Chon hoa chat doc Bao che hay buong long quan ly

Thứ tư, 11 Tháng chín 2013, 02:00 GMT+7

Neu cho rang cong ty nay co tinh vi pham, cau hoi dat ra la tai sao mot cong ty co nguon chat thai co kha nang gay o nhiem moi truong nghiem trong lai khong bi cac co quan quan ly moi truong phat hien va xu ly?

Nhan tam va vo cam - benh man tinh?

Luong khung, chat doc khung va... tha hoa khung

Du luan xa hoi dang tiep tuc on ao, gian du xung quanh vu viec Cong ty Nicotex Thanh Thai dong tren dia ban xa Cam Van, huyen Cam Thuy, Thanh Hoa chon "Hang tan thuoc tru sau vao long dat" (Bao Lao dong, ngay 30/8/2013). Dinh diem cua vu viec la nguoi dan vuot tuong vao nha may tim bang chung, chan xe tai nghi cho thuoc bao ve thuc vat (BVTV) di noi khac phi tang.

Neu nhung dieu nguoi dan to cao la dung, thi Nicotex Thanh Thai da vi pham nghiem trong luat Bao ve moi truong, gay ra nhung he luy khong phai truoc mat ma co tinh lau dai va nguy hiem.

Thuoc BVTV va nhung tac dong

Thuoc BVTV duoc su dung voi muc dich ngan ngua, kiem soat hoac loai tru cac loai sau benh doi voi cay trong. Co nhieu loai thuoc BVTV nhu thuoc diet co, thuoc tru sau, tru benh... Do thanh phan thuoc BVTV co chua mot so nhom doc chat voi muc dich neu tren, nen duoc xem la mot nhom doc chat doi voi suc khoe con nguoi va moi truong sinh thai.

Thuoc BVTV co nguon goc tu cac chat vo co, huu co hoac chiet suat sinh hoc, thuong co do doc tu nhom I den nhom IV va gom co hai thanh phan chinh la cac hoat chat co hoat tinh sinh hoc (active ingredient) va cac tap chat.

Cac loai thuoc BVTV thuong co thoi gian ton luu lau dai trong moi truong (tu 01 den 10 nam), dac biet la nhung chat co goc huu co mach vong chua nhom chat Chlo. Trong lich su, thuoc phat quang thuc vat do quan doi My rai xuong nuoc ta (hay con goi la chat doc mau da cam) da noi len dieu do.

Voi doc tinh va thoi gian ton luu lau nhu the, nen qua trinh san xuat va su dung thuoc BVTV duoc quy dinh nghiem ngat. Nhung loai thuoc co doc tinh cao, tac dong nghiem trong den con nguoi va moi truong da bi cam su dung nhu DDT, Arsenic compound, Heptachlor, Isobenzen, Hexachlorobenzene,... O nuoc ta, 28 loai thuoc BVTV co doc tinh nguy hiem da bi cam su dung.

Ca thung phi chua thuoc bao ve thuc vat chon sau duoi dat. Anh: Gia Anh/ Infonet


Nicotex, chon thuoc sau, o nhiem moi truong, buong long quan ly, thuoc bao ve thuc vat, dao duc doanh nghiep

Hau het cac loai thuoc BVTV deu co tac dong den con nguoi va dong vat. Duong xam nhap chu yeu qua da, qua duong ho hap, qua mat hoac qua duong an uong. Chinh vi the, nhung nha san xuat phai tinh toan lieu luong va nong do su dung phu hop, han che du luong cac chat doc hai ton luu va phat tan ra ngoai moi truong.

Tuy nhien, trong qua trinh su dung, mot luong doc chat tu thuoc BVTV van ton du va di vao moi truong. Cac nguon tiep nhan chinh la dat, nuoc ngam, nuoc mat, khong khi. Cac doc chat se tich tu trong dat, trong nuoc, tham nhap vao cac mo te bao cua thuc vat va cac mo mo cua dong vat nuoc, qua con duong an uong tham nhap vao con nguoi.

Khi cac doc chat tham nhap vao co the con nguoi, se gay nhiem doc cap tinh hoac tich tu dan dan gay nhiem doc man tinh. Cac chat doc se tac dong den he than kinh, he ho hap, he tuan hoan (mau, tim mach), he tieu hoa, he sinh san va cac bo phan nhu mat, da, than.

