Cong bo diem chuan tuyen sinh dai hoc tren Internet

Thứ năm, 22 Tháng tám 2002, 00:09 GMT+7

Tu 19h30 hom qua (21/8), diem tuyen sinh nam 2002 da duoc cong bo tren mang Internet. Cac thi sinh co the truy cap dia chi http://www.moet.edu.vn va trong bai duoi day de tra cuu nhanh diem thi cac mon cua minh.

Con sot tra cuu diem da dan den luu luong truy cap Internet tang vot ngay sau khi tin nay duoc cong bo tren truyen hinh. Tai Ha Noi va TP HCM, cac nha cung cap dich vu Internet cho biet so luong ket noi da tang 25-30% so voi binh thuong.

Trong 3 nam qua, viec cong bo diem thi tren Internet da tro thanh mot hoat dong quen thuoc. Tuy nhien do co su thay doi trong quy trinh tuyen sinh nam nay, cac truong da buoc phai gam giu va cham tre cong bo ket qua thi de cho lam diem chuan chung.

So luong giao dich tra cuu tren trang web cua Bo Giao duc va Dao tao da tang dot bien dan den su qua tai, tu choi dich vu trong suot thoi gian tu 20h ngay 21/8. Do vay, khi tra cuu thong tin neu gap loi thong bao he thong, quy doc gia can kien nhan va lien tuc bam "refresh" hoac "reload" lai trang web de cho den luot minh duoc phuc vu.

Duoi day la diem chuan cua cac truong dai hoc

Khu vuc phia Bac:

DH Ngoai Ngu (thuoc Dai hoc Quoc gia Ha Noi):

Tieng Anh: 27,5; tieng Nga (D1) 23,5; (D2) 26; (D3) 28,5; tieng Phap 29,5; tieng Trung (D1) 26,5; (D2 va D3) 32; (D4) 26; tieng Duc: (D1) 24,5; (D2) 26; (D3) 27,5; tieng Nhat (D1) 26; (D2) 27,5; (D3) 29,5; (D4) 26; tieng Han Quoc (D1, D2 va D4) 26; (D3) 27.

DH Duoc Ha Noi: Duoc: 22.

DH Giao thong Van tai Ha Noi: Giao thong van tai: 19,5.

DH Giao thong Van tai co so 2: Giao thong van tai: 11.

DH Kien truc Ha Noi: Kien truc cong trinh: 23; Kien truc quy hoach: 22; XDDD va CN: 20,5; Cap thoat nuoc va KTHT&MT: 18,5.

DH Ngoai Ngu Ha Noi: Ma nganh D1 701: 27; D1 702 va D2 702: 23; D3 703: 27; D1 704, 705 va 707: 26; D1 706, 708, 400: 25; D1 709, 608 va 609: 24,5.

DH Su pham Ha Noi: Toan: 24; Tin: 18; Vat ly: 22; Ky thuat: 19; Hoa, Sinh va Ky thuat Nong nghiep: 24; Ngu van (C): 24,5; (D): 21,5; Lich su: 24; Dia ly (A): 21; (C): 23,5; Tam ly giao duc: 20; Giao duc chinh tri: 22,5; Viet Nam hoc: 19; tieng Anh: 26; Am nhac: 29; My thuat: 27; The duc the thao: 29,5; Giao duc mam non: 21; Giao duc tieu hoc: 20,5; Giao duc dac biet: 18.

DH Thuy loi Ha Noi: Ma nganh: 101: 18,5; 102 va 104: 16,5; 103, 105, 106, 401: 16; 107: 17.

DH Thuy loi co so 2: Ma nganh 101: 15,5; 102: 13.

DH Xay dung Ha Noi: Khoi cong trinh: 20.

DH Y Ha Noi: Bac si da khoa: 26; bac si Rang Ham Mat, bac si Y hoc co truyen: 24,5; cu nhan dieu duong, cu nhan y te cong cong, cu nhan ky thuat y hoc: 22.

Phan vien Bao chi tuyen truyen: Xa hoi hoc: 18,5.

Hoc vien Hanh chinh quoc gia: Hanh chinh (A): 19; (C): 20.

Hoc vien khoa hoc quan su: Ma nganh: D1 701, D1 702, D2 702, D1 703, D3 703, D1 704, D2 704, D3 704: 20.

