Chong tham nhung la nhiem vu cua toan Dang toan dan

Chủ nhật, 12 Tháng sáu 2005, 06:55 GMT+7


Chong tham nhung la nhiem vu cua toan Dang toan dan
Tong thanh tra Chinh phu, ong Quach Le Thanh.

Mot trong nhung nguyen nhan cua tinh trang tham nhung hien nay la he thong phap luat cua Viet Nam van con nhieu han che, bat cap, ong Quach Le Thanh, Tong Thanh tra Chinh phu, Truong ban soan thao du an Luat phong chong tham nhung, nhan manh chong tham nhung la nhiem vu cua toan Dang, toan dan.

Tinh hinh tham nhung ngay cang tro nen buc xuc trong xa hoi co phai do phap luat cua nuoc chua du "manh"? Du an Luat phong, chong tham nhung trinh Quoc hoi lan nay co nhung quy dinh moi va "manh" hon Phap lenh chong tham nhung nhu the nao de ngan chan "quoc nan" tham nhung hien nay?

Tinh hinh tham nhung dien ra rat phuc tap o nhieu linh vuc va co xu huong tang ve quy mo, tinh chat ngay cang nghiem trong, the hien o tai san cua Nha nuoc bi chiem doat, that thoat lon, so doi tuong vi pham, trong do co nhieu can bo, cong chuc, tham chi co ca mot so can bo chu chot tham gia.

Dung nhu Nghi quyet Dai hoi Dang lan thu IX da danh gia: Tinh trang tham nhung, suy thoai ve tu tuong, chinh tri, dao duc, loi song o mot bo phan can bo, dang vien la rat nghiem trong. Nan tham nhung dien ra trong bo may quan ly nha nuoc, he thong chinh tri va trong nhieu to chuc kinh te la mot nguy co lon de doa su song con cua che do.

Day la su bieu hien quyet tam cao cua Dang, Nha nuoc trong cuoc dau tranh voi cac hanh vi tham nhung, nham han che den muc thap nhat cac hau qua xa hoi cua te nan nay.

Phap lenh chong tham nhung duoc ban hanh nam 1998 (sua doi, bo sung nam 2000) la co so phap ly quan trong cho cong tac phong, chong tham nhung, gop phan tich cuc vao viec phong ngua, phat hien hanh vi tham nhung, xu ly nguoi co hanh vi tham nhung, thu hoi tai san cho Nha nuoc.

Tuy nhien sau 7 nam thuc hien, Phap lenh da boc lo nhieu bat cap, khong dap ung duoc yeu cau cua cong cuoc dau tranh phong, chong tham nhung hien nay. Du an phong, chong tham nhung trinh Quoc hoi xem xet lan nay da co nhieu quy dinh moi so voi Phap lenh chong tham nhung, dac biet la cac quy dinh ve phong ngua.

Nuoc ta da tham gia Cong uoc Lien Hop Quoc ve chong tham nhung, trong do Cong uoc de cap den viec thanh lap co quan chuyen trach ve chong tham nhung o moi quoc gia; nhu vay du an Luat phong, chong tham nhung co quy dinh van de nay khong?

Nam 2003, Chinh phu Viet Nam da ky ket Cong uoc Lien Hop Quoc ve chong tham nhung va dang trong qua trinh chuan bi cho viec phe chuan Cong uoc nay.

Tai Dieu 6 va Dieu 36, Cong uoc yeu cau cac quoc gia thanh vien phai co mot hoac mot so co quan, luc luong chuyen trach ve phong, chong tham nhung. Du thao Luat khong quy dinh thanh lap co quan chuyen trach chong tham nhung ma quy dinh thanh lap Ban Chi dao ve phong, chong tham nhung o cap Trung uong va cap tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong. Ban Chi dao cap Trung uong giup Quoc hoi, Chinh phu, Thu tuong Chinh phu to chuc, chi dao va phoi hop cong tac dau tranh chong tham nhung.

Ban Chi dao cap tinh chi dao cong tac phong, chong tham nhung o dia phuong. Viec thanh lap Ban Chi dao phong, chong tham nhung nham phoi ket hop va phat huy suc manh cua toan bo he thong chinh tri trong cuoc dau tranh chong tham nhung. Vi vay, Ban Chi dao Trung uong gom cac thanh vien cua Chinh phu, Vien Kiem sat Nhan dan toi cao, Toa an Nhan dan toi cao, mot so ban cua Dang va Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam.

Hanh vi tham nhung quy dinh trong Phap lenh chong tham nhung deu lien quan den linh vuc kinh te; vay trong cac linh vuc khac nhu viec de bat can bo do vu loi ca nhan co phai la hanh vi tham nhung khong ? Trong du an Luat phong, chong tham nhung co nhung quy dinh gi ve van de nay?

Hanh vi tham nhung thuong xuyen xay ra trong cac linh vuc lien quan den quan ly tien va tai san cua Nha nuoc. Tuy nhien, hien nay tham nhung cung phat sinh o rat nhieu linh vuc khac, trong do co cong tac quan ly can bo. Neu nguoi co chuc vu, quyen han vi dong co vu loi ca nhan ma tuyen dung, bo nhiem can bo trai phap luat thi cung bi coi la tham nhung.

Ve phong, chong tham nhung trong cong tac quan ly can bo, Du an Luat co mot so quy dinh nhu sau: Viec quy hoach, dao tao, de bat, bo nhiem, mien nhiem, luan chuyen, khen thuong, ky luat, huu tri doi voi can bo, cong chuc, nguoi lao dong phai duoc cong khai trong co quan, to chuc noi nguoi do lam viec. Ban ke khai tai san phai duoc cong khai trong co quan, to chuc noi nguoi ke khai cong tac, lam viec khi nguoi do duoc de bat, bau cu, phe chuan.

Theo TTXVNCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.