Cac trieu chung lam sang thuong thay gom: Roi loan than kinh trung uong, than kinh ngoai bien dan den ton thuong nao, liet, hon me; gay thieu mau, xuat huyet mau, giam bach cau; viem duong ho hap, suy ho hap cap; viem da, mun nhot, rung toc; nhiem doc co tim, roi loan nhip tim, suy tim; viem da day, viem gan; viem mat; viem than; giam chat luong tinh trung;...

Chinh vi nhung tac dong neu tren, viec san xuat va su dung thuoc BVTV duoc quy dinh nghiem ngat nham giam thieu nhung anh huong den con nguoi va moi truong song.

Vi pham phap luat

Theo nhung thong tin tu cac co quan chuc nang, cung voi chung co nguoi dan cung cap va chung co hien truong cho thay, Nicotex Thai Thanh da vi pham ve cong tac quan ly thuoc BVTV va cong tac bao ve moi truong.

Thong tu so 38/2010/TT-BNNPTNT do Bo Nong nghiep va PTNT ban hanh "Quy dinh ve Quan ly thuoc bao ve thuc vat", viec tieu huy thuoc BVTV (do kem chat luong, qua thoi han su dung,...) phai duoc thuc hien theo quy dinh cua phap luat ve bao ve moi truong (khoan 2, dieu 34).

Cac chat thai cua Nicotex Thai Thanh thuoc nhom chat thai nguy hai duoc quy dinh tai Thong tu 12/2011/TT-BTNMT quy dinh ve "Quan ly chat thai nguy hai", bao gom: Cac hoa chat bao ve thuc vat vo co; chat thai tu qua trinh san xuat san xuat, che bien, cung ung cac san pham thuoc BVTV; chat thai tu viec su dung cac hoa chat nong nghiep (hoa chat BVTV va diet tru cac loai gay hai).

Khoan 2, dieu 73 cua Luat Bao ve moi truong (2005) neu ro: "Chi nhung to chuc, ca nhan duoc co quan quan ly Nha nuoc co tham quyen cap giay phep va ma so hoat dong moi duoc tham gia xu ly chat thai nguy hai".

Tuy nhien, viec nguoi dan chi ra nhung khu vuc chon nhung thung phuy dung thuoc BVTV cung nhu su xac nhan cua ong Nguyen Dinh Thong - giam doc cong ty va ong Nguyen Duc Viet - (cuu giam doc cong ty thoi ky 1997-2005) la da co chon "thuoc tru sau" (Bao Lao dong, ngay 01/9/2013 va 03/9/2013). Dieu do co nghia la Nicotex Thai Thanh da tu chon chat thai nguy hai.

Chac chan rang, Nicotex Thai Thanh khong co giay phep thu gom, van chuyen va xu ly chat thai nguy hai.

Dong thoi nhung khu vuc chon "thuoc tru sau" cua cong ty cung khong phai la khu vuc duoc phep xu ly, tieu huy va chon lap chat thai doc hai. Nhu vay, cong ty nay da vi pham nghiem trong ca quy dinh quan ly thuoc BVTV va cac quy dinh cua phap luat ve bao ve moi truong.

Co hay khong su buong long quan ly?

Theo thong tin tu trang web cua cong ty CP Nicotex ( http://nicotex.vn ), cong ty nay chuyen san xuat cac loai thuoc tru co, thuoc tru sau, thuoc tru benh va thuoc tru oc. Cung theo cac thong tin cong bo, thanh phan cac san pham cua cong ty co cac doc chat co do doc tu nhom II den nhom IV, trong do co nhung chat co doc tinh cao nhu: Imidacloprid 2%, chat gay non 0.05%, Imidacloprid 1%, Bensulfuron Methyl 0.8%, Metsulfuron Methyl 0,2%, Hexaconazole 5%, Beta-Cyfluthrin 2.8%, Abamectin 0.45%,...

Ro rang, lanh dao cua Nicotex Thai Thanh biet rat ro doc tinh cua "thuoc tru sau" phai dem di tieu huy. Chinh ong cuu giam doc neu tren da canh bao: "Day la loai hoa chat cuc doc nen khong duoc dao len, vi se dac biet nguy hai den suc khoe, tham chi dan toi chet nguoi". Chinh vi vay, hon ai het, cong ty phai co trach nhiem tuan thu nghiem ngat nhung quy dinh ve quan ly thuoc BVTV va cac quy dinh ve bao ve moi truong.

