Chu tich UBND Da Nang Thanh tra ket luan khong dung

Thứ bảy, 19 Tháng một 2013, 06:45 GMT+7

Ngay sau khi Thanh tra Chinh phu co Thong bao so 160/TB-TTCP (ngay 17/1) ket luan thanh tra ve nhung sai pham lien quan den dat dai len den hon 3.400 ti dong, chieu 18/1, Chu tich UBND TP Da Nang Van Huu Chien da tra loi phong van nham lam ro cac noi dung ma Thong bao 160/TB-TTCP da neu.

» Lanh dao UBND Da Nang gay that thu 3.400 ty dong
» Chuyen chan dong cua ong Nguyen Ba Thanh 10 nam truoc
» Ong Nguyen Ba Thanh:Muon giau dung lam cong chuc


PV: Thua ong, lanh dao TP Da Nang co y kien nhu the nao ve viec Thanh tra Chinh phu (TTCP) ket luan : "UBND TP Da Nang khong trien khai tot viec dau gia chuyen quyen su dung dat trong nhung nam qua, khong tuan thu dung quy dinh cua Luat Dat dai va Quyet dinh 216/2005/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu?
Ong Van Huu Chien: Viec TTCP ket luan nhu vay la khong dung. Boi vi tat ca cac truong hop giao dat cho to chuc, ca nhan tren dia ban Da Nang deu duoc cong khai dau gia va giao quyen su dung dat theo dung quy dinh cua phap luat ve dat dai tai tung thoi diem. Cu the la Nghi dinh 181/2004/ND-CP huong dan thi hanh Luat Dat dai; Nghi dinh 17/2006/ND-CP ve sua doi, bo sung mot so dieu cua cac nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai; Nghi dinh 187/2004/ND-CP ve viec chuyen cong ty nha nuoc thanh cong ty co phan; Quyet dinh 216/2005/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ve dau gia quyen su dung dat.
Viec dau gia quyen su dung dat duoc cac don vi cong khai tren bao chi, dam bao dung thoi gian va cac tieu chi nhu quy dinh dia diem xay dung, dien tich, don gia, muc dich su dung dat, thoi gian, dia diem dang ky... de cac nha dau tu co thong tin dang ky dau gia.

Chu tich UBND Da Nang: 'Thanh tra ket luan khong dung'
Chu tich UBND TP Da Nang Van Huu Chien

PV: Qua thanh tra 46 du an tren dia ban Da Nang, TTCP ket luan co 6 du an gay that thoat. Y kien cua lanh dao TP Da Nang ve van de nay nhu the nao?
Ong Van Huu Chien: TTCP thanh tra 46 du an, trong do co mot so du an TTCP lay gia dat cua Hoi dong tham dinh gia dat lam can cu chinh roi so voi gia dat ma UBND TP quyet dinh co su chenh lech, dong thoi khong tinh mat do xay dung khi xac dinh gia dat de ket luan gay that thoat la khong co co so.
Theo quy dinh, viec phe duyet gia dat de thu tien su dung dat thuoc tham quyen cua UBND TP. Hoi dong tham dinh gia dat TP gom dai dien So Tai chinh, So TN-MT, So Xay dung, Cuc Thue TP, Van phong UBND TP chi la bo phan tham muu, de xuat cho lanh dao UBND TP trong viec xem xet va phe duyet gia dat. Viec dong y giam, tang hoac giu nguyen theo de nghi cua Hoi dong tham dinh gia dat TP la viec lam binh thuong va dung tham quyen cua UBND TP.

Gia dat cu the duoc UBND TP Da Nang xac dinh phu hop voi tung vi tri, voi tung quy hoach, dieu kien co so ha tang, gia dat thi truong o vi tri do tai moi thoi diem va cac lo dat deu duoc dua ra dau gia cong khai. Viec xac dinh gia dat cac lo dat lon phai tinh den mat do xay dung, thuong la duoi 60%.
Thuc te cho thay, co nhung lo dat co chieu sau hang tram met. Khi ap dung phuong phap xac dinh gia dat theo Chinh phu quy dinh, Bo Tai chinh huong dan thi gia dat co the thap hon bang gia do UBND TP Da Nang quy dinh. Dieu nay la duong nhien vi bang gia do UBND TP quy dinh cho cac lo dat nho co mat do xay dung 100%, co co so ha tang day du.
Ve van de nay, Bo Tai chinh da co y kien tai Cong van 11021/BTC-QLCS (ngay 16/8/2012) nhu sau: "Viec Hoi dong lien nganh tham dinh gia dat tinh, TP can cu vao bang gia dat hang nam va cac phuong phap xac dinh gia theo quy dinh cua phap luat thuc hien xac dinh gia dat cu the tinh thu tien su dung dat, trinh UBND cap tinh quyet dinh la dung quy dinh ve tham quyen quyet dinh gia dat tinh thu tien su dung dat...
...Doi voi phan dien tich dat duoc giao su dung cho muc dich cong cong dap ung dieu kien quy dinh tai Muc V Thong tu 06/2007/TT-BTNMT (ngay 15/6/2007) cua Bo TN-MT thi khong phai nop tien su dung dat. Mat do xay dung theo quy hoach xay dung chi tiet da duoc duyet chi la mot trong cac can cu de xac dinh gia dat tinh thu tien su dung dat".
PV: Duoc biet lien quan den van de nay, cach day may nam Uy ban Kiem tra TU Dang cung da co ket luan het suc cu the. Ong co the cho biet ket luan cua Uy ban Kiem tra TU Dang da neu nhu the nao?
Ong Van Huu Chien: Uy ban Kiem tra TU Dang da co ket luan het suc cu the tai Muc 4 Ket luan so 94 (ngay 25/4/2007) ve viec ban khu dat 18.000m2 cuoi tuyen duong Pham Van Dong, khu thuong xa Vinh Trung, khu dat so 8 Phan Chu Trinh, khu dat tu giac Pham Hong Thai - Nguyen Chi Thanh - Nguyen Thai Hoc - Yen Bai, cac khu dat ban cho ong Nguyen Huu Sinh, ong Nguyen Huu Binh, Cong ty TNHH Duc Manh, Cong ty TNHH Cafe Trung Nguyen, Cong ty An Cu Dong A nhu sau:
"Qua xem xet, Uy ban Kiem tra TU Dang nhan thay viec ban cac khu dat tren la co chu truong cua tap the UBND TP Da Nang thuc hien theo muc dich thuong mai du lich, khong phai la nha o, mat do xay dung nha cao tang tu 50 - 60% dien tich khu dat. Dat con lai phuc vu cong cong. Vi vay khong the so sanh giua gia dat lam dich vu theo dung quy hoach cua TP voi gia dat ban nen hoac gia dat o mat tien cac duong pho chinh".
Theo Infonet.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.