Chi mot phan duong Ho Chi Minh se la duong cao toc

Thứ sáu, 05 Tháng mười một 2004, 15:15 GMT+7

Theo Du an tong the duong Ho Chi Minh duoc Bo truong Giao thong Van tai trinh bay truoc Quoc hoi sang nay, khi hoan thanh vao nam 2010, se chi co mot phan con duong, voi tong von dau tu hon 33.000 ty dong, la duong cao toc. Ong Dao Dinh Binh da trao doi voi bao chi quanh van de nay.


Chi mot phan duong Ho Chi Minh se la duong cao toc
Bo truong Giao thong Van tai Dao Dinh Binh.
- Bao cao tham tra cua Quoc hoi cho rang voi thiet ke hien tai, se kho nang cap duong Ho Chi Minh len thanh duong cao toc trong tuong lai. Y kien Bo truong the nao?

- Khong phai toan bo ma chi mot so doan tren duong co nhu cau van tai lon moi lam duong cao toc. Noi sau nay khong lam duoc duong cao toc la khong dung. Duong cao toc duoc hieu la duong ma xe chay duoc voi toc do cao, nghia la ban kinh lon, do doc khong qua lon, mat duong co do nham bao dam, khong co giao cat, kem theo he thong thong tin, chieu sang... Hien nay nhung doan du kien lam duong cao toc da duoc tinh toan de dap ung cac yeu cau, de lai dat de sau nay mo rong mat duong, lam mat duong tot len, giao cat lam thanh khong cung muc va phat trien thanh duong cao toc.

- Suat dau tu 12 ty dong/km duoc nhan xet la cao va co chenh lech voi giai doan 1, vi sao lai co chuyen nay?

- Chung toi se giai trinh voi Quoc hoi ve viec nay. Giai doan 1 chung ta tap trung nang cap nhieu doan duong cu, khong co cau lon, giai doan sau lam moi nhieu hon, cau lon nhieu hon, chi rieng cau Cao Lanh va Vam Cong da chiem ty trong rat lon. Dia chat o vung doi nui cung khac vung dong bang song Cuu Long. Giai doan 1 moi tham 1 lop be tong nhua 7 cm, giai doan 2 con tham them lop 5 cm nua. Vi vay suat dau tu lon hon. Do cung la ly do lan truoc toi trinh co 27.000 ty ma nay lai la 33.000 ty dong.

- Mac du la cong trinh quan trong, nhung hanh lang duong HCM da bi vi pham. Tinh trang nay se duoc xu ly the nao?

- Hien nay quy hoach tuyen duong chua duoc Quoc hoi thong qua, phai co quy hoach thi Bo Giao thong Van tai moi cam moc chi gioi, ban giao cho dia phuong quan ly khong cho xam pham. Hien nay co mot so khu vuc duong di qua khu vuc nguoi dan o, Thu tuong da chi thi cac tinh phai bao ve hanh lang an toan giao thong. Van de gio la chi dao lam cho kien quyet ma thoi. Kien quyet nghia la dua tren nen tang duong Ho Chi Minh, quy hoach cac khu dan cu lai, co he thong cap dien, cap nuoc, giao thong de nguoi dan song, tranh tinh trang bien duong thanh mat duong nhu dang xay ra voi Quoc lo 5.

- Mac du co quy mo rat lon, nhung vi sao duong HCM van vua lam, vua xin chu truong, thua Bo truong?

- Khong phai la vua lam vua xin chu truong. Du an duong HCM giai doan 1 van trong pham vi do Chinh phu quyet dinh lam, chua den muc phai trinh Quoc hoi. Sau khi nghien cuu quy hoach tong the, thi phai trinh Quoc hoi xin chu truong ve du an tong the, sau do Chinh phu chi dao can cu kha nang huy dong von, tinh hinh phat trien kinh te de trien khai.

- Tinh trang sat lo tren duong HCM hien nay ra sao?

