Chuong III Uy ban nhan dan

Thứ hai, 14 Tháng bảy 2003, 10:50 GMT+7

Muc I Nhiem vu, quyen han cua Uy ban nhan dan

Dieu 42. (Giu nguyen Dieu 41cua Luat hien hanh)

Uy ban nhan dan to chuc va chi dao viec thi hanh Hien phap, luat, cac van ban cua cac co quan Nha nuoc cap tren va Nghi quyet cua Hoi dong nhan dan cung cap.

Uy ban nhan dan cap tren chi dao hoat dong cua Uy ban nhan dan cap duoi truc tiep.

Trong pham vi nhiem vu, quyen han do phap luat quy dinh, Uy ban nhan dan ra quyet dinh, chi thi va to chuc thuc hien, kiem tra viec thi hanh cac van ban do.

Dieu 43. (moi)

Nhiem vu, quyen han cua Uy ban nhan dan tinh:

1- Trong linh vuc kinh te:

a) Xay dung quy hoach tong the phat trien kinh te - xa hoi, phat trien nganh va xay dung, phat trien do thi, nong thon trong pham vi quan ly; xay dung ke hoach dai han ve phat trien kinh te - xa hoi cua tinh trinh Hoi dong nhan dan thong qua;

Tham gia voi cac Bo, nganh trung uong trong viec phan vung kinh te; xay dung cac chuong trinh, du an cua Bo, nganh trung uong tren dia ban tinh; to chuc va kiem tra viec thuc hien cac nhiem vu thuoc chuong trinh, du an duoc giao;

b) Lap du toan thu - chi ngan sach nha nuoc tren dia ban; lap du toan thu - chi ngan sach dia phuong; lap phuong an phan bo du toan ngan sach cua cap minh trinh Hoi dong nhan dan cung cap quyet dinh; lap phuong an dieu chinh ngan sach dia phuong trong truong hop can thiet, quyet toan ngan sach dia phuong trinh Hoi dong nhan dan cung cap xem xet theo quy dinh cua phap luat;

c) Chi dao, kiem tra co quan thue va co quan duoc nha nuoc giao nhiem vu thu ngan sach tai dia phuong theo quy dinh cua phap luat;

d) Xay dung de an thu phi, le phi, cac khoan dong gop cua nhan dan va muc huy dong von trinh Hoi dong nhan dan quyet dinh;

Xay dung de an phan cap chi dau tu xay dung cac cong trinh ket cau ha tang kinh te - xa hoi cua dia phuong theo quy dinh cua phap luat de trinh Hoi dong nhan dan cung cap quyet dinh; to chuc, chi dao thuc hien sau khi cac de an duoc thong qua;

Lap quy du tru tai chinh theo quy dinh cua phap luat trinh Hoi dong nhan dan cung cap va bao cao co quan nha nuoc cap tren;

d) Thuc hien dai dien chu so huu phan von nha nuoc tai doanh nghiep co von nha nuoc va dai dien chu so huu quyen su dung dat dai theo quy dinh cua phap luat.

2- Trong linh vuc nong nghiep, lam nghiep, ngu nghiep, thuy loi va dat dai:

a) Chi dao va kiem tra thuc hien quy hoach, ke hoach phat trien nong nghiep, lam nghiep, ngu nghiep, thuy loi; cac chuong trinh khuyen nong, khuyen lam, khuyen ngu; phat trien san xuat va bao ve cay trong, vat nuoi tren dia ban tinh;

b) Chi dao thuc hien va kiem tra viec san xuat, su dung giong cay trong, vat nuoi, thuc an gia suc, thuoc bao ve thuc vat, phan bon, thuoc thu y va cac che pham sinh hoc phuc vu nong nghiep;

c) Lap quy hoach, ke hoach su dung dat de dua ra Hoi dong nhan dan cung cap thong qua truoc khi trinh Chinh phu xet, quyet dinh. Xet, duyet quy hoach, ke hoach su dung dat dai cua Uy ban nhan dan cap duoi truc tiep; quyet dinh viec giao dat, thu hoi dat, cho thue dat. Chi dao giai quyet cac tranh chap dat dai; thanh tra viec quan ly, su dung dat va cac nhiem vu khac theo quy dinh cua phap luat;

d) Chi dao thuc hien va kiem tra viec trong rung, bao ve rung dau nguon, rung dac chung, rung phong ho theo quy hoach, to chuc khai thac rung theo quy dinh cua Chinh phu; chi dao thuc hien va kiem tra viec nuoi trong, danh bat, che bien va bao ve nguon loi thuy, hai san;

d) Chi dao va kiem tra viec khai thac, bao ve nguon tai nguyen nuoc va xay dung, khai thac, bao ve cac cong trinh thuy loi vua va nho; quan ly, bao ve he thong de dieu, cac cong trinh phong, chong lu lut; chi dao va huy dong luc luong chong va khac phuc hau qua thien tai, bao lut tren dia ban.

3- Trong linh vuc cong nghiep, tieu thu cong nghiep:

a) Xay dung quy hoach, ke hoach phat trien cong nghiep, tieu thu cong nghiep cua tinh; to chuc quan ly nha nuoc doi voi cac don vi san xuat cong nghiep, tieu thu cong nghiep tren dia ban tinh theo tham quyen;

b) To chuc thuc hien cac chuong trinh, du an phat trien cong nghiep, xay dung va phat trien cac khu cong nghiep, khu che xuat theo phan cong cua Chinh phu. Chi dao va kiem tra viec xay dung va phat trien cac cum cong nghiep, thuong mai, dich vu, du lich va cac nganh, nghe, lang nghe truyen thong tren dia ban tinh; phat trien co so che bien nong, lam, thuy, hai san va cac co so cong nghiep khac;

c) To chuc thuc hien viec bao ve tai nguyen khoang san chua khai thac o dia phuong; to chuc va kiem tra viec khai thac tan thu o dia phuong.

4- Trong linh vuc giao thong van tai:

a) Chi dao, kiem tra viec xay dung va thuc hien quy hoach, ke hoach phat trien mang luoi giao thong cua tinh phu hop voi tong so do phat trien va quy hoach chuong trinh giao thong van tai cua trung uong. To chuc quan ly cong trinh giao thong do thi, duong bo va duong song o dia phuong theo quy dinh cua phap luat;

b) To chuc thuc hien viec kiem tra, giam dinh ky thuat an toan cac loai phuong tien co gioi duong bo, duong song, cap giay phep luu hanh xe va giay phep lai xe theo quy dinh cua phap luat;

c) To chuc, chi dao cong tac thanh tra, bao ve cong trinh giao thong va dam bao an toan giao thong tren dia ban tinh.

