Cong bo quyet dinh dac xa nam 2009

Thứ tư, 10 Tháng mười hai 2008, 05:39 GMT+7Giam thi trai giam Thanh Xuan (Ha Tay cu) trao quyet dinh dac xa cho pham nhan

Ngay 9/12, Van phong Chu tich nuoc da cong bo Quyet dinh cua Chu tich nuoc ve dac xa nam 2009. Quyet dinh dac xa cua Chu nuoc nuoc co hieu luc tu ngay 4/12/2008.

Tai Quyet dinh so 1744/2008/QD-CTN, xet de nghi cua Chinh phu, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da quyet dinh thuc hien viec dac xa tha tu truoc thoi gian cho nguoi bi ket an phat tu co thoi han, tu chung than nhan dip Tet Nguyen dan Ky Suu 2009 va 79 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam (3/2/1930 – 3/2/2009).

Theo quyet dinh nay, thoi gian chap hanh hinh phat tu de xet dac xa tinh den ngay 31/12/2008. Doi tuong dac xa bao gom nguoi bi ket an co thoi han, tu chung than da duoc giam xuong tu co thoi han dang chap hanh hinh phat tu tai trai giam, trai tam giam do Bo Cong an, Bo Quoc phong quan ly.

Cac doi tuong noi tren duoc de nghi dac xa phai co du cac dieu kien sau: chap hanh tot quy che, noi quy trai giam, trai tam giam; tich cuc hoc tap lao dong; trong qua trinh chap hanh hinh phat tu duoc xep loai cai tao tu loai kha tro len; khi duoc dac xa khong lam anh huong den an ninh, trat tu, an toan xa hoi.

Cac doi tuong noi tren da chap hanh hinh phat tu it nhat 1/3 thoi gian doi voi hinh phat tu co thoi han, neu truoc do duoc giam thoi han, thi thoi han duoc giam khong duoc tinh vao thoi gian da chap hanh hinh phat; da chap hanh hinh phat tu it nhat 14 nam doi voi tu chung than, neu sau khi duoc giam xuong tu co thoi gian ma tiep tuc duoc giam thoi han, thi thoi gian duoc giam sau do khong duoc tinh vao thoi gian da chap hanh hinh phat tu. Cac doi tuong da chap hanh xong hinh phat bo sung la phat tien, boi thuong thiet hai, an phi hoac cac nghia vu dan su khac.

Quyet dinh cung neu ro, doi voi nhung nguoi bi ket an phat tu co thoi han, tu chung than da duoc giam xuong tu co thoi han phat tu co du cac dieu kien noi tren, nhung chi moi chap hanh hinh phat tu duoc 1/4 thoi gian doi voi hinh phat tu giam co thoi han, va moi chi chiu 12 nam doi voi hinh phat chung than da duoc giam xuong tu co thoi han, se duoc dac xa khi thuoc mot trong cac truong hop sau: da lap cong lon trong thoi gian chap hanh hinh phat tu, co xac nhan cua cua trai giam, trai tam giam; la thuong binh, benh binh, nguoi co thanh tich trong chien dau bao ve To quoc, xay dung XHCN duoc tang thuong mot trong cac danh hieu AHLLVTND, Anh hung lao dong, huan chuong, huy chuong khang chien, cac danh hieu Dung si trong khang chien chong My cuu nuoc, la nguoi co than nhan la liet si, con cua Ba me Viet Nam anh hung, con cua gia dinh co cong voi nuoc; la nguoi dang mac benh hiem ngheo hoac om dau thuong xuyen, co ket luan giam dinh y khoa hoac xac nhan bang van ban cua co quan y te co tham quyen; khi pham toi la nguoi chua thanh nien; la nguoi tu 70 tuoi tro len; la nguoi co hoan canh gia dinh dac biet kho khan, ban than la lao dong duy nhat trong gia dinh, co giay xac nhan cua UBND cap xa noi gia dinh nguoi do cu tru; la nu pham nhan dang co thai hoac co con nho duoi 36 thang tuoi dang o voi me trong trai giam, trai tam giam.


A.TCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.