. Ong Trang A Pao nhan xet “neu mot anh cong chuc chi dua vao luong thi… suot doi chang mua duoc nha”.

Roi ong ke cau chuyen lan truoc du hop ben Van phong Chinh phu, nghe Thu tuong noi co mot can bo trong co quan nay phai qua toi... bay chu moi mua noi mot suat nha. Thuc te, theo ong Pao, co khong it truong hop gop tien mua nha dat khong phai de o ma de dau co la chinh.

N.V.HAI

Chu nhiem Uy ban Kinh te - ngan sach Nguyen Duc Kien:

"Se khong con bao cap ve nha o"

Trao doi voi TS, ong Nguyen Duc Kien noi:


De dan khong phai lo chay giay to nha dat
Chu nhiem Uy ban Kinh te - ngan sach Nguyen Duc Kien
- Luat nha o cung voi cac luat khac se gop phan dua van de nha va dat hinh thanh yeu to dong bo cua thi truong, trong do co thi truong bat dong san. Mat khac, muc tieu cua chung ta la phat trien kinh te nhung phai dam bao cong bang xa hoi. Cho nen Nha nuoc phai cham lo den doi song cua nhung nguoi thu nhap thap.

Huong la se cong khai, minh bach het, khong con gi la bao cap trong cac qui dinh ve nha o, chi con mot so truong hop duoc uu dai nham the hien tinh xa hoi trong cac chinh sach ve kinh te. Luat nha o chi dua ra cac che dinh, con nhung bien phap cu the de thuc hien phai do co quan hanh phap.

* Nhung it ra trong luat nay cung phai co co che de dam bao cho nguoi thu nhap thap co the mua duoc nha, thua ong?

- Can phai qui dinh ro: thu nhat, nguon von xay dung loai nha nay la tu nguon von ngan sach. Thu hai, nha duoc danh ban cho nguoi co thu nhap thap va chu yeu bang gia von. Thu ba, nhung doi tuong nhu nguoi co cong voi cach mang, nguoi dan toc thieu so, nguoi ngheo... khi mua nha se duoc uu tien truoc bang cac gia thich hop voi nhung doi tuong nay.

* Co mot thuc te la nhung nguoi thu nhap thap muon dang ky de duoc mua nha cung da la mot chuyen rat kho...

- Anh la nguoi ngheo, thu nhap thap nhung lai khong duoc mua nha thu nhap thap. Trong khi do nha loai nay lai roi vao tay nhung nguoi giau, nguoi co tien. Day la chuyen cua ben dieu hanh, ben hanh phap, chu nguyen nhan khong phai do cac qui dinh cua luat.

* Duong nhu chung ta chua co mot che tai ro rang doi voi nguoi, don vi duoc giao trien khai cac du an nha cho nguoi thu nhap thap nhung khong lam dung qui dinh, ban nha khong dung doi tuong?

- Che tai neu thieu thi chung ta bo sung. Vi du toa nha nay xay de ban cho cac doi tuong thu nhap thap, trong thuc te lai ban cho nhung anh thu nhap kha cao, nhu vay phai co mot che dinh xu ly.

* Khi thao luan du Luat nha o, van de tranh cai nhieu nhat la xac nhan quyen so huu nha tren loai giay nao? Nen mot loai hay hai loai giay chung nhan (nha va dat), thua ong?

- Theo toi, nha va dat nen gan lien voi nhau, tot nhat la qui dinh tren mot loai giay. Con cach thuc nhu the nao thi nay mai co quan hanh phap can phai nghien cuu. Luat dat dai noi ro khai niem dat o la dat giao lau dai, nha o theo nghia dung dan thi phai tren dat o, the hien bang thu tuc hanh chinh “nha gan lien voi dat”. Con khong the co khai niem nha o tren dat thue duoc, cai do phai dung mot khai niem khac.

* Xin cam on ong.

N.V.HAI ghi


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.