Neu cho rang cong ty nay co tinh vi pham, cau hoi dat ra la tai sao mot cong ty co nguon chat thai co kha nang gay o nhiem moi truong nghiem trong lai khong bi cac co quan quan ly moi truong phat hien va xu ly?

Thu nhat: Theo quy dinh tai khoan 2, dieu 9 cua Thong tu so 14/2013/TT-BNNPTNT: "Co so san xuat thuoc BVTV co bao cao danh gia tac dong moi truong hoac cam ket bao ve moi truong hoac de an bao ve moi truong theo qui dinh cua phap luat ve bao ve moi truong".

Neu cong ty thuc hien dung quy dinh, thi So Tai nguyen va Moi truong tinh Thanh Hoa phai nam ro. Hoac neu cong ty khong thuc hien dung quy dinh, thi voi doi tuong nhay cam nhu the, co quan quan ly can phai kiem tra, giam sat va yeu cau thuc hien.

Thu 2: Dac thu cua cong ty nay la san xuat thuoc BVTV, va ro rang se phat sinh mot luong lon chat thai doc hai nhu da neu tren. Vi vay, cong ty phai dang ky So chu nguon thai chat thai doc hai theo quy dinh tai khoan 1, dieu 25 cua Thong tu so 12/2011/TT-BTNMT va thuc hien quan ly chat thai doc hai theo dung quy dinh tai Thong tu nay.

Cong ty nay phai lap bao cao quan ly chat thai doc hai, dinh ky mot nam 02 lan gui co quan quan ly moi truong cap tinh theo quy dinh tai dieu 70 Luat Bao ve moi truong. Trong bao cao nay, phai neu ro cac chung tu chat thai nguy hai da su dung, bao gom khoi luong, chung loai chat thai nguy hai phat sinh, hoa don giao nhan voi don vi van chuyen va xu ly, vi tri xu ly,... Va neu lam dung theo quy dinh, thi co quan quan ly moi truong phai nam rat ro cong tac quan ly chat thai nguy hai cua cong ty.

Vi vay, du luan khong the khong dat ra cau hoi, co hay khong su bao che hay buong long quan ly cua cac co quan lien quan? De mai den khi nguoi dan khong chiu duoc muc do o nhiem nghiem trong anh huong den cuoc song va suc khoe cua ho, ho moi dung ra to cao va co quan chuc nang truy tim chung co moi vao cuoc. Trach nhiem se thuoc ca nhan, to chuc nao?

Mot dieu cung can phai noi them, mac du Thong tu so 14/2013/TT-BNNPTNT moi duoc ban hanh vao ngay 25/2/2013. Tai khoan 2, dieu 4 cua Thong tu nay co quy dinh ve "He thong xu ly khi thai va chat thai", nhung lai khong de cap den viec quan ly chat thai nguy hai, mot trong nhung nguon thai chu yeu cua loai hinh san xuat nay va co muc do gay o nhiem nghiem trong. Dong thoi, quy chuan ky thuat quoc gia ve nuoc thai cong nghiep neu trong Thong tu da het hieu luc su dung tu ngay 15/2/2012.

Van de nay, can co su tra loi nghiem tuc cua nhung co quan xay dung chinh sach thuoc Bo NN & PTNT.

Loi ket

Chien tranh da di qua rat lau, nhung hau qua cua chat doc khai quang do quan doi My rai xuong nuoc ta con de lai nhung hau qua nang ne. Hoi nan nhan chat doc da cam Viet Nam da phai xuc tien kien cac cong ty hoa chat cua My boi thuong cho nhung nan nhan bi di chung cua loai chat doc nay.

Vay ma, nhung doanh nghiep nguoi Viet, mac du nhan thuc ro tac hai nghiem trong cua cac loai thuoc BVTV, lai san sang thai cac chat doc ra moi truong, gay anh huong nghiem trong den suc khoe va cuoc song cua chinh dong bao minh.

Su viec tren se duoc cac co quan chuc nang lam ro, nhung ke vi pham se bi xu ly. Tham chi nhung nguoi dan bi anh huong co the kien cong ty nay boi thuong vat chat ve nhung thiet hai ma ho da va dang ganh chiu. The nhung, nhung thiet hai ve tinh than, nhung di chung do chat doc doi voi con nguoi hien tai va cac the he tuong lai se duoc bu dap nhu the nao?

Cau tra loi danh cho nhung ca nhan va cac co quan quan ly co trach nhiem.

(Con nua)

Trinh Xuan Bau

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.