DH Lao dong Xa hoi cai noi dao tao can bo lao dong

Thứ tư, 25 Tháng năm 2011, 16:00 GMT+7

Voi cac nganh dao tao mang tinh dac thu cua nganh lao dong thuong binh va xa hoi nhu Quan tri nhan luc, Cong tac xa hoi, Bao hiem, Ke toan, Ky thuat chinh hinh, hang nam Truong DH Lao dong Xa hoi da tiep nhan dao tao tren 4000 sinh vien va nhieu can bo cho Bo LDTBXH, cac dia phuong va cac co quan, doanh nghiep trong ca nuoc.

Doi ngu vung manh

Gan 50 nam qua, Dang uy va Ban Giam hieu Truong DH Lao dong Xa hoi da lanh dao cong tac dao tao doi ngu giang vien bang nhieu hinh thuc thich hop nhu cu can bo, giang vien di dao tao cao hoc va nghien cuu sinh o trong va ngoai nuoc, boi duong nghiep vu su pham, tao moi dieu kien thuan loi ve thoi gian va kinh phi.

Pho Chu tich Quoc hoi Nguyen Phuc Thanh trao Huan chuong Lao dong hang Nhi cho truong.

DH Lao dong Xa hoi - cai noi dao tao can bo lao dong
Nha truong cung lien tuc to chuc ra soat chon loc, dao tao va dao tao lai, dao tao nang cao de vua dam bao tinh ke thua giua cac the he vua ket hop hai hoa giua giang day voi hoc tap nang cao trinh do, khuyen khich giang vien day manh cac hoat dong nghien cuu khoa hoc lam cho moi can bo giang vien nhan thuc vi tri tam quan trong cua cong tac nghien cuu khoa hoc doi voi cong tac giang day cua nha truong.

Nho vay, doi ngu can bo giang vien cua nha truong da truong thanh nhanh, vung chac. Nhieu cong trinh nghien cuu khoa hoc cap nha nuoc, cap bo, cap thanh pho... da duoc trien khai nghien cuu va bao ve thanh cong dat loai xuat sac, loai kha. Mot so de tai nghien cuu khoa hoc cua truong da dat giai cua thanh pho nhan dip ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi. Nhieu bao cao khoa hoc cua sinh vien dat giai thuong cua Bo Giao duc va Dao tao phuc vu tich cuc cho cong tac giang day cua nha truong. Nhung hoat dong nghien cuu chinh cua truong la: Nghien cuu phuc vu phat trien kinh te - xa hoi va doanh nghiep, xay dung noi dung chuong trinh, dao tao cac bac hoc, nganh hoc, bien soan giao trinh tai lieu giang day, hoc tap, xay dung quy dinh, quy che trong hoat dong quan ly, doi moi phuong phap giang day,...

Doi ngu can bo, giang vien cua nha truong duoc nang len ca ve chat va luong. Den nay da co tren 800 can bo, giang vien, nhan vien, trong do doi ngu giang vien chiem 72%, giang vien co hoc vi thac si, tien si, hoc ham PGS chiem 80%....

Cung voi linh vuc dao tao nghien cuu khoa hoc, xay dung va phat trien doi ngu giang vien, nha truong da mo rong quan he hop tac voi nhieu truong Dai hoc, nhieu to chuc quoc te, tham gia va to chuc nhieu hoi thao, hoi nghi quoc gia, quoc te ve dao tao khoa hoc, thuc hien co hieu qua nhieu du an quoc gia, quoc te ve dao tao va nghien cuu khoa hoc.

Cac chuyen nganh dao tao cua nha truong mang tinh dac thu cua nganh lao dong – thuong binh va xa hoi nhu Quan tri nhan luc, Cong tac xa hoi, Bao hiem, Ke toan, Ky thuat chinh hinh. Hang nam truong da tiep nhan dao tao tren 4000 luot sinh vien. Truong con tiep nhan dong dao can bo cua Bo va cac dia phuong ve hoc tap tai truong, giup cho viec cap nhat thong tin cua doi ngu can bo cong chuc duoc kip thoi, gop phan hoan thanh tot nhiem cua cua Bo, Nganh trong dieu kien moi.

Be day thanh tich


DH Lao dong Xa hoi - cai noi dao tao can bo lao dong


Qua nhieu lan thay doi ten goi cua truong nhung nua the ky qua cac the he can bo, giang vien, vien chuc va hoc sinh sinh vien cua nha tuong da luon phan dau hoan thanh xuat sac nhiem vu cua Bo, Nganh, xung dang la truong dau nganh. Truong da dao tao boi duong duoc gan 60.000 can bo lao dong tien luong va bao tro xa hoi cac cap nganh lao dong thuong binh xa hoi trong ca nuoc, giu vung va nang cao chat luong dao tao. Tu cho buoi dau chi dao tao va cap bang trung cap, nay truong da dao tao va cap bang thac si va dang chuan bi cac dieu kien dao tao va cap bang tien si vao nam 2015, tro thanh truong Dai hoc dau nganh cua Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi.

Voi nhung thanh tich da dat duoc tu nam 1981 tro lai day nha truong da vinh du duoc Chu tich nuoc tang thuong Huan chuong Lao dong hang nhat, nhi, ba, Huan chuong Doc lap hang nhi, ba, nhan nhieu bang khen, co thi dua cua Chinh phu va Bo LDTBXH, to chuc cong doan nha truong cung duoc nha nuoc tang thuong Huan chuong Lao dong hang nhi, ba, Doan Thanh nien cua nha truong duoc tang thuong nhieu bang khen cua TU Doan va thanh pho Ha Noi.

Ky niem 50 ngay thanh lap truong va don nhan Huan chuong Doc lap hang nhat la dip de can bo, giang vien va nhan vien cua truong Dai hoc Lao dong - Xa hoi khang dinh vai tro, trach nhiem cua nha truong trong cong tac dao tao nguon nhan luc chat luong cao cho toan xa hoi noi chung va cho nganh lao dong - thuong binh va xa hoi noi rieng. Voi mot doi ngu can bo, giang vien co be day kinh nghiem, tam huyet voi nghe va mot moi truong hoc tap xanh sach dep an toan, than thien, Dai hoc Lao dong - xa hoi dang dan dau tu, nang cap hoan thien cac dieu kien co so vat chat, thiet bi giang day.
Tien than la truong Trung hoc Lao dong tien luong thuoc bo lao dong thanh lap nam 1961 voi nhiem vu dao tao can bo lao dong tien luong cho toan Mien Bac.

Nam 1991, truong hop nhat voi truong Quan ly Can bo Thuong binh Xa hoi lay ten la truong Can bo Lao dong Xa hoi. Thang 1/1997, truong duoc nang cap len thanh truong Cao dang Lao dong Xa hoi.

Thang 1/2005, Thu tuong chinh phu ky quyet dinh thanh lap truong Dai hoc Lao dong - Xa hoi Tren co so truong Cao dang Lao dong Xa hoi.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.