Chu tich tinh Dien Bien bi yeu cau kiem diem

Thứ năm, 21 Tháng ba 2013, 17:25 GMT+7

Uy ban Kiem tra trung uong ket luan ong Mua A Son, Pho bi thu Tinh uy, Chu tich UBND tinh Dien Bien co trach nhiem doi voi cac khuyet diem, vi pham cua tap the Ban can su dang trong quan ly dat dai va dau tu xay dung.

Chieu 21/3, Uy ban Kiem tra trung uong ra thong bao ket qua ky hop thu 19 (dien ra tu ngay 14 den 19/3, tai Ha Noi). Theo ket luan cua Uy ban Kiem tra trung uong, Ban can su dang UBND tinh Dien Bien da cham tham muu xay dung quy che lam viec; hoat dong cua Ban can su dang co noi dung chua dung quy dinh cua Dieu le Dang va Quy che lam viec cua Ban Chap hanh Dang bo tinh.

Ban can su dang UBND tinh co trach nhiem trong viec lanh dao, chi dao hoat dong cua UBND tinh de xay ra mot so khuyet diem, vi pham ve quan ly va su dung dat dai lien quan den mot so du an va viec cham khac phuc, chan chinh nhung han che, thieu sot trong cong tac quan ly dau tu xay dung tren dia ban TP Dien Bien Phu.

Uy ban Kiem tra trung uong yeu cau Ban can su dang UBND tinh Dien Bien nghiem tuc kiem diem rut kinh nghiem va som co giai phap khac phuc, sua chua.

Doi voi ong Mua A Son, Pho bi thu Tinh uy, Bi thu Ban can su dang, Chu tich UBND tinh, Uy ban Kiem tra trung uong ket luan ong Mua A Son co trach nhiem doi voi cac khuyet diem, vi pham cua tap the Ban can su dang va chua tap trung, quan tam dung muc chi dao, dieu hanh giai quyet mot so van de ton tai tu truoc... Uy ban Kiem tra trung uong yeu cau ong Mua A Son nghiem tuc kiem diem rut kinh nghiem va co bien phap khac phuc, sua chua.

Uy ban Kiem tra trung uong cung co ket luan doi voi mot so vi lanh dao va nguyen la lanh dao TP Dien Bien Phu. Trong do, ong Nguyen Huy Du, Pho bi thu Thanh uy, Chu tich UBND thanh pho tu thang 11/2010 den nay co trach nhiem doi voi cac khuyet diem, vi pham cua UBND thanh pho trong quan ly dat dai; chua tap trung chi dao xem xet, giai quyet nhung van de con ton tai tu khoa truoc de lai; truc tiep ky mot so quyet dinh chua dung quy dinh ve viec chuyen muc dich su dung dat, giao dat, cap giay chung nhan quyen su dung dat va phe duyet phuong an boi thuong giai phong mat bang, trong do co quyet dinh chuyen muc dich su dung dat cho nguoi than khong dung quy dinh.

Doi voi ong Nguyen Duc Duyen, Uy vien Ban Thuong vu Thanh uy, Pho chu tich UBND TP Dien Bien Phu, tu nam 2004 duoc giao phu trach cong tac quan ly dat dai, da thieu trach nhiem trong viec ky xac nhan mot so hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat, cap giay chung nhan quyen su dung dat, quyet dinh giao dat cho ho gia dinh, ca nhan, quyet dinh thu hoi dat khong dung quy dinh.

Voi ong Nguyen Quang Sang, Pho giam doc So Ke hoach Dau tu tinh Dien Bien, tren cuong vi Pho bi thu Thi uy, Chu tich UBND thi xa Dien Bien Phu (sau la thanh pho Dien Bien Phu) tu nam 2001 den nam 2010, co trach nhiem cua nguoi dung dau doi voi cac khuyet diem, vi pham cua UBND thanh pho trong viec cap giay chung nhan quyen su dung dat, chuyen muc dich su dung dat, giao dat khong dung quy dinh; khong chi dao ban hanh Quy che quan ly quy dat khu tai dinh cu; quyet dinh thu hoi dat cua to chuc, giao cho ca nhan su dung khong dung tham quyen...

Danh gia khuyet diem, vi pham cua cac ong Nguyen Huy Du, Nguyen Duc Duyen, Nguyen Quang Sang den muc phai duoc xem xet ky luat, Uy ban Kiem tra trung uong giao Doan kiem tra thuc hien quy trinh xem xet, xu ly ky luat doi voi nhung nguoi neu tren, bao cao Uy ban xem xet tai ky hop sau.

Xem xet to cao doi voi Ban can su dang Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon, Uy ban Kiem tra trung uong khang dinh chua du can cu ket luan Ban can su dang Bo Nong nghiep lanh dao, chi dao xu ly sau thanh tra Tong Cong ty Vat tu nong nghiep theo ket luan cua Thu tuong khong dung quy dinh cua phap luat va Dieu le Dang.

Mac du vay, Uy ban Kiem tra trung uong yeu cau Ban Can su dang Bo Nong nghiep chi dao giai quyet theo tham quyen cac noi dung lien quan, som on dinh tinh hinh tai Tong Cong ty Vat tu nong nghiep.

Doi voi Ban Thuong vu Thanh uy va Uy ban Kiem tra Thanh uy Can Tho, Uy ban Kiem tra trung uong de nghi chi dao kiem diem trach nhiem, chan chinh sai pham trong viec de xuat dau gia quyen su dung dat, giao dat o huyen Phong Dien va cong tac quan ly cong van, tai lieu.

Theo Vietnam+/TTXVNCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.