Hoc vien Ngan hang: Tai chinh tin dung: (A): 20,5; (D1): 22.

Hoc vien Ngan hang co so 2: Tai chinh tin dung co so 2 (A): 17,5; (D1): 19.

Hoc vien Quan he quoc te: Tieng Anh, Tieng Phap: 21,5; Tieng Trung: 19,5.

Hoc vien Tai chinh: Tai chinh ngan hang va ke toan: 19,5.

DH Ngoai Ngu Tin hoc: Cong nghe thong tin, Quan tri kinh doanh QT (A), (D1), Tieng Anh: 12; Trung Quoc hoc, Nhat Ban hoc, Han Quoc hoc, Tieng Trung 11; Tieng Phap, Tieng Duc: 10.

Khu vuc phia Nam:

DH Quoc gia TP HCM: Gom DH Bach khoa, DH Khoa hoc xa hoi va Nhan van, DH Khoa hoc Tu nhien va Khoa Kinh te. Trong cac truong thanh vien, hau het moi NV 1, 2, 3 cua TS cach nhau 1 diem; moi doi tuong uu tien va khu vuc ke can cach nhau 0,5 diem. Rieng DH Khoa hoc Tu nhien moi doi tuong uu tien cach nhau 1 diem va khu vuc ke can cach nhau 0,5 diem.

DH Bach khoa: Cong nghe thong tin, Cong nghe hoa - thuc pham: 21,5; Dien - dien tu, Xay dung: 20; Co khi: 17,5; Ky thuat dia chat, Ky thuat he thong cong nghiep, Trac dia - dia chinh, Vat lieu, cau kien xay dung, Thuy loi, Thuy dien, cap thoat nuoc: 14; Quan ly cong nghiep: 16; Ky thuat va Quan ly moi truong: 17; Ky thuat giao thong: 15; Co dien tu: 20,5; Cong nghe vat lieu: 16,5; Co ky thuat, Vat ly ky thuat: 15,5; Cong nghe sinh hoc: 17,5.

Cac thi sinh thi vao Truong DH Bach khoa hien chua trung tuyen co tong diem bai thi lon hon hoac bang diem xet tuyen theo NV 3 (khong co bai thi bi diem 0), duoc phep nop don du tuyen vao cac nganh co ma nganh sau: 111, 120, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 tu 30/8 den 10/9. Can cu vao so thi sinh den nhap hoc, Truong se co quyet dinh goi bo sung cac thi sinh nay truoc ngay 15/9.

Hoi dong tuyen sinh DH Bach khoa cung nhan don xet tuyen vao he cao dang cac nganh: Bao duong cong nghiep, Co dien tu, Cong nghe may tu 30/8 den 10/9. Dieu kien nop don: Thi sinh du thi DH (khoi A) chua trung tuyen, co tong diem thi lon hon hoac bang 12 diem (khong co bai thi bi diem 0) hoac thi sinh thuoc dien thi de cao dang (khoi A), co tong diem thi lon hon hoac bang 9 diem (khong co bai thi bi diem 0).

DH Khoa hoc xa hoi va Nhan van: Ngu van: (C) 17, (D1) 16,5; Bao chi: (C) 19,5, (D1) 18,5; Lich su: (C) 14,5, (D1) 13; Triet: (C) 15, (D1) 13; Dia ly: (C) 17,5, (D1) 16,5; Xa hoi hoc: (C) 16,5, (D1) 18; Thu vien: (C va D1) 15; Giao duc hoc: (C) 14,5, (D1) 13; Dong Phuong hoc: (D1) 17,5; Tieng Anh: (D1) 19; Tieng Nga: (D2) 11,5, (D1) 15,5; Tieng Phap: (D3) 22,5, (D1) 16,5; Tieng Trung: (D4 va D1) 14; Tieng Duc: (D1) 17.

Diem chuan xet tuyen theo tung nganh; cac mon thi Nga, Phap, Hoa duoc nhan he so 1,5.

DH Khoa hoc Tu nhien: Toan - Tin: 15; Vat ly: 13,5; Cong nghe thong tin: 19; Hoa, Sinh: 17; Dia chat, Khoa hoc vat lieu: 11; Khoa hoc Moi truong: (A) 13,5, (B) 23; Cong nghe Sinh hoc: (A) 18, (B) 23.