5- Trong linh vuc xay dung, quan ly va phat trien do thi :

a) To chuc viec lap, trinh duyet hoac xet duyet theo tham quyen cac quy hoach xay dung do thi, cum dan cu nong thon tren dia ban tinh; quan ly kien truc, xay dung, dat xay dung theo quy hoach da duoc duyet. Phe duyet ke hoach, du an dau tu cac cong trinh xay dung thuoc tham quyen; quan ly cong tac xay dung va cap giay phep xay dung tren dia ban tinh;

b) Quan ly dau tu, khai thac su dung cac cong trinh ky thuat ha tang do thi, cum dan cu nong thon; quan ly viec thuc hien cac chinh sach ve nha o, dat o; quan ly quy nha thuoc so huu nha nuoc do Chinh phu giao;

c) Xay dung quy hoach, ke hoach phat trien vat lieu xay dung; quan ly viec khai thac va san xuat, kinh doanh vat lieu xay dung tren dia ban tinh theo tham quyen.

6- Trong linh vuc thuong mai, dich vu va du lich:

a) Lap quy hoach, ke hoach phat trien mang luoi kinh doanh, tham gia hop tac quoc te ve thuong mai, dich vu, du lich. Cap, thu hoi giay phep kinh doanh du lich, khu du lich, diem du lich, khach san, lu hanh noi dia cua tinh theo quy dinh cua Chinh phu;

b) To chuc quan ly xuat khau, nhap khau theo quy dinh cua phap luat; chi dao cong tac quan ly thi truong;

c) Quy dinh cac quy tac ve an toan va ve sinh trong hoat dong thuong mai trong pham vi tinh;

d) To chuc thanh tra, kiem tra viec chap hanh quy dinh cua Nha nuoc ve hoat dong thuong mai, dich vu va du lich.

7- Trong linh vuc giao duc va dao tao:

a) Quan ly Nha nuoc doi voi cac truong cao dang su pham, truong trung hoc chuyen nghiep, truong pho thong trung hoc, truong bo tuc van hoa va cac loai hinh truong, lop khac tren dia ban tinh theo phan cap; dao tao, boi duong doi ngu giao vien trong tinh tu trinh do cao dang su pham tro xuong; cho phep thanh lap cac truong ngoai cong lap theo quy dinh cua Chinh phu;

b) Quan ly va kiem tra viec thuc hien ve tieu chuan giao vien, quy che thi cu va viec cap van bang theo quy dinh cua phap luat.

8- Trong linh vuc van hoa, thong tin, the duc, the thao:

a) Quan ly nha nuoc doi voi cac hoat dong van hoa- thong tin, the duc, the thao theo quy dinh cua phap luat. To chuc va quan ly cac don vi su nghiep ve van hoa, the duc, the thao, phat thanh, truyen hinh cua tinh;

b) To chuc hoac duoc uy quyen to chuc cac cuoc trien lam, hoi cho, sinh hoat van hoa, the duc, the thao quoc gia, quoc te tren dia ban tinh;

c) Kiem tra, ngan chan viec kinh doanh, luu hanh sach bao, van hoa pham phan dong, doi truy theo quy dinh cua phap luat.

9- Trong linh vuc xa hoi va doi song:

a) Quan ly hoat dong cua cac don vi y te thuoc tinh va cap giay phep hanh nghe y, duoc tu nhan;

b) Chi dao va kiem tra viec to chuc bao ve suc khoe nhan dan; viec thuc hien chinh sach dan so va ke hoach hoa gia dinh; viec thuc hien chinh sach uu dai, cham soc va giup do thuong binh, benh binh, gia dinh liet si, nhung nguoi va gia dinh co cong voi nuoc; thuc hien chinh sach bao ho lao dong, bao hiem xa hoi, cuu tro xa hoi, xoa doi, giam ngheo, cai thien doi song nhan dan; huong dan thuc hien cong tac tu thien, nhan dao; phong, chong cac te nan xa hoi va dich benh o dia phuong.

c) Thuc hien ke hoach, bien phap ve su dung lao dong va giai quyet cac quan he lao dong; giai quyet viec lam, dieu dong dan cu trong pham vi tinh.

10- Trong linh vuc khoa hoc, cong nghe va moi truong:

a) Chi dao va kiem tra viec thuc hien cac nhiem vu, ke hoach cu the phat trien khoa hoc, cong nghe va bao ve moi truong; Thuc hien cac bien phap khuyen khich viec nghien cuu, phat huy sang kien cai tien ky thuat, ung dung cac tien bo khoa hoc va cong nghe phuc vu san xuat va doi song;

b) Quan ly cac chuong trinh, de tai nghien cuu khoa hoc cap tinh hoac duoc cap tren giao; quan ly hoat dong chuyen giao cong nghe, tham gia giam dinh nha nuoc ve cong nghe doi voi cac du an dau tu quan trong o dia phuong;

c) Chi dao, to chuc thuc hien va kiem tra viec bao ve, cai thien moi truong; phong, chong, khac phuc hau qua thien tai, bao lut, suy thoai moi truong, o nhiem moi truong va xac dinh trach nhiem phai xu ly ve moi truong doi voi to chuc, ca nhan theo quy dinh cua phap luat;

d) Chi dao, thanh tra, kiem tra viec thuc hien cac quy dinh cua phap luat ve tieu chuan do luong va chat luong san pham; an toan va kiem soat buc xa; so huu cong nghiep; viec chap hanh chinh sach, phap luat ve khoa hoc, cong nghe va bao ve moi truong o dia phuong.

Cong bo tieu chuan chat luong hang hoa cua cac co so san xuat va ngan chan viec san xuat va luu hanh hang gia; bao ve loi ich cua nguoi tieu dung.

