Chi thi ve cong tac phong chong thien tai lut bao va tim kiem cuu nan nam 2013

Thứ tư, 29 Tháng năm 2013, 09:12 GMT+7

Ngay 24/5/2013, Bo truong Bo Thong tin va Truyen thong da ky Chi thi so 22 /CT-BTTTT ve cong tac phong chong thien tai, lut bao va tim kiem cuu nan nam 2013 nham bao dam an toan tuyet doi thong tin lien lac, han che den muc thap nhat thiet hai ve nguoi va tai san do thien tai gay ra.

Theo do Chi thi yeu cau cac co quan, don vi, doanh nghiep trong toan nganh thuc hien tot mot so nhiem vu trong tam sau:

-  To chuc tong ket, rut kinh nghiem cong tac phong chong lut bao va tim kiem cuu nan, dam bao an toan thong tin lien lac phuc vu cong tac phong chong lut bao va tim kiem cuu nan; xay dung, trien khai phuong an phong chong lut bao, giam nhe thien tai, bao dam thong tin lien lac phuc vu cong tac phong chong lut bao va tim kiem cuu nan nam 2013 dap ung quy dinh tai Thong tu so 17/2012/TT-BTTTT ngay 05/11/2012 cua Bo truong Bo Thong tin va Truyen thong.

- Day manh cong tac thong tin, tuyen truyen nang cao nhan thuc cong dong ve phong chong thien tai

- Tang cuong cong tac pho bien, quan triet he thong van ban quy pham phap luat ve phong chong lut bao va tim kiem cuu nan o tat ca cac cap den toan the can bo, nhan vien o tat ca cac co quan, don vi, doanh nghiep trong toan nganh; tiep tuc trien khai thuc hien Quyet dinh 484/QD-BTTTT ngay 15/4/2009 cua Bo Thong tin va Truyen thong ve Ke hoach hanh dong trien khai thuc hien quyet dinh so 172/2007/QD-TTg ngay 16 thang 11 nam 2007 cua Thu tuong Chinh phu ve chien luoc quoc gia phong chong va giam nhe thien tai den nam 2020...

Cuc Vien thong - Thuong truc Ban chi huy Phong chong lut bao va Tim kiem cuu nan cua Bo la don vi chu tri, phoi hop voi Cuc Quan ly Phat thanh, Truyen hinh va Thong tin dien tu, Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam, Dai Truyen hinh ky thuat so VTC trien khai thuc hien ke hoach tuyen truyen, dam bao thong tin lien lac va cac nhiem vu duoc giao de phuc vu dien tap ung pho thien tai khu vuc ASEAN nam 2013 (ARDEX 13); tiep tuc to chuc, chi dao trien khai thuc hien Quyet dinh so 137/2007/QD-TTg ngay 21/8/2007 cua Thu tuong Chinh phu ve phe duyet de an to chuc thong tin phuc vu cong tac phong chong thien tai tren bien; tong hop bao cao ve tien do thuc hien Quyet dinh 137/2007/QD-TTg cua cac don vi co lien quan, trinh Lanh dao Bo de bao cao Thu tuong Chinh phu; to chuc tot cong tac truc ban chi dao dieu hanh phong, chong lut bao va tim kiem cuu nan trong mua mua bao theo quy dinh.

Viet Bao.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.