Chu dong doi pho voi bien doi khi hau

Chủ nhật, 23 Tháng mười hai 2012, 11:17 GMT+7

Bien doi khi hau cung voi suy thoai, can kiet tai nguyen thien nhien, o nhiem moi truong, suy giam da dang sinh hoc, suy thoai moi truong sinh thai dang la thach thuc mang tinh toan cau. Theo GS.TS Tran Thuc, Vien truong vien Khoa hoc Khi tuong Thuy van va Moi truong, Viet Nam dang la mot trong nhung quoc se phai chiu tac dong nghiem trong nhat cua bien doi khi hau

Dac biet, dong bang song Cuu Long la mot trong nhung dong bang tren the gioi de bi ton thuong nhat boi nuoc bien dang. Neu muc nuoc bien dang cao 1 m, khoang 40% dien tich dong bang song Cuu Long,11% dien tich dong bang song Hong va 3% dien tich cua cac tinh khac thuoc vung ven bien bi ngap; thanh pho Ho Chi Minh bi ngap; khoang 10-12% dan so cua nuoc ta bi anh huong truc tiep va ton that khoang 10% GDP.

Trong 10 nam (2001-2010), cac loai thien tai: bao,lu, lu quet, sat lo dat, ung ngap, han han, xam nhap man... da lam thiet hai dang ke ve nguoi va tai san, da lam chet va mat tich 9.500 nguoi, thiet hai ve tai san uoc tinh khoang 1,5%GDP/nam. Bien doi khi hau de doa nghiem trong den an ninh luong thuc va phat trien nong nghiep. Tac dong cua bien doi khi hau doi voi nuoc ta la rat nghiem trong, la nguy co hien huu cho muc tieu xoa doi giam ngheo, cho thuc hien cac muc tieu thien nien ky.

Theo cac chuyen gia ve bien doi khi hau, ung pho voi bien doi khi hau lien quan mat thiet voi bao ve moi truong, bao ve va su dung co hieu qua cac nguon tai nguyen, dang ngay tro thanh mot nhiem vu buc thiet, song con, vua co y nghia cap bach truoc mat vua co y nghia lau dai doi voi su phat trien ben vung cua dat nuoc; gan lien su ben vung ve moi truong sinh thai voi ben vung ve phat trien kinh te- xa hoi.

Theo TTXVN, tai hoi thao "Chu dong doi pho voi bien doi khi hau, day manh cong tac bao ve tai nguyen moi truong- Mot so van de ly luan va thuc tien" duoc to chuc hom 18/12 vua qua, cac bao cao khoa hoc tap trung danh gia dung thuc trang viec thuc hien cac quan diem, muc tieu, nhiem vu, giai phap trong cac van kien cua Dang ve cong tac chu dong ung pho voi bien doi khi hau, bao ve tai nguyen, moi truong thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc; phan tich nhung thuan loi, kho khan doi voi viec thuc hien cac quan diem, muc tieu nhiem vu tren.

Cac dai bieu de xuat nhung quan diem chi dao va nhung dinh huong mang tinh chien luoc moi tang cuong cong tac chu dong ung pho voi bien doi khi hau, day manh cong tac bao ve tai nguyen moi truong dap ung yeu cau phat trien ben vung trong qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.


Cac dai bieu kien nghi can day manh nang cao nhan thuc, y thuc cua cac cap, cac nganh, cac doanh nghiep, cac to chuc, cong dong dan cu, cac gia dinh va moi thanh vien xa hoi ve bien doi khi hau, bao ve moi truong va tai nguyen.

Cac co quan chuc nang tien hanh ra soat lai mot cach dong bo he thong luat phap co lien quan den cac linh vuc ung pho voi bien doi khi hau, bao ve moi truong, tai nguyen. Cac nhiem vu, muc tieu, tieu chi ve ung pho voi bien doi khi hau, bao ve moi truong phai duoc cu the hoa la mot thanh to huu co cua qua trinh chuyen doi mo hinh tang truong, tai co cau nen kinh te, tai co cau doanh nghiep trong cac nganh, linh vuc, dia phuong. Cac chien luoc, chuong trinh muc tieu quoc gia, chuong trinh, ke hoach, du an ve bien doi khi hau, bao ve moi truong va tai nguyen da duoc ban hanh can duoc chi dao trien khai co hieu qua.

Cac co quan chuc nang tiep tuc nghien cuu, hoan chinh du bao cac kich ban bien doi khi khau doi voi Viet Nam, nhat la tac dong doi voi dong bang song Hong, cac tinh ven bien, thanh pho Ho Chi Minh va dong bang song Cuu Long. Cung voi day manh trien khai ke hoach xu ly triet de cac co so gay o nhiem moi truong, cac cap, cac nganh can co chuong trinh, giai phap cu the day manh xu ly o nhiem moi truong, rac thai, nuoc thai tai cac khu cong nghiep, cac do thi, cac lang nghe, nong thon va cac luu vuc song; xay dung de an ve phat trien kinh te xanh, than thien voi moi truong, phat trien nang luong sach, san xuat sach, tieu dung sach; day manh phuong thuc canh tac nen nong nghiep huu co. Nha nuoc xay dung va cong bo ke hoach, lo trinh loai bo cac cong nghe san xuat lac hau, gay o nhiem moi truong, su dung nhieu nang luong….


PV

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.