11- Trong linh vuc an ninh, quoc phong va trat tu, an toan xa hoi:

a) Bao dam an ninh chinh tri, trat tu, an toan xa hoi, xay dung luc luong cong an nhan dan; chi dao cong tac dau tranh phong ngua va chong toi pham, chong tham nhung, chong buon lau va gian lan thuong mai; bao ve bi mat nha nuoc, xay dung phong trao quan chung bao ve an ninh, trat tu, an toan xa hoi. Quan ly va kiem tra viec van chuyen, su dung vu khi, chat no, chat de chay, chat doc, chat phong xa; quan ly cac nghe kinh doanh dac biet theo quy dinh cua phap luat;

b) Chi dao, kiem tra viec thuc hien cac quy dinh ve quan ly ho khau; quan ly viec cu tru, di lai cua nguoi nuoc ngoai o dia phuong;

c) Thuc hien cac bien phap xay dung luc luong vu trang va quoc phong toan dan; chi dao cong tac giao duc quoc phong toan dan trong nhan dan va truong hoc o dia phuong. To chuc, chi dao thuc hien ke hoach xay dung tinh thanh khu vuc phong thu vung chac. Chi dao viec xay dung va hoat dong tac chien cua bo doi dia phuong, dan quan tu ve. Chi dao va kiem tra viec to chuc thuc hien Luat Nghia vu quan su, cong tac tuyen quan; xay dung luc luong du bi dong vien va huy dong luc luong khi can thiet, dap ung yeu cau cua dia phuong va ca nuoc trong moi tinh huong;

d) Chi dao, to chuc thuc hien nhiem vu hau can tai cho, chinh sach hau phuong quan doi va chinh sach doi voi luc luong vu trang nhan dan o dia phuong; thuc hien viec ket hop quoc phong, an ninh voi kinh te. To chuc quan ly, bao ve cong trinh quoc phong va khu quan su tren dia ban tinh.

12- Ve thuc hien chinh sach dan toc va chinh sach ton giao:

a) To chuc, chi dao, kiem tra viec thuc hien phap luat va chinh sach dan toc; to chuc, chi dao thuc hien bien phap bao dam cac dieu kien cai thien doi song vat chat va tinh than, nang cao dan tri cua dong bao cac dan toc thieu so, vung sau, vung xa va vung con nhieu kho khan;

b) Bao dam thuc hien quyen binh dang giua cac dan toc, giu gin, tang cuong doan ket va tuong tro, giup do lan nhau giua cac dan toc o dia phuong;

c) Xay dung va to chuc thuc hien cac chuong trinh, du an cua tinh doi voi cac vung dong bao dan toc thieu so, vung sau, vung xa va vung con nhieu kho khan;

d) Xem xet va giai quyet viec de nghi sua chua cac cong trinh tho tu, tin nguong, ton giao cua nhan dan o dia phuong theo quy dinh cua phap luat; xac dinh trach nhiem phai xu ly doi voi cac hanh vi xam pham tu do tin nguong, ton giao hoac loi dung tin nguong, ton giao de lam trai phap luat va chinh sach cua Nha nuoc theo quy dinh cua phap luat.

13- Trong linh vuc thi hanh phap luat:

a) To chuc, chi dao thuc hien cac bien phap bao ve tai san cua co quan, to chuc, xa hoi; bao ve tinh mang, tu do, danh du, nhan pham, tai san, cac quyen va loi ich hop phap khac cua cong dan;

b) To chuc, chi dao cong tac thanh tra nha nuoc, to chuc tiep dan, giai quyet khieu nai, to cao va kien nghi cua cong dan theo quy dinh cua phap luat;

c) To chuc, chi dao cong tac thi hanh an o dia phuong theo quy dinh cua phap luat;

d) To chuc, chi dao viec quan ly ho tich; thuc hien cong tac cong chung, giam dinh tu phap, quan ly to chuc luat su va tu van phap luat theo quy dinh cua phap luat;

14- Ve xay dung chinh quyen, quan ly nha nuoc va quan ly dia gioi don vi hanh chinh:

a) Quy dinh nhiem vu, quyen han cu the va co cau to chuc cua co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan cap minh; huong dan Uy ban nhan dan cap huyen quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han cua co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan huyen, thi xa, thanh pho thuoc tinh;

b) Quyet dinh thanh lap cac don vi su nghiep dich vu cong tren co so quy hoach va huong dan cua co quan nha nuoc co tham quyen; thuc hien quan ly nha nuoc doi voi co quan, to chuc, don vi cua trung uong dong tren dia ban tinh;

Cho phep thanh lap, giai the, co phan hoa cac doanh nghiep nha nuoc; cap, thu hoi giay phep thanh lap doanh nghiep, cong ty; cho phep cac to chuc kinh te trong nuoc dat van phong dai dien, chi nhanh hoat dong tren dia ban tinh theo quy dinh cua phap luat;

Cho phep lap hoi va to chuc phi Chinh phu; quan ly, huong dan va kiem tra viec thanh lap va hoat dong cua cac hoi, cac to chuc phi Chinh phu theo quy dinh cua phap luat;

c) Quyet dinh phan bo chi tieu bien che hanh chinh, su nghiep doi voi cac don vi truc thuoc va Uy ban nhan dan cap huyen; chi dao, kiem tra viec thuc hien co che tu chu, tu chiu trach nhiem ve nhiem vu, tai chinh va to chuc doi voi cac don vi su nghiep theo phan cap cua Chinh phu;

d) To chuc dao tao va dao tao lai doi ngu can bo, cong chuc, vien chuc nha nuoc va can bo co so, boi duong kien thuc quan ly nha nuoc cho dai bieu Hoi dong nhan dan cap huyen va cap xa theo huong dan cua Chinh phu;

d) Xay dung de an thanh lap moi, nhap, chia, dieu chinh dia gioi don vi hanh chinh trinh Hoi dong nhan dan cung cap thong qua truoc khi de nghi cap co tham quyen xem xet, quyet dinh.

Chi dao va kiem tra viec quan ly ho so, moc, chi gioi va ban do dia gioi hanh chinh cua tinh va cac don vi hanh chinh trong tinh;

Xay dung phuong an dat ten, doi ten duong, pho, quang truong, cong trinh cong cong trong tinh trinh Hoi dong nhan dan xem xet, quyet dinh.

Dieu 44. (moi)

Uy ban nhan dan thanh pho truc thuoc Trung uong thuc hien nhung quy dinh tai Dieu 43 cua Luat nay phu hop tinh hinh, dac diem cua dia phuong minh va thuc hien cac nhiem vu, quyen han sau:

1- To chuc thuc hien bien phap phat huy vai tro trung tam kinh te - xa hoi cua do thi lon trong moi lien he voi cac dia phuong trong vung, khu vuc va ca nuoc theo phan cap cua Chinh phu;

2- Chi dao, to chuc thuc hien ke hoach xay dung cac cong trinh ket cau ha tang do thi; lap quy hoach tong the ve xay dung va phat trien do thi dua ra Hoi dong nhan dan cung cap thong qua de trinh Chinh phu phe duyet;

3- Thuc hien chu truong, bien phap tao nguon tai chinh, huy dong von de phat trien do thi; xay dung va quan ly thong nhat co so ha tang ky thuat do thi theo quy dinh cua phap luat;

4- Truc tiep quan ly quy dat do thi, viec su dung von tu quy dat do thi phuc vu cho viec xay dung co so ha tang ky thuat do thi theo quy dinh cua phap luat;

5- Quan ly nha do thi; quan ly viec kinh doanh nha; su dung von tu quy nha o thuoc so huu nha nuoc o thanh pho de phat trien nha o tai do thi; kiem tra viec chap hanh phap luat trong viec xay dung nha o tai do thi;

6- Huong dan, sap xep mang luoi thuong mai, dich vu do thi;

7- Xay dung ke hoach va bien phap giai quyet viec lam; phong, chong cac te nan xa hoi o do thi theo quy dinh cua phap luat;

8- To chuc, chi dao thuc hien cac bien phap quan ly dan cu va to chuc doi song dan cu do thi;

9- To chuc, chi dao thuc hien nhiem vu bao dam trat tu cong cong, an toan giao thong, chong un tac giao thong; to chuc phong chong chay no va bao ve moi truong va canh quan do thi.

