Chu tich nuoc phat dong phong trao ve sinh yeu nuoc

Chủ nhật, 01 Tháng bảy 2012, 17:01 GMT+7

Sang nay (1/7), tai Khu tuong niem Chu tich Ho Chi Minh (xa Nam Chinh, huyen Nam Sach, Hai Duong), Chu tich nuoc Truong Tan Sang da chinh thuc phat dong phong trao “Ve sinh yeu nuoc - nang cao suc khoe nhan dan” trong toan Dang, toan dan, toan quan.

Chu tich nuoc Truong Tan Sang neu ro: Thuc hien loi day cua Bac Ho, trong nhung nam qua, voi su quan tam lanh dao chi dao sat sao cua Dang va Nha nuoc, su tham muu va to chuc thuc hien tich cuc, co hieu qua cua nganh y te, nhung co gang cua cac cap uy Dang, chinh quyen, Mat tran To quoc, cac to chuc chinh tri-xa hoi, cac cap, cac nganh, su huong ung tich cuc cua toan dan, cong tac ve sinh phong benh da duoc trien khai sau rong bang nhieu phong trao. Nhieu chien luoc chuong trinh muc tieu quoc gia ve nuoc sach ve sinh moi truong, an toan ve sinh thuc pham, phong chong dich benh da duoc thuc hien. Nhung phong trao va chuong trinh quoc gia nay da tac dong tich cuc toi viec khong che dich benh, cai thien moi truong song, gop phan lam tot cong tac bao ve va cham soc suc khoe cho nhan dan.

Chu tich nuoc cho rang, ben canh nhung viec lam duoc, cung voi nhung han che, thoi quen cu chua duoc khac phuc, ngay nay, qua trinh cong nghiep hoa, do thi hoa, toan cau hoa, su gia tang dan so va bien doi khi hau toan cau dang dat ra nhieu kho khan, thach thuc moi trong linh vuc ve sinh, moi truong.

Anh minh hoa

Chu Tich nuoc Truong Tan Sang, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan va lanh dao cac Bo, nganh tham du Le phat dong “Ve sinh yeu nuoc - nang cao suc khoe nhan dan”.Chu tich nuoc nhan manh, le phat dong “Phong trao ve sinh yeu nuoc” ngay hom nay la het suc co y nghia. Day la viec lam thiet thuc thuc hien loi day cua Bac Ho ve phong trao “Ve sinh yeu nuoc,” dong thoi voi viec thuc hien hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh trong toan Dang va toan xa hoi.

Chu tich nuoc keu goi cac cap uy Dang, chinh quyen, mat tran to quoc, cac to chuc chinh tri - xa hoi, cung dong bao ca nuoc ra suc thi dua, huong ung manh me phong trao bang nhung viec lam cu the, thiet thuc, nang dong, sang tao; lam tot cong tac tuyen truyen bang nhieu hinh thuc nham nang cao nhan thuc va de cao y thuc trach nhiem cua tung cong dong dan cu, co quan don vi, tung gia dinh va moi nguoi dan ve tam quan trong, loi ich cua viec giu gin ve sinh moi truong, bao ve moi truong doi voi suc khoe, hanh phuc cua moi nguoi, moi gia dinh, doi voi su phat trien ben vung cua dat nuoc, cua dan toc Viet Nam.

Chu tich nuoc tin tuong phong trao “Ve sinh yeu nuoc - nang cao suc khoe nhan dan” va lay ngay 2/7 hang nam la ngay toan dan tham gia huong ung phong trao se tao ra mot net dep van hoa trong doi song cua nhan dan, xa hoi. Chu tich nuoc cam on cac nuoc, cac to chuc, ban be quoc te da tich cuc giup Viet Nam trong cac hoat dong ve sinh moi truong va mong muon tiep tuc nhan duoc su giup do co hieu qua trong thoi gian toi.

Theo ong Nguyen Huy Nga - Cuc truong Cuc Quan ly moi truong Y te (Bo Y te), nhieu hanh vi ve sinh ca nhan co loi cho suc khoe chua duoc thuc hien thuong xuyen, dan den he qua, hien nay ben canh viec chung ta dang phai vua giai quyet nhung dich benh moi phat sinh lai vua phai chien dau voi benh cu dang co xu huong quay tro lai nhu benh lay theo duong tieu hoa, ho hap, benh khong nhiem gia tang... Do do, viec khoi day va thuc day phong trao “Ve sinh yeu nuoc nang cao suc khoe nhan dan” la viec lam rat co y nghia nham huy dong cac cap, cac nganh va toan the nhan dan tham gia cong tac ve sinh de nang cao suc khoe cho moi ca nhan va cong dong la het suc can thiet trong boi canh hien nay.

Tai Viet Nam, hien nay moi truong song o nhieu noi bi o nhiem tram trong boi chat thai trong sinh hoat, trong san xuat va phat trien kinh te. Them vao do, nuoc ta la nuoc co khi hau nhiet doi, dieu kien nhiet do, do am, tap quan sinh hoat cung nhu ve sinh moi truong thich hop cho su phat trien va lay nhiem cac mam benh ky sinh trung, trong do dac biet la cac benh giun, san o ca nguoi lon va tre em.

Theo bao cao tong hop so lieu dieu tra tu nam 2006-2010 cua Vien Sot ret ky sinh trung Trung uong, ti le nhiem cac benh giun truyen qua dat o cong dong cao, tai dong bang song Hong la hon 58%; trung du va mien nui phia Bac khoang hon 65%; dong bang song Cuu Long khoang 12%-14%. Trong do, nhom doi tuong co nguy co nhiem cao la tre tu 2-5 tuoi va phu nu trong do tuoi sinh san co ti le cao. Ti le nhiem giun truyen qua dat o tre 2-5 tuoi tai Nghe An len den 78%, Thanh Hoa hon 76%...; ti le nhiem giun truyen qua dat o phu nu trong tuoi sinh san rat cao, Yen Bai 76%, Son La 68%, Ha Noi hon 20%.

Phu nu truong thanh va phu nu o do tuoi sinh san nhiem giun truyen qua dat se anh huong toi thoi ky mang thai: Gay thieu mau, anh huong truc tiep den suc khoe cua thai nhi; co the gay de non, tre thieu can; tu vong me va tre so sinh.
Thuy Hoa

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.