Co giao truot cong chuc vi so do vong 1

Thứ hai, 04 Tháng bảy 2011, 09:36 GMT+7

Co giao truot cong chuc vi so do vong 1 Bang danh sach xet tuyen giao vien cua huyen Tan Son Nhieu co giao du xet tuyen vien chuc giao duc mam non o huyen Tan Son (Phu Tho) co diem so vuot troi so voi cac thi sinh khac da bi loai voi ly do giay kham suc khoe trong ho so xet tuyen thieu... so do vong nguc.

Vai tro cua... vong 1

Tro chuyen voi chung toi sau hon chuc ngay biet ket qua, cac co giao mam non bi loai trong dot xet tuyen cong chuc van bang hoang, mat do hoe ngan nuoc. “Em van khong the tin do la su that. Chung em cong tac tai truong theo dien hop dong lao dong da hon chuc nam, lai la nguoi dan toc thieu so. Chieu theo cach tinh diem cua hoi dong xet tuyen, chung em chac chan trung tuyen voi diem so vuot troi. Vay ma em lai co ten trong danh sach bi loai voi ly do “Giay kham suc khoe thieu chi so the luc”. Vao hoi thi duoc can bo giai thich: “Giay kham suc khoe cua em thieu so do vong nguc”. Ma co den 12 truong hop bi loai lan nay deu co nguyen nhan la giay kham suc khoe thieu so do... vong nguc. Chi em dua nhau den thac mac voi benh vien thi duoc can bo khang dinh: “Giay kham suc khoe cua chung toi khong co gi sai sot so voi quy dinh. Benh vien da khang dinh du dieu kien suc khoe hoc tap va cong tac, con neu nganh giao duc huyen co quy dinh rieng ve so do vong 1 thi benh vien chua nam duoc”.

Co giao truot cong chuc vi so do vong 1, Tin tuc trong ngay, co giao, giao vien, vong 1, so do vong nguc, xet tuyen vien chuc, tin tuc, tin hot, tin hay

Bang danh sach xet tuyen giao vien cua huyen Tan Son

Nam nay, huyen Tan Son xet tuyen 185 vien chuc su nghiep giao duc mam non. Dieu kien du xet tuyen da duoc UBND huyen quy dinh ro: Tuoi doi cua nguoi du xet tuyen tu du 18 tuoi den duoi 45 tuoi; co don xin du tuyen (cam ket phuc vu cong tac lau dai tai cac truong thuoc huyen Tan Son; chiu su phan cong cong tac cua UBND huyen neu trung tuyen); ly lich ro rang, co xac nhan cua dia phuong noi thuong tru; co bang tot nghiep trung hoc, cao dang, dai hoc chuyen nganh mam non hoac chuyen mon phu hop voi nhu cau tuyen dung; co du suc khoe de dam nhan nhiem vu duoc giao.

Nhu vay, xet rieng ve yeu to suc khoe, khong hieu hoi dong xet tuyen can cu vao yeu to con nguoi hay giay to? Boi le neu can cu vao giay to thi bao nhieu nam nay cac ung vien hien la giao vien hop dong moi khi lam hop dong lao dong voi huyen lai khong co giay kham suc khoe? Hon nua, khi tuyen dung giao vien, ngoai chi so do cac vong, chieu cao, can nang, huyet ap, con co mot tieu chi rat quan trong la phat am dieu khong co trong giay kham suc khoe ma hoi dong xet tuyen cung khong nhac toi.

“Qua bong” trach nhiem


De tim hieu ro hon van de nay, chung toi da trao doi voi ong Ngo An Ngoc, Giam doc Benh vien va duoc ong khang dinh: “Phan lon giay kham suc khoe cua cac ung vien dang ky du xet tuyen vien chuc su nghiep giao duc mam non huyen Tan Son nam 2011 vua qua deu do benh vien truc tiep kham va cap. Theo quy dinh cua nganh, giay kham suc khoe do hoan toan hop phap. Con nha tuyen dung can cu vao tieu chi nao? Lay chi so do vong 1 dai, rong ra lam sao thuc su toi chua duoc biet. Chung toi khang dinh cac giay kham suc khoe do hoan toan dung quy dinh, dam bao gia tri phap ly. Nha tuyen dung phai ton trong ket luan cua chung toi. Neu chung toi co sai sot, cac co quan chuc nang theo nganh doc se kiem tra va co ket luan cung nhu hinh thuc xu ly thich dang. Nganh giao duc khong co tu cach gi soi xet chuyen mon, nghiep vu cua chung toi”.

Trao doi ve van de nay, ong Bui Van Huan, Pho Chu tich UBND huyen Tan Son, Chu tich hoi dong xet tuyen cho biet: “Can cu vao cac nghi dinh cua Chinh phu, Quyet dinh cua Bo Giao duc va Dao tao, UBND tinh, Huong dan cua So Noi vu, UBND huyen Tan Son da xay dung ke hoach tuyen dung 185 vien chuc giao vien mam non nam 2011 qua hinh thuc xet tuyen ho so. Huyen da lam van ban huong dan cu the chi tiet va tien hanh qua trinh tuyen dung dam bao chat che, dan chu, cong khai tu khau tiep nhan ho so den xet duyet. Chung toi da co quy dinh diem uu tien voi cac giao vien tham gia dong bao hiem xa hoi tai cac truong mam non tren dia ban huyen, co ten trong danh sach hop dong duoc huong muc ho tro tien luong cua tinh da lau nam, cung nhu cac ung vien la dong bao dan toc thieu so vung cao.

Tuy nhien trong qua trinh xet tuyen, da co nhieu nguoi trong dien nay co ho so xet tuyen mac cac loi: Ngay thang nam sinh khong khop, giay kham suc khoe khong hop le mau theo Thong tu 13/2007/TT-BYT cua Bo Y te ve huong dan kham suc khoe va cap giay chung nhan suc khoe. Trong do co 13 ho so co diem xet tuyen theo cac tieu chi cao vuot troi so voi cac ho so khac nhung van bi loai do giay kham suc khoe khong hop le. Cu the la 12 ung vien co giay kham suc khoe thieu chi so ve the luc, 1 ung vien co giay kham suc khoe sua chi so ve kham can lam sang. Loi nay ro rang do ben y te”.

Nhu vay, “qua bong” trach nhiem dang duoc chuyen qua lai. Chi co cac giao vien o giua la nguoi chiu thiet thoi.

Vien chuc se co muc luong toi 50 trieu?

Giao vien mat sat hoc sinh gay soc

Theo Xuan Chuong (Tin tuc)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.