Dieu 45. (moi)

Nhiem vu, quyen han cua Uy ban nhan dan huyen:

1- Trong linh vuc ke hoach, ngan sach, tai chinh:

a) Xay dung ke hoach phat trien kinh te - xa hoi hang nam dua ra Hoi dong nhan dan cung cap thong qua de trinh Uy ban nhan dan cap tinh phe duyet; to chuc va kiem tra viec thuc hien ke hoach do;

b) Lap du toan ngan sach, phuong an phan bo ngan sach dia phuong; quyet toan ngan sach dia phuong; lap phuong an dieu chinh ngan sach dia phuong trong truong hop can thiet trinh Hoi dong nhan dan cung cap quyet dinh va bao cao co quan hanh chinh, co quan tai chinh cap tren truc tiep;

To chuc thuc hien ngan sach dia phuong; huong dan, kiem tra Uy ban nhan dan xa, thi tran xay dung va thuc hien ngan sach va kiem tra nghi quyet cua Hoi dong nhan dan xa, thi tran ve thuc hien Ngan sach dia phuong theo quy dinh cua Luat ngan sach;

c) Phe chuan ke hoach kinh te - xa hoi cua xa, thi tran.

2 - Trong linh vuc nong nghiep, lam nghiep, ngu nghiep, thuy loi va dat dai

a) Xay dung, trinh Hoi dong nhan dan cung cap thong qua cac chuong trinh khuyen khich phat trien nong nghiep, lam nghiep, ngu nghiep o dia phuong va to chuc thuc hien cac chuong trinh do;

b) Chi dao Uy ban nhan dan cap xa thuc hien cac bien phap chuyen dich co cau kinh te, phat trien nong nghiep, bao ve rung, trong rung va khai thac lam san, phat trien nganh, nghe danh bat, nuoi trong va che bien thuy, hai san;

c) Thuc hien tham quyen giao dat, cho thue dat, thu hoi dat doi voi ca nhan va ho gia dinh; giai quyet cac tranh chap dat dai, thanh tra dat dai va cac nhiem vu khac theo quy dinh cua phap luat;

d) Xay dung quy hoach thuy loi; to chuc bao ve de dieu, cac cong trinh thuy loi vua va nho; quan ly mang luoi thuy nong tren dia ban theo quy dinh cua phap luat.

3 - Trong linh vuc cong nghiep, tieu thu cong nghiep:

a) Tham gia voi cap tinh trong viec xay dung quy hoach, ke hoach phat trien cong nghiep, tieu thu cong nghiep tren dia ban huyen;

b) Xay dung va phat trien cac co so cong nghiep, tieu thu cong nghiep, dich vu o cac xa, thi tran; to chuc va phat trien cac lang nghe truyen thong, san xuat san pham co gia tri tieu dung va xuat khau; phat trien co so che bien nong, lam, thuy san va cac co so cong nghiep khac theo su chi dao cua Uy ban nhan dan tinh.

4- Trong linh vuc xay dung, giao thong van tai:

a) To chuc lap, trinh duyet hoac xet duyet theo tham quyen quy hoach xay dung thi tran, cum dan cu nong thon tren dia ban huyen; quan ly viec thuc hien quy hoach xay dung da duoc duyet;

b) Quan ly, khai thac, su dung cac cong trinh giao thong va ket cau ha tang do thi.;

c) Quan ly viec xay dung, cap giay phep xay dung va kiem tra viec thuc hien phap luat trong xay dung. To chuc thuc hien cac chinh sach ve nha o; quan ly dat o va quy nha thuoc so huu nha nuoc tren dia ban;

d) Quan ly viec khai thac, san xuat, kinh doanh vat lieu xay dung theo phan cap cua Uy ban nhan dan tinh.

5 - Trong linh vuc thuong mai, dich vu va du lich:

a) Xay dung, phat trien mang luoi thuong mai, dich vu, du lich va kiem tra viec chap hanh quy dinh cua Nha nuoc ve hoat dong thuong mai, dich vu va du lich tren dia ban huyen;

b) Kiem tra viec thuc hien cac quy tac ve an toan va ve sinh trong hoat dong thuong mai, dich vu o dia phuong;

6- Trong linh vuc van hoa, giao duc, xa hoi va doi song:

a) Xay dung cac chuong trinh, de an phat trien su nghiep van hoa thong tin, giao duc, y te, the duc, the thao, phat thanh tren dia ban huyen va to chuc thuc hien sau khi duoc cap co tham quyen phe duyet;

b) To chuc va kiem tra viec thuc hien cac quy dinh cua phap luat ve pho cap giao duc, quan ly cac truong tieu hoc, trung hoc co so, truong day nghe; to chuc cac truong mam non; thuc hien chu truong xa hoi hoa giao duc tren dia ban; chi dao viec xoa mu chu va thuc hien cac quy dinh ve tieu chuan giao vien, quy che thi cu;

c) Quan ly cac cong trinh cong cong duoc phan cap; huong dan cac phong trao ve van hoa, hoat dong cua cac trung tam van hoa- thong tin, the duc, the thao; bao ve va phat huy gia tri cac di tich lich su, van hoa va danh lam thang canh do dia phuong quan ly;

d) Thuc hien ke hoach phat trien su nghiep y te; quan ly cac trung tam y te, tram y te; chi dao va kiem tra viec bao ve suc khoe nhan dan; phong, chong dich benh, bao ve va cham soc nguoi gia, nguoi tan tat, tre mo coi khong noi nuong tua; bao ve, cham soc ba me, tre em; thuc hien chinh sach dan so va ke hoach hoa gia dinh;

Kiem tra viec chap hanh phap luat trong hoat dong cua cac co so hanh nghe y, duoc tu nhan, co so in, nhan ban, phat hanh xuat ban pham;

d) To chuc, chi dao viec day nghe, giai quyet viec lam cho nguoi lao dong; to chuc thuc hien phong trao xoa doi, giam ngheo; huong dan hoat dong tu thien nhan dao;

7 - Trong linh vuc khoa hoc, cong nghe va moi truong:

a) Thuc hien cac bien phap ung dung tien bo khoa hoc va cong nghe phuc vu san xuat va doi song o dia phuong;

b) To chuc thuc hien bao ve moi truong; phong, chong, khac phuc hau qua thien tai, bao lut;

c) To chuc thuc hien cac quy dinh cua phap luat ve tieu chuan do luong va chat luong san pham; kiem tra chat luong san pham va hang hoa tren dia ban huyen; ngan chan viec san xuat va luu hanh hang gia, hang kem chat luong tai dia phuong.