Khoa Kinh te (DH Quoc gia TP HCM): Kinh te cong cong, Kinh te hoc: 11; Tai chinh - Tin dung, Ke toan - kiem toan: 12; Kinh te doi ngoai: 13.

DH Kien truc: My thuat cong nghiep: 22 diem; Kien truc: 17; Quy hoach do thi: 15,5; Xay dung dan dung va cong nghiep: 14,5; Ky thuat ha tang do thi: 12. Moi doi tuong va khu vuc ke can cach nhau 0,5 diem.

DH Ngoai thuong (co so 2 tai TP HCM): Khoi A: 18; khoi D (nganh 451 - hoc tieng Anh): 22,5; khoi D (nganh 455 - hoc tieng Nhat): 23.

DH Su pham TP HCM: Toan: 29; Tin: 19; Vat ly, Sinh: 24; Hoa: 28; Ngu van: 27; Lich su: 25,5; Dia ly: 26; Tam ly (C va D1), Mam non: 17; Chinh tri: (C va D1) 16,5; Tieng Anh: 28; Tieng Phap: 26,5; Tieng Trung: 17; Tieng Nga: (D1 va D2) 17,5; Tieu hoc: (A va D1) 16,5; The chat: 20.

NV 1 va 2 cach nhau 1 diem. Tat ca cac nganh deu co nhan he so 2, tru 4 nganh Tam ly giao duc, Giao duc chinh tri, Tieu hoc, Mam non. Moi doi tuong uu tien va khu vuc ke can cach nhau 0,5 diem (voi nhung mon khong nhan he so) va cach nhau 1 diem (voi nhung mon co nhan he so).

DH Kinh te TP HCM: Kinh te: 15,5; Quan tri kinh doanh: 17,5; Tai chinh - Tien te - tin dung: 18,5; Ke toan - kiem toan: 19; Thong ke, Kinh te - chinh tri: 15; Toan kinh te - tin hoc quan ly: 17.

Trong diem chuan tren, diem cua mon Toan da nhan he so 2. Moi NV cach nhau 1 diem. Moi doi tuong uu tien cach nhau 1 diem va moi khu vuc ke can cach nhau 0,5 diem.

DH Luat: (A) 12,5; (C): 14,5. Moi doi tuong uu tien va khu vuc ke can cach nhau 0,5 diem.

DH Su pham ky thuat: Ky thuat dien - Dien tu, Co - Dien tu, Cong nghe thong tin:15; Dien khi hoa - cung cap dien, Ky thuat cong nghiep, Co ky thuat, Thiet ke may, Co khi dong luc, Xay dung dan dung va cong nghiep: 12; Co khi che tao may, Cong nghe tu dong, Ky thuat nhiet - Dien lanh: 14; Ky thuat in, Cong nghe cat may: 13; Ky thuat nu cong: (A) 12, (B) 14; Ky thuat nong nghiep: (A) 12, (B) 15; Thiet ke thoi trang: 18,5. Moi doi tuong uu tien va khu vuc ke can cach nhau 0,5 diem.

DH Y Duoc: Y: 26, Rang - ham - mat, Duoc: 25 (NV 2: 26).

DH Nong lam: Co khi che bien va BQNSTP, Co khi nong lam, Che bien lam san: (A) 10; Cong nghe thong tin: (A) 10,5; Chan nuoi: (A) 11, (B) 15,5; Thu y: (A) 12,5, (B) 17,5; Nong hoc, Lam nghiep: (A) 11, (B) 15; Nuoi trong thuy san: (A) 11, 5,(B) 15,5; Che bien, BQNSTP: (A) 14,(B) 19; Cong nghe sinh hoc: (A) 13, 5,(B) 19; Ky thuat moi truong: (A) 13, 5,(B) 18,5; Che bien thuy san: (A) 11, 5,(B) 18,5; SP ky thuat nong nghiep: (A) 10, (B) 12,5; Canh quan va ky thuat hoa vien: (A) 10,5, (B) 12,5; Kinh te nong lam: (A) 10, (D1) 12,5; Quan ly dat dai: (A) 11; Phat trien nong thon va khuyen nong, Quan tri kinh doanh: (A) 10, (D1) 13,5; Ke toan: (A) 10,5, (D1) 15,5; Tieng Anh: (D1) 19.

P.V.Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.