Chi tiet duong di cua Cao toc Hoa Lac Hoa Binh

Thứ năm, 22 Tháng mười hai 2011, 20:10 GMT+7

UBND TP Ha Noi vua chap thuan ve nguyen tac de nghi cua So QH - KT ve vi tri, huong tuyen duong cao toc Hoa Lac - Hoa Binh, trong do co chi tiet duong di qua dia ban cac xa Thach Hoa, Tien Xuan, Yen Binh va Yen Trang, huyen Thach That.

Theo de xuat cua cua Cong ty co phan Xuat nhap khau tong hop Ha Noi, vi tri, huong tuyen duong di qua dia ban cac xa Thach Hoa, Tien Xuan, Yen Binh va Yen Trang, huyen Thach That, Ha Noi. Diem dau (Km 0) tai nga tu Hoa Lac (nut giao giua Dai lo Thang Long va QL21) va diem cuoi (Km 13+050) tai diem tiep giap voi diem dau cua doan tuyen thuoc tinh Hoa Binh (cau Dong Ngo).

Cu the, doan Km0 den Km 6+700: tuyen di trung voi duong Hoa Lac - Lang Van hoa moi duoc xay dung giai doan I thuoc cac xa Tien Xuan, Thach Hoa, Yen Binh (huyen Thach That). Tuyen nay co mat cat ngang dien hinh rong B=120m, bao gom thanh phan duong cao toc rong B=35,5m (6 lan xe); hai hanh lang du tru hai ben duong cao toc rong 2x19,75m=39,5m; duong gom hai ben rong 2x22,5m=45m (6 lan xe).

Doan Km 6+700 den Km 8+00: Tuyen re trai tach khoi duong Hoa Lac - Lang Van hoa, cat duong Ho Chi Minh tai Km 7+400. Tuyen di qua phia bac khu can cu hau can Ba Vi va tranh khu vuc dong quan cua Tieu doan l6 -Truong SV quan Luc quan. Tuyen nay trong pham vi nut giao lien thong du kien. thanh phan duong cao toc rong 35,5m (6 lan xe); duong gom hai ben moi ben mat duong rong 0,5m (nen duong rong 12m).

Doan Km 8+540 den Km 13+050: Tuyen theo chan nui bo trai song Co thuoc cac xa Yen Binh, Yen Trung (huven Thach That). Doan Tu Km8+540 - Kml 3^050. Tuyen nay do di qua dia hinh doi nui kho khan nen be rong mat cat thay doi theo dieu kien dap cao, dao sau. Trong do phan duong cao toc rong B-33m (6 lan xe); Dai dat du tru ben trai duong cao toc rong 19,75m; duong gom ben phia nam duoc bo tri lien tuc den het pham vi ranh gioi voi Hoa Binh ket noi voi duong gom khu vuc do thi Yen Quang voi quy mo rong Bm=10,5m, he phia nam rong 0,4m, le phia bac duong rong 1,0m. Duong gom phia bac duoc bo tri tai cac doan can thiet voi chieu rong 5,5m (nen duong rong 6,5m).

Doan tuyen Km 10+200 den Km11 +050 tuyen di vong tranh qua doi truc va khu vuc bon xang dau quan doi. Tuyen di qua ben trai tranh khu dan cu xom Hoi va den diem cuoi giap ranh giua Ha Noi va Hoa Binh tai vi tri cau Dong Ngo Km 12+964,988 (trung km 13+050 doan qua tinh Hoa Binh).

Ngoai ra, theo de xuat, tai Km2+880 du kien bo tri nut giao lien thong ket noi khu do thi Dong Xuan, Tien Xuan voi khu Dai hoc Quoc gia. Tai Km4+450 du kien bo tri cau vuot truc thong theo huong duong cao toc Hoa Lac-thanh pho Hoa Binh. Tai Km7+400 du kien bo tri nut giao lien hop giua duong cao Toc Ha Noi - TP. Hoa Binh, duong Ho Chi Minh va duong noi Truc Ho Tay - Ba Vi keo dai theo quy hoach.Anh minh hoa

Theo nhan xet cua So Quy hoach - Kien truc, ve co ban vi tri huong tuyen do Cong ty co phan Xuat nhap khau Tong hop Ha Noi va co quan tu van Du an nghien cuu de xuat duoc can cu vao ho so thiet ke co so cua Du an da duoc Bo GTVT tham dinh truoc day, dong thoi co phoi hop khop noi voi cac co quan lien quan cua Bo Xay dung trong qua trinh nghien cuu lap do an Quy hoach chung xay dung Thu do Ha Noi den nam 2030, tam nhin 2050 da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet.

Rieng doi voi doan tuyen tu Km0 den Km7+400, nghien cuu cua Du an co de xuat dieu chinh quy mo la 120m) thu hep hon so voi dinh huong cua do an Quy hoach chung xay dung Thu do (B=140m) do khong phai bo tri dai dat luu khong o giua long duong xe cao toc (B=20m) de danh cho viec dat tuyen cap nuoc truyen dan tu Song Da ve trung tam thanh pho (tuyen ong nay da duoc bo tri dat tai dai dat du tru phia nam).

Theo So Quy hoach - Kien truc, viec thu hep chieu rong mat cat ngang dien hinh la hop ly, tiet kiem duoc quy dat, khong lam anh huong den dinh huong quy hoach cua tuyen duong va da duoc Bo Xay dung thong nhat. Doi voi doan tuyen tu Km6+700 den Km8+00 co cat qua khu vuc nha o hien co cua quan doi va dan cu thon Thach Binh, de dam bao cac yeu cau ky thuat cua duong cao va thuan loi cho viec to chuc duoc nut giao thong lien thong hoan chinh voi duong Ho Chi Minh, duong noi Truc Ho Tay - Ba Vi keo dai theo quy hoach, thi phuong an de xuat la kha thi ve giai phong mat bang va dam bao duoc cac yeu cau ky thuat cua nut giao.

Can cu y kien cua cac co quan lien quan, va ket qua kiem tra thuc dia, So Quy hoach - Kien truc thay de xuat cua Cong ty co phan Xuat nhap khau tong hop Ha Noi va don vi tu van co nhieu uu diem, co ban phu hop voi thiet ke.


Xuan HungCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.