8 - Trong linh vuc an ninh, quoc phong va trat tu, an toan xa hoi:

a) To chuc phong trao quan chung tham gia xay dung luc luong vu trang va quoc phong toan dan; thuc hien ke hoach xay dung khu vuc phong thu huyen; quan ly luc luong du bi dong vien; chi dao viec xay dung luc luong dan quan tu ve, cong tac huan luyen dan quan tu ve;

b) To chuc dang ky, kham tuyen nghia vu quan su; quyet dinh viec nhap ngu, giao quan, viec hoan, mien thi hanh nghia vu quan su va xu ly cac truong hop vi pham theo quy dinh cua phap luat;

c) To chuc thuc hien nhiem vu giu gin an ninh, trat tu, an toan xa hoi, xay dung luc luong cong an nhan dan vung manh, bao ve bi mat nha nuoc; thuc hien cac bien phap phong ngua va chong toi pham, cac te nan xa hoi va cac hanh vi vi pham phap luat khac o dia phuong;

d) Chi dao va kiem tra viec quan ly ho khau, quan ly viec cu tru, di lai cua nguoi nuoc ngoai o dia phuong;

9 - Ve thuc hien chinh sach dan toc va chinh sach ton giao:

a) Tuyen truyen, giao duc, pho bien chinh sach, phap luat ve dan toc va ton giao;

b) To chuc thuc hien cac nhiem vu duoc giao ve cac chuong trinh, ke hoach, du an phat trien kinh te - xa hoi cua tinh doi voi vung dong bao dan toc thieu so, vung sau, vung xa, vung con nhieu kho khan;

c) Chi dao va kiem tra viec thuc hien chinh sach dan toc, chinh sach ton giao, cac chu truong, bien phap cua Nha nuoc, cua cap tren quyen binh dang giua cac ton giao truoc phap luat, quyen tu do tin nguong, ton giao, theo hoac khong theo mot ton giao nao cua cong dan o dia phuong;

Quyet dinh bien phap ngan chan hanh vi xam pham tu do tin nguong, ton giao hoac loi dung tin nguong, ton giao de lam trai nhung quy dinh cua phap luat va chinh sach cua Nha nuoc theo quy dinh cua phap luat.

10- Ve thi hanh phap luat:

a) Chi dao, kiem tra viec tuyen truyen, giao duc phap luat, kiem tra viec chap hanh Hien phap, luat, cac van ban cua co quan nha nuoc cap tren va nghi quyet cua Hoi dong nhan dan cung cap;

b) To chuc thuc hien va chi dao Uy ban nhan dan cap xa thuc hien cac bien phap bao ve tai san cua Nha nuoc, to chuc chinh tri - xa hoi, to chuc xa hoi, to chuc kinh te, bao ve tinh mang, tu do, danh du, nhan pham, tai san, cac quyen va loi ich hop phap khac cua cong dan;

c) To chuc, chi dao cong tac thi hanh an theo quy dinh cua phap luat;

To chuc, chi dao viec thuc hien cong tac kiem tra, thanh tra nha nuoc; to chuc tiep dan, giai quyet kip thoi khieu nai, to cao va kien nghi cua cong dan; huong dan, chi dao cong tac hoa giai o xa, thi tran;

11 - Ve xay dung chinh quyen, quan ly nha nuoc, va quan ly dia gioi hanh chinh:

a) Quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han cua co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan cap minh theo huong dan cua Uy ban nhan dan cap tren;

b) Quan ly cong tac to chuc, bien che, lao dong, tien luong theo phan cap cua Uy ban nhan dan tinh;

c) Quan ly nha nuoc doi voi cac co so san xuat, kinh doanh dong tren dia ban theo quy dinh cua phap luat;

d) Xet, cap, thu hoi giay chung nhan dang ky kinh doanh doi voi hop tac xa va cac hoat dong kinh doanh khac theo quy dinh cua phap luat;

Dieu 46. (moi)

Uy ban nhan dan thi xa, thanh pho thuoc tinh va Uy ban nhan dan quan thuc hien nhung quy dinh tai Dieu 45 cua Luat nay phu hop voi tinh hinh, dac diem cua dia phuong va thuc hien nhiem vu, quyen han sau:

1- Uy ban nhan dan thi xa, thanh pho thuoc tinh:

a) Thuc hien cac nghi quyet cua Hoi dong nhan dan ve quy hoach tong the xay dung va phat trien do thi cua thi xa, thanh pho thuoc tinh tren co so quy hoach chung, ke hoach xay dung ket cau ha tang ky thuat do thi, bien phap bao dam trat tu cong cong, giao thong, phong chong chay no, bao ve moi truong va canh quan do thi; bien phap quan ly dan cu do thi va to chuc doi song dan cu tren dia ban;

b) Thuc hien quan ly va kiem tra viec su dung quy nha thuoc so huu nha nuoc tren dia ban theo su phan cap cua Chinh phu; to chuc thuc hien cac quyet dinh xu ly vi pham trong xay dung, lan chiem dat dai theo quy dinh cua phap luat;

c) Quan ly, kiem tra doi voi viec su dung cac cong trinh cong cong duoc giao tren dia ban; viec xay dung truong pho thong quoc lap cac cap; viec xay dung va su dung cac cong trinh cong cong, dien chieu sang, cap thoat nuoc, giao thong noi thi, an toan giao thong, ve sinh do thi o dia phuong;

d) Quan ly cac co so van hoa- thong tin, the duc, the thao cua thi xa, thanh pho thuoc tinh; bao ve va phat huy gia tri cua cac di tich lich su, van hoa va danh lam thang canh do thi xa, thanh pho thuoc tinh quan ly.