- Duong HCM di qua nhung vung dia chat phuc tap, thoi tiet khac nghiet, se con sat lo ca trong qua trinh khai thac, do la chuyen tat yeu. Chung toi da co 11 giai phap ben vung hoa va chong sat lo. Thuc te cho thay luong sut lo dang giam dan.

- Uy ban Khoa hoc Cong nghe cua Quoc hoi co de cap den tuyen duong sat gan voi duong HCM. Bo truong co y kien gi ve con duong nay?

- Trong quy hoach phat trien giao thong quoc gia co mot tuyen duong sat di phia Tay. Tuy nhien, dau tu cho duong sat cao toc doi hoi so tien rat khong lo, vai tram trieu USD cho mot km, ca tuyen 1.500 km can so tien qua lon. Den gio phut nay chua co mot nha dau tu quoc te hay to chuc quoc te nao hua tai tro cho chung ta de nghien cuu tuyen duong sat nay. Bo GTVT co nghien cuu, nhung cu the hinh hai ra sao thi hien chua duoc de cap toi. Con ve dinh huong la co mot tuyen duong sat noi Ha Noi voi TP HCM di o phia Tay, co the gan nhu song trung voi duong HCM, di o phia duoi mot chut.

Theo tham tra cua Uy ban Khoa hoc Cong nghe va Moi truong cua Quoc hoi, co 19 van de duoc yeu cau lam ro, bao gom: Giai trinh them vi sao den nay moi trinh Quoc hoi xem xet, quyet dinh cho chu truong dau tu; Danh gia loi ich cua duong HCM trong phat trien kinh te; Ve ho tro cho quoc lo 1A trong lu lut va tac dong nguoc cua duong HCM; Ve phan ky dau tu; Ve quy mo dau tu; Van de bao ve hanh lang hai ben duong; Van de tang chieu dai va tong von dau tu; Xac dinh diem dau, diem cuoi; Cong tac tham dinh duong HCM; Ve dau tu xay dung tuyen ngang; Ty le duong lam moi, tan dung; Quy trinh va cong nghe thiet ke, thi cong; Van de bao ve moi truong, cac khu bao ton thien nhien, vuon quoc gia, khu di tich lich su, danh lam thang canh; Tieu chi phan loai duong, cap duong; Cac quy hoach co lien quan; Su ben vung cua duong HCM; Bao cao ket qua thuc hien giai doan 1.

Theo du an tong the, duong Ho Chi Minh di qua dia phan 30 tinh, thanh pho, voi diem dau la Pac Bo (Cao Bang) xuyen suot den Dat Mui (Ca Mau). Tong chieu dai theo quy hoach xap xi 3.167 km (chua ke cac doan tuyen nhanh), gom tuyen chinh dai 2.667 km va nhanh phia Tay dai 500 km (nhanh nay chu yeu bam theo tuyen duong mon Ho Chi Minh). Duong duoc thiet ke voi tan suat lu tinh toan cao nhat la 4%. Viec trien khai xay dung gom 2 giai doan keo dai tu nam 200 den nam 2010. Sau nam 2010, mot so doan se duoc nang cap thanh duong cao toc, mot so doan se duoc mo rong. Tuy nhien, tuy theo tinh hinh phat trien kinh te xa hoi, cac giai doan co the duoc dieu chinh.

Tong muc dau tu xay dung du kien la 33.646 ty dong (theo thoi gia nam 2004). Kinh phi nay chua bao gom kinh phi nang cap he thong duong ngang tinh lo uoc tinh khoang 6.350 ty dong, kinh phi dau tu doan tuyen phia Bac uoc tinh 950 ty dong. Truoc mat, Chinh phu se bo tri cho cong trinh 17.022 ti dong, trong do 11.380 ty tu nguon trai phieu Chinh phu.

De phuc vu xay dung con duong, phai di doi, tai dinh cu 5.377 ho dan voi gan 738.000 m2 nha o.

Q. HaCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.