Cong chuc sap duoc truy linh 40 luong

Thứ ba, 06 Tháng chín 2011, 06:20 GMT+7

Du kien trong thang 9 nay, can bo, cong chuc se duoc truy linh 40% luong, theo Quyet dinh cua Chinh phu.


Cong chuc sap duoc truy linh 40% luong
Den bao gio, cong chuc song duoc bang luong?
Anh: Hoang Ha (Vnexpress)

Ngay 7/7/2011, Chinh phu ban hanh Nghi dinh ve che do phu cap cong vu doi voi mot so doi tuong can bo, cong chuc. Muc phu cap nay bang 10% muc luong hien huong cong phu cap chuc vu lanh dao va phu cap tham nien vuot khung (neu co) hoac phu cap quan ham.

Theo do, cac doi tuong duoc ap dung che do phu cap cong vu noi tren la can bo, cong chuc, nguoi huong luong hoac phu cap quan ham tu ngan sach nha nuoc lam viec trong cac co quan cua Dang Cong san Viet Nam, Nha nuoc, to chuc chinh tri - xa hoi o Trung uong, o tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, o huyen, quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh, o xa, phuong, thi tran va luc luong vu trang.

Nghi dinh nay duoc tinh huong ke tu ngay 1/5 nam 2011 va co hieu luc tu 1/9 nam 2011.

Trao doi voi TS sang nay, 5/9, Dai dien Vu Tien luong, Bo Noi vu cho hay, trong thang nay, nhieu don vi se duoc nhan truy linh so tien phu cap nay trong 4 thang, nen tong so tien huong them se bang 40% luong hien huong.

Hien nay, nhieu can bo, cong chuc o cac co quan, don vi da duoc nhan luong thang 9 nhung chua duoc truy linh khoan tren, do cong tac tai chinh chua hoan tat, nhung chac chan se som duoc linh, vi khoan nay da duoc dua vao du toan ngan sach Nha nuoc – Dai dien Vu Tien luong cho hay.

Du kien den nam 2012, Bo Noi vu se trinh cac cap De an doi moi chinh sach tien luong, tung buoc dam bao cong chuc Nha nuoc co the co ban song duoc bang luong.

Truoc do, ngay 22/8/2011, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ban hanh Nghi dinh Quy dinh muc luong toi thieu vung doi voi nguoi lao dong lam viec o cong ty, doanh nghiep, hop tac xa, to hop tac, trang trai, ho gia dinh, ca nhan va cac co quan to chuc co thue nguoi lao dong.

Theo do, quy dinh muc luong toi thieu vung ap dung tu ngay 1/10/2011 toi het ngay 31/12/2012 nhu sau: Muc 2 trieu dong/thang voi doanh nghiep dang hoat dong tren dia ban vung 1; muc 1.780 ngan dong/thang voi vung 2; muc 1.550 ngan dong/thang voi vung 3; va muc 1.400 ngan dong/thang voi vung 4.

Day la muc duoc dung lam can cu de doanh nghiep xay dung cac muc luong trong thang luong, bang luong, phu cap luong… Dong thoi, Thu tuong cung khuyen khich cac doanh nghiep tra luong cho nguoi lao dong cao hon cac muc quy dinh tren.

Du kien den nam 2014, muc luong toi thieu se duoc tu dong dieu chinh theo cac chi so gia ca cua thi truong, de dam bao muc song co ban cho nguoi lao dong, khi Luat Luong toi thieu duoc Quoc hoi thong qua.


Tin lien quan

» Luong toi thieu duoc dieu chinh the nao tu 2014?
» Phan khoi tang luong du chua theo kip tang gia
» Thu tuong dong y tang luong toi thieu tu thang 10/2011
» Chu tich nuoc: Luong dang khong theo kip gia ca
» Luong tang tu 1/10: Chi tang khoang 100.000 dong


Hoang Lan

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.