1- Uy ban nhan dan quan:

a) To chuc thuc hien cac bien phap bao dam thuc hien thong nhat ke hoach phat trien kinh te - xa hoi va quy hoach do thi cua thanh pho;

b) Thuc hien viec quan ly va kiem tra su dung quy nha thuoc so huu nha nuoc tren dia ban theo su phan cap cua Chinh phu; cap giay chung nhan quyen so huu nha va cap giay chung nhan quyen su dung dat o tai do thi; to chuc thuc hien cac quyet dinh ve xu ly vi pham trong xay dung, lan chiem dat dai theo quy dinh cua phap luat; quyet dinh dinh chi hoac pha do cac cong trinh xay dung khong co giay phep, trai quy dinh cua giay phep theo tham quyen;

c) Quan ly, kiem tra viec su dung cac cong trinh cong cong do thanh pho giao tren dia ban.

Dieu 47. (moi)

Uy ban nhan dan xa, thi tran thuc hien nhung nhiem vu, quyen han sau day:

1- Trong linh vuc ke hoach, ngan sach, tai chinh:

a) Xay dung ke hoach phat trien kinh te - xa hoi hang nam trinh Hoi dong nhan dan cung cap thong qua va trinh Uy ban nhan dan huyen phe duyet va to chuc thuc hien ke hoach do;

b) Lap du toan va phuong an phan bo ngan sach cap minh; du toan dieu chinh ngan sach dia phuong trong truong hop can thiet va lap quyet toan ngan sach dia phuong trinh Hoi dong nhan dan cung cap quyet dinh va bao cao co quan hanh chinh nha nuoc, co quan tai chinh cap tren truc tiep;

To chuc thuc hien ngan sach dia phuong, phoi hop voi cac co quan nha nuoc cap tren trong viec quan ly ngan sach nha nuoc tren dia ban xa, thi tran va bao cao ve ngan sach nha nuoc theo quy dinh cua phap luat;

c) Huy dong su dong gop cua cac to chuc, ca nhan de dau tu xay dung cac cong trinh ket cau ha tang cua xa, thi tran tren nguyen tac dan chu, tu nguyen. Viec quan ly khoan dong gop nay phai cong khai, co kiem tra, kiem soat va bao dam su dung dung muc dich, dung che do theo quy dinh cua phap luat.

2- Trong linh vuc kinh te:

a) To chuc va huong dan viec thuc hien cac chuong trinh, ke hoach, de an khuyen khich phat trien va ung dung tien bo khoa hoc, cong nghe de phat trien san xuat va huong dan nong dan chuyen doi co cau kinh te, cay trong, vat nuoi trong san xuat theo quy hoach, ke hoach chung va phong tru cac benh dich doi voi cay trong va vat nuoi;

b) To chuc viec xay dung cac cong trinh thuy loi nho; thuc hien viec tu bo, bao ve de dieu, bao ve rung; phong, chong va khac phuc hau qua thien tai, bao lut; ngan chan kip thoi nhung hanh vi vi pham phap luat ve bao ve de dieu, bao ve rung tai dia phuong;

c) Quan ly va su dung hop ly, co hieu qua quy dat duoc de lai phuc vu cac nhu cau cong ich o dia phuong; xay dung va quan ly cac cong trinh cong cong, duong giao thong, tru so, truong hoc, tram y te, cong trinh dien, nuoc theo quy hoach da duoc duyet;

d) Quan ly, kiem tra, bao ve viec su dung nguon nuoc tren dia ban theo quy dinh cua phap luat.

d) To chuc, huong dan viec khai thac va phat trien cac nganh, nghe truyen thong o dia phuong va to chuc ung dung tien bo ve khoa hoc, cong nghe de phat trien cac nganh, nghe moi.

3- Trong linh vuc xay dung, giao thong, van tai

a) To chuc thuc hien viec xay dung, tu sua duong giao thong trong xa theo phan cap;

b) Quan ly viec xay dung, cap giay phep xay dung nha o va kiem tra viec thuc hien phap luat trong xay dung theo tham quyen do phap luat quy dinh;

c) To chuc viec bao ve, kiem tra, xu ly cac hanh vi vi pham duong giao thong va cac cong trinh co so ha tang khac o dia phuong theo quy dinh cua phap luat;

d) Huy dong su dong gop tu nguyen cua nhan dan de xay dung duong giao thong, cau, cong trong xa theo quy dinh cua phap luat.

4- Trong linh vuc thuong mai, dich vu:

a) Quan ly, sap xep cho va cac diem buon ban, dich vu o dia phuong;

b) Quan ly cac hoat dong dich vu, buon ban nho o dia phuong theo quy dinh cua phap luat;

c) Phoi hop voi cac co quan huu quan chong buon lau, gian lan thuong mai, tron thue, san xuat va luu hanh hang gia, hang cam tai dia phuong.

5 - Trong linh vuc van hoa, giao duc, xa hoi va doi song:

a) Thuc hien ke hoach phat trien su nghiep giao duc o dia phuong; phoi hop voi truong hoc to chuc dang ky, huy dong tre em vao lop mot dung do tuoi va hoan thanh chuong trinh pho cap giao duc; to chuc thuc hien cac lop bo tuc van hoa, thuc hien xoa mu chu cho nhung nguoi trong do tuoi;

To chuc xay dung va quan ly, kiem tra hoat dong cua nha tre, lop mau giao, truong mam non o dia phuong; phoi hop voi co quan hanh chinh nha nuoc cap tren quan ly truong tieu hoc, truong trung hoc co so tren dia ban;

b) Xay dung phong trao va to chuc cac hoat dong van hoa, the duc, the thao; to chuc cac le hoi co truyen, bao ve va phat huy gia tri cua cac di tich lich su, van hoa va danh lam thang canh o dia phuong theo quy dinh cua phap luat;

c) To chuc cac hoat dong tu thien, nhan dao; van dong nhan dan giup do cac gia dinh kho khan, nguoi gia, nguoi tan tat, tre mo coi khong noi nuong tua; to chuc cac hinh thuc nuoi duong, cham soc cac doi tuong chinh sach o dia phuong theo quy dinh cua phap luat;

d) To chuc va quan ly tram y te cua xa, cac chuong trinh y te co so, dan so, ke hoach hoa gia dinh duoc giao; van dong nhan dan giu gin ve sinh; phong, chong cac dich benh;

d) Quan ly, bao ve, tu bo nghia trang liet si; quy hoach, quan ly nghia dia o dia phuong.

