Chuyen bao hiem y te sang bao hiem xa hoi con nhieu noi lo

Thứ năm, 07 Tháng ba 2002, 08:20 GMT+7

Sang 5/3, BHXH Viet Nam da to chuc hoi nghi trien khai quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve viec chuyen Bao hiem Y te (BHYT) sang Bao hiem Xa hoi (BHXH). Tuy nhien tai hoi nghi tat ca cac y kien chi lo lang xem quyen loi cua minh se bi anh huong nhu the nao ma chua ban den quyen loi cua nguoi tham gia hai loai hinh bao hiem.

Hien ca nuoc co 4,2 trieu doi tuong tham gia BHXH trong tong so 45 trieu lao dong va 12,5 trieu nguoi tham gia BHYT tren tong so 80 trieu dan. Vi the, viec chuyen giao chi mot truc trac nho cung se gay anh huong rat lon. Nhieu y kien lo ngai hieu qua viec lap ghep hai mo hinh co phuong thuc hoat dong, muc dich va ca doi tuong khac nhau vao lam mot. Thuc te, BHXH va BHYT chi la hai mang cua an sinh xa hoi. Ong Bui Duc Ben, Vu truong Vu To chuc Bien che Nha nuoc - Ban To chuc Can bo Chinh phu cho rang ca 2 co quan nay co 6 diem tuong dong: pham vi hoat dong; quy tac quan ly quy, nguyen tac hoat dong, nghiep vu chuyen mon, kinh phi hoat dong; he thong to chuc; tinh chat nghiep vu, yeu cau ve doi ngu can bo cong chuc. Do do viec chuyen BHYT sang BHXH la dung dinh huong.

Nhung can bo, cong chuc nganh BHYT thi lai lo ngai lieu khi sap nhap, quyen loi, luong thuong, sap xep doi ngu can bo co duoc dam bao. Cac giam doc BHYT dia phuong deu cho rang quyet dinh chua dan chu, phia BHYT hoan toan khong duoc tham khao y kien. Viec hoat dong co bi xao tron gay anh huong den doi tuong thu huong hay khong, khong duoc nhac toi tai hoi nghi nay.

Theo Thong tu lien tich cua Ban To chuc Can bo Chinh phu va cac Bo: Y te, Lao dong Thuong binh & Xa hoi, Tai chinh viec sap nhap nay nham thuc hien cai cach to chuc bo may cua Chinh phu trong tinh hinh moi theo quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu phe duyet chuong trinh tong the cai cach hanh chinh Nha nuoc giai doan 2001-2010; phuc vu va dap ung yeu cau tot hon cho nguoi tham gia bao hiem xa hoi, bao hiem y te va tao dieu kien thuan loi cho co quan, don vi, to chuc su dung nguoi lao dong dong bao hiem theo quy dinh; phat trien va nang cao hieu qua su dung nguon luc cua he thong bao hiem xa hoi va bao hiem y te.

(Theo Dai Doan Ket)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.