Cong bo ket luan thanh tra dat dai tai Da Nang

Thứ ba, 05 Tháng ba 2013, 09:23 GMT+7

Hom nay 5-3, tai Da Nang, Thanh tra Chinh phu (TTCP) cong bo cong khai ket luan thanh tra trach nhiem cua Chu tich UBND TP Da Nang trong viec chap hanh phap luat ve thanh tra, khieu nai, to cao va phong, chong tham nhung, thanh tra mot so du an co lien quan den quan ly su dung dat.

Day la hinh thuc cong khai truc tiep voi doi tuong thanh tra, bat buoc phai thuc hien theo quy dinh cua phap luat ve thanh tra, Pho tong TTCP Nguyen Duc Hanh cho biet.

Tai cuoc cong bo nay, TTCP se cong khai toan bo noi dung lien quan den ket luan thanh tra.

Theo ong Hanh, ngoai hinh thuc tren, TTCP co the su dung hinh thuc bo sung bang cach cong khai tai cong thong tin dien tu cua TTCP hoac hop bao. Tuy nhien hinh thuc bo sung chi cong khai noi dung ngan gon.Cong bo ket luan thanh tra dat dai tai Da Nang

Ong Nguyen Duc Hanh cung cho biet den nay sau khi ket thuc thanh tra, phia Da Nang van khong co bat cu van ban co y kien nao ve cuoc thanh tra nay den TTCP.

Chi co trong qua trinh thanh tra, doi tuong thanh tra da co van ban giai trinh nhung co quan thanh tra khong chap nhan nhung giai trinh nay. Sau khi da co ket luan thanh tra, Da Nang co y kien phai de nghi len Thu tuong quyet dinh.

Truoc do, TTCP da co ket luan thanh tra trach nhiem cua chu tich UBND TP Da Nang xac dinh so tien sai pham len den 3.434 ti dong va hang loat vu viec co dau hieu co y lam trai cac quy dinh cua phap luat... gay that thu ngan sach nha nuoc phai chuyen den Bo Cong an de dieu tra lam ro.

Mot lanh dao TTCP danh gia vi pham phap luat co ban nhat la Luat dat dai quy dinh khong co viec ban, chuyen nhuong dat ma chi co cho giao dat, thue dat nhung Da Nang da thanh lap ra cong ty de lay dat cua Nha nuoc dem ban.

Viec ban dat nay khong xac dinh gia dat mot cach cu the, gia thap. Do do co su chenh lech giua gia thi truong va gia ban cho nguoi mua dau tien. Sau do nhung nguoi nay mua di ban lai kiem loi bat chinh.

Tai ket luan thanh tra, TTCP xac dinh hanh vi nay co dau hieu “co y lam trai, vi pham cac quy dinh cua phap luat dat dai va dau tu xay dung; hanh vi chuyen nhuong dat trai phap luat thu loi so tien lon, gay that thu ngan sach nha nuoc”.

TTCP xac dinh co sau truong hop cu the va da neu ro tai ket luan thanh tra, so tien cac nha dau tu thu loi hon 2.000 ti dong.

Doi voi viec giam 10% tien su dung dat phai nop cho cac ho duoc bo tri dat tai dinh cu, cac to chuc, ca nhan duoc TP giao dat..., TTCP xac dinh sai phap luat. Vi lanh dao nay cho hay khoan tien that thu ngan sach hon 446 ti dong da giao cho cac ho dan thi rat kho thu nhung khoan tien hon 867 ti dong duoc UBND TP Da Nang giao dat, chuyen nhuong quyen su dung dat cho cac to chuc, doanh nghiep thi buoc phai thu.

Sau khi xem xet ket luan thanh tra, Thu tuong Chinh phu da dong y voi cac kien nghi gom: kiem diem chu tich, cac pho chu tich UBND TP Da Nang, cac to chuc, ca nhan co lien quan (thoi ky 2003-2011) da vi pham quy dinh ve quan ly su dung dat dai lien quan den viec xac dinh gia thu tien su dung dat, giam tien su dung dat phai nop, gay that thu ngan sach hon 3.434 ti dong. Thu tuong chi dao phai thu hoi triet de ve ngan sach so tien phai nop.

(Theo Tuoi Tre)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.