6- Trong linh vuc an ninh, quoc phong va trat tu, an toan xa hoi:

a) To chuc huan luyen quan su pho thong, tuyen truyen, giao duc xay dung quoc phong toan dan, xay dung lang xa chien dau trong khu vuc phong thu dia phuong;

b) To chuc thuc hien cong tac nghia vu quan su va tuyen quan theo ke hoach; dang ky, quan ly quan nhan du bi dong vien; to chuc thuc hien viec xay dung, huan luyen, su dung luc luong dan quan tu ve o dia phuong.

c) Thuc hien cac bien phap bao dam an ninh, trat tu, an toan xa hoi; xay dung phong trao quan chung bao ve an ninh To quoc vung manh; thuc hien bien phap phong ngua va chong toi pham va cac hanh vi vi pham phap luat khac o dia phuong;

d) Quan ly ho khau; to chuc viec dang ky tam tru, quan ly viec di lai cua nguoi nuoc ngoai o dia phuong;

d) To chuc thuc hien hoac phoi hop voi cac co quan chuc nang trong viec thi hanh an, to chuc thuc hien cac quyet dinh ve xu ly vi pham hanh chinh theo quy dinh cua phap luat.

7- Ve thuc hien chinh sach dan toc va chinh sach ton giao:

To chuc, huong dan va dam bao thuc hien chinh sach dan toc va chinh sach ton giao; quyen tu do tin nguong, ton giao cua nhan dan o dia phuong theo quy dinh cua phap luat.

8- Ve thi hanh phap luat:

a) To chuc tuyen truyen, giao duc phap luat; giai quyet cac vi pham phap luat va tranh chap nho trong nhan dan theo quy dinh cua phap luat;

b) To chuc tiep dan, xet va giai quyet cac khieu nai, to cao va kien nghi cua cong dan theo tham quyen.

Dieu 48. (moi)

Uy ban nhan dan phuong thuc hien nhung quy dinh tai Dieu 47 cua Luat nay phu hop voi tinh hinh, dac diem cua dia phuong va thuc hien nhung nhiem vu, quyen han cu the sau:

1- To chuc thuc hien cac nghi quyet cua Hoi dong nhan dan phuong ve viec bao dam thuc hien thong nhat ke hoach phat trien kinh te - xa hoi va quy hoach do thi, xay dung nep song van minh do thi, phong, chong cac te nan xa hoi, giu gin trat tu ve sinh, sach dep khu pho, long, le duong, trat tu cong cong va canh quan do thi; quan ly dan cu do thi tren dia ban;

2- Thanh tra viec su dung dat cua to chuc, ca nhan tren dia ban phuong theo quy dinh cua phap luat;

3- Bao ve co so ha tang ky thuat tren dia ban phuong; ngan chan, xu ly cac hanh vi vi pham doi voi cac co so ha tang ky thuat theo quy dinh cua phap luat; kiem tra giay phep xay dung cua to chuc, ca nhan tren dia ban phuong; lap bien ban, dinh chi nhung cong trinh xay dung, sua chua, cai tao khong co giay phep, trai voi quy dinh cua giay phep va bao cao co quan nha nuoc co tham quyen xem xet, quyet dinh.

Dieu 49. (Sua doi Dieu 42 cua Luat hien hanh)

Uy ban nhan dan phoi hop voi Thuong truc Hoi dong nhan dan cung cap va cac ban cua Hoi dong nhan dan (doi voi cap tinh, cap huyen) chuan bi noi dung cac ky hop Hoi dong nhan dan, xay dung de an trinh Hoi dong nhan dan xet va quyet dinh.

Dieu 50. (Giu nguyen Dieu 45 cua Luat hien hanh)

Uy ban nhan dan chiu trach nhiem va bao cao cong tac truoc Hoi dong nhan dan cung cap va Uy ban nhan dan cap tren.

Uy ban nhan dan cap tinh chiu trach nhiem va bao cao truoc Hoi dong nhan dan cung cap va Chinh phu.

Muc II - To chuc va hoat dong cua Uy ban nhan dan

Dieu 51. (Sua doi, bo sung Dieu 46 cua Luat hien hanh)

Uy ban nhan dan do Hoi dong nhan dan cung cap bau ra gom co Chu tich, Pho Chu tich va Uy vien. Chu tich Uy ban nhan dan la dai bieu Hoi dong nhan dan. Cac thanh vien khac cua Uy ban nhan dan khong nhat thiet phai la dai bieu Hoi dong nhan dan.

Ket qua bau cac thanh vien cua Uy ban nhan dan phai duoc Chu tich Uy ban nhan dan cap tren truc tiep phe chuan; ket qua bau cac thanh vien cua Uy ban nhan dan cap tinh phai duoc Thu tuong Chinh phu phe chuan.

Truong hop khuyet chuc danh Chu tich Uy ban nhan dan trong nhiem ky, Chu tich Hoi dong nhan dan cung cap gioi thieu nguoi ung cu chuc vu Chu tich Uy ban nhan dan de Hoi dong nhan dan bau;

Nguoi duoc bau vao chuc vu Chu tich Uy ban nhan dan khong nhat thiet la dai bieu Hoi dong nhan dan.

Dieu 52. (Sua doi Dieu 47 cua Luat hien hanh)

So luong thanh vien cua Uy ban nhan dan cac cap duoc quy dinh nhu sau:

1- Uy ban nhan dan cap tinh co tu chin den muoi mot thanh vien; Uy ban nhan dan thanh pho Ha Noi va Uy ban nhan dan thanh pho Ho Chi Minh co khong qua muoi ba thanh vien.

2- Uy ban nhan dan cap huyen co tu bay den chin thanh vien.

3- Uy ban nhan dan cap xa co tu ba den nam thanh vien.

So Pho Chu tich Uy ban nhan dan cua moi cap do Chinh phu quy dinh.

Dieu 53. (Giu nguyen Dieu 48 cua Luat hien hanh)

Uy ban nhan dan moi thang hop it nhat mot lan.

Cac quyet dinh cua Uy ban nhan dan phai duoc qua nua tong so thanh vien Uy ban nhan dan bieu quyet tan thanh.

Dieu 54. (Sua doi, bo sung Dieu 49 Luat hien hanh)

Uy ban nhan dan thao luan tap the va quyet dinh theo da so cac van de sau day:

1- Chuong trinh lam viec cua Uy ban nhan dan;

2- Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, du toan ngan sach, quyet toan ngan sach hang nam va quy du tru cua dia phuong trinh Hoi dong nhan dan;

3- Ke hoach dau tu, xay dung cac cong trinh trong diem trinh Hoi dong nhan dan;

4- Ke hoach huy dong nhan luc, tai chinh de giai quyet cac van de cap bach cua dia phuong trinh Hoi dong nhan dan;

5- Cac bien phap thuc hien nghi quyet cua Hoi dong nhan dan ve kinh te - xa hoi; thong qua bao cao cua Uy ban nhan dan truoc Hoi dong nhan dan.

