Cong doan co la mai am cua nguoi lao dong

Thứ tư, 23 Tháng bảy 2008, 23:12 GMT+7

Trong 2 ngay dau cua Dai hoi IX Cong doan TP.HCM (22 va 23/7), cac dai bieu da dong gop nhieu y kien nham phat trien to chuc cong doan, cham lo doi song cong nhan va nhung giai phap nham giai quyet tranh chap lao dong.

Cong doan dung quen quyen lanh dao dinh cong

Thoi gian vua qua, tai TP.HCM da lien tiep xay ra nhieu vu dinh cong. Theo bao cao cua Lien doan Lao dong TP.HCM (LDLD) thi nguyen nhan chinh cua hien trang tren mot phan la do su tich tu va keo dai tinh trang chu doanh nghiep va nguoi su dung lao dong vi pham quyen va loi ich hop phap, chinh dang cua nguoi lao dong, thuc hien che do chinh sach chua thoa dang, chua dau tu dung muc cho viec doi moi thiet bi, cong nghe, quy trinh san xuat ma chi quan tam keo dai thoi gian lam viec cua cong nhan.Ong Nguyen Huy Can, Chu tich LDLD TP phat bieu tai dai hoi. Anh: Ha Diu
Tham chi, co noi con xuc pham den nhan pham cua cong nhan, khien ho vo cung buc xuc. Them vao do la tac dong khach quan tu su gia tang gia cac mat hang thiet yeu lam giam chat luong cuoc song cua cong nhan.

Mot so doanh nghiep chua co to chuc cong doan hoac co nhung hoat dong kem hieu qua, cong tac quan ly Nha nuoc ve lao dong co luc bi buong long. O mot so noi, chinh quyen va cac co quan chuc nang thieu su phoi hop voi cong doan trong viec giam sat thuc hien phap luat lao dong va giai quyet cac mau thuan trong quan he lao dong.

Mac khac, nhu cau lao dong pho thong tang cao nhung nguon cung lai bi thu hep da lam thay doi y thuc co gang giu viec cua cong nhan. Trong mot so truong hop, con do y thuc to chuc ky luat kem, thai do qua khich cua mot bo phan nguoi lao dong to chuc ngung viec tap the khi chua that su can thiet.Doi song duoc dam bao, cong nhan se khong phai dinh cong nhu the nay.
Anh minh hoa: Ha Diu

Ve van de nay, ong Dang Ngoc Tung, Chu tich Tong Lien doan Lao dong VN da khang dinh: Neu quyen loi cua cong nhan bi vi pham nghiem trong thi cong doan phai dung len lanh dao dinh cong dung trinh tu phap luat de doi quyen loi cho nguoi lao dong.

“Mai am cong doan” cho nguoi lao dong

Tai dai hoi IX cong doan thanh pho, rat nhieu bai tham luan va y kien chi dao tap trung vao viec cham lo doi song cua cong nhan.

Cham lo nha o cho cong nhan la mot trong nhung van de noi com duoc dai hoi rat quan tam. Theo y kien chi dao cua ong Le Thanh Hai, Bi thu Thanh uy, thanh pho nen tiep tuc khuyen khich cac doanh nghiep, cac thanh phan kinh te dau tu xay dung nha luu tru, nha cho cong nhan thue. Hang nam, thanh pho cung se danh mot ti le ngan sach hop ly de cham lo cho hoat dong nay.
Cac dai bieu tham du Dai hoi IX cong doan TP.HCM. Anh: Ha Diu
Truoc mat, trong nhung nam toi, se dau tu xay dung mot so khu luu tru dong bo ve ha tang, co day du cac dich vu tien ich de tung buoc cai thien dieu kien an, o, sinh hoat cua cong nhan. Thanh pho cung se danh 42ha dat de dau tu xay dung nha o xa hoi cho thue va ban tra gop cho nguoi co thu nhap thap.

De co the tao them nhieu cho o moi cho cong nhan, nguoi lao dong co thu nhap thap cong doan TP.HCM da de xuat nhung giai phap nhu: keu goi dau tu tu nhieu doi tuong, giao cho cong doan thuc hien xay dung thi diem nha o cho cong nhan tren mot so khu dat…

Dai hoi cung da phat dong chuong trinh nha o “Mai am cong doan” voi noi dung: van dong can bo, doan vien, CNVC-LD phat huy truyen thong tuong than tuong ai giup do lan nhau trong viec cham lo nha o cho nhung CNVC-NLD co hoan canh kho khan thong qua viec dong gop ung ho quy. Trong 2 ngay phat dong, cac dai bieu da dong gop cho quy “Mai am cong doan” duoc hon 80 trieu dong.

Ben canh do, cac hoat dong khac nham cham lo cho doi song cong nhan cung duoc lanh dao thanh pho chu trong nhu: bo sung quy tro von CEP, cap 2 ty dong cho LDLD de thanh lap quy ho tro can bo cong doan gap kho khan.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.