6- De an thanh lap moi, sap nhap, giai the cac co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan va viec thanh lap moi, nhap, chia, dieu chinh dia gioi hanh chinh o dia phuong.

Dieu 55. (Giu nguyen Dieu 50 cua Luat hien hanh)

Chu tich Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam va nguoi dung dau cac doan the nhan dan o dia phuong duoc moi du cac phien hop cua Uy ban nhan dan cung cap khi ban cac van de co lien quan.

Uy ban nhan dan tao dieu kien thuan loi de Ban Thuong truc Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the nhan dan to chuc, dong vien nhan dan tham gia xay dung va cung co chinh quyen nhan dan, to chuc, thuc hien cac chu truong, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc, giam sat cac hoat dong cua co quan Nha nuoc, dai bieu dan cu va can bo, cong chuc Nha nuoc.

Uy ban nhan dan thuc hien che do thong bao tinh hinh moi mat cua dia phuong cho Ban Thuong truc Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the nhan dan.

Uy ban nhan dan va cac thanh vien cua Uy ban nhan dan co trach nhiem giai quyet va tra loi cac kien nghi cua Ban Thuong truc Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the nhan dan.

Dieu 56. (Sua doi Dieu 51 cua Luat hien hanh)

Chu tich Uy ban nhan dan la nguoi lanh dao va dieu hanh cong viec cua Uy ban nhan dan, chiu trach nhiem ca nhan ve viec thuc hien nhiem vu, quyen han cua minh quy dinh tai Dieu 57 cua Luat nay, cung voi tap the Uy ban nhan dan chiu trach nhiem ve hoat dong cua Uy ban nhan dan truoc Hoi dong nhan dan cung cap va truoc co quan Nha nuoc cap tren.

Chu tich Uy ban nhan dan phan cong cong tac cho Pho Chu tich va cac thanh vien khac cua Uy ban nhan dan; nguoi duoc phan cong phai chiu trach nhiem truoc Chu tich Uy ban nhan dan.

Moi thanh vien cua Uy ban nhan dan chiu trach nhiem ca nhan ve phan cong tac cua minh truoc Hoi dong nhan dan, Uy ban nhan dan cung cap va cung voi cac thanh vien khac chiu trach nhiem tap the ve hoat dong cua Uy ban nhan dan truoc Hoi dong nhan dan cap minh va truoc co quan nha nuoc cap tren.

Dieu 57. (Bo sung Dieu 52 cua Luat hien hanh)

Chu tich Uy ban nhan dan co nhung nhiem vu va quyen han sau day:

1- Lanh dao cong tac cua Uy ban nhan dan, cac thanh vien cua Uy ban nhan dan, cac co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan:

a) Don doc, kiem tra cong tac cua cac co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan cap minh va Uy ban nhan dan cap duoi trong viec thuc hien Hien phap, luat, cac van ban cua co quan Nha nuoc cap tren, nghi quyet cua Hoi dong nhan dan va quyet dinh cua Uy ban nhan dan cung cap.

b) Quyet dinh cac van de thuoc nhiem vu, quyen han cua Uy ban nhan dan cap minh, tru cac van de quy dinh tai Dieu 54 cua Luat nay.

c) ap dung cac bien phap nham cai tien le loi lam viec; quan ly va dieu hanh bo may hanh chinh hoat dong co hieu qua; ngan ngua va dau tranh chong cac bieu hien quan lieu, vo trach nhiem, hach dich, cua quyen, tham nhung, lang phi va cac bieu hien tieu cuc khac trong co quan, can bo, cong chuc Nha nuoc va trong bo may chinh quyen dia phuong.

d) To chuc viec tiep dan, xet va giai quyet cac kien nghi, khieu nai, to cao cua nhan dan theo quy dinh cua phap luat.

2- Trieu tap va chu toa cac phien hop cua Uy ban nhan dan.

3- Phe chuan ket qua bau cac thanh vien cua Uy ban nhan dan cap duoi truc tiep; dieu dong, mien nhiem, cach chuc Chu tich, Pho Chu tich Uy ban nhan dan cap duoi truc tiep; phe chuan viec mien nhiem, bai nhiem cac thanh vien khac cua Uy ban nhan dan cap duoi truc tiep; bo nhiem, mien nhiem, dieu dong, cach chuc, khen thuong, ky luat can bo, cong chuc Nha nuoc theo su phan cap quan ly.

4- Dinh chi viec thi hanh hoac bai bo nhung van ban sai trai cua co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan cap minh va nhung van ban sai trai cua Uy ban nhan dan, Chu tich Uy ban nhan dan cap duoi.

5- Dinh chi viec thi hanh nghi quyet sai trai cua Hoi dong nhan dan cap duoi truc tiep va de nghi Hoi dong nhan dan cap minh bai bo.

6- Chi dao va ap dung cac bien phap de giai quyet cac cong viec dot xuat, khan cap trong phong chong thien tai, chay, no, dich benh, an ninh, trat tu.... va bao cao Uy ban nhan dan trong phien hop gan nhat.

Muc III - Cac co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan

Dieu 58. (Sua doi, bo sung Dieu 53 cua Luat hien hanh)

Cac co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan la co quan tham muu, giup viec Uy ban nhan dan cung cap thuc hien chuc nang quan ly Nha nuoc o dia phuong va thuc hien nhiem vu, quyen han ve quan ly Nha nuoc tren mot so linh vuc cong tac theo su uy quyen hoac phan cap cua Uy ban nhan dan cung cap; bao dam su thong nhat quan ly cua nganh hoac linh vuc cong tac tu trung uong den co so.

Dieu 59. (Bo sung Dieu 54 cua Luat hien hanh)

Co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan chiu su chi dao, quan ly ve to chuc, bien che va cong tac cua Uy ban nhan dan cung cap, dong thoi chiu su chi dao, kiem tra ve nghiep vu cua co quan chuyen mon cap tren. Thu truong co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan chiu trach nhiem va bao cao cong tac truoc Uy ban nhan dan, co quan chuyen mon cap tren va khi can thiet bao cao cong tac truoc Hoi dong nhan dan.

Dieu 60. (Sua doi Dieu 55 cua Luat hien hanh)

Chinh phu quy dinh to chuc cac co quan chuyen mon thuoc Uy ban nhan dan va huong dan ve to chuc mot so co quan chuyen mon de Hoi dong nhan dan cap tinh quyet dinh phu hop voi dac diem rieng cua dia phuong.

Chuong IV va V

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.