Chi mot giay quan ly cho nha va dat

Chủ nhật, 14 Tháng mười 2007, 06:45 GMT+7

Giay chu quyen nha, dat: roi nhu canh he! Bai cuoi:


Chi mot giay quan ly cho nha va dat

Nhan vien Vo Thi Thu huong dan va tiep nhan ho so cap giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o cua nguoi dan tai van phong UBND quan Tan Phu, TP.HCM


Ong Nguyen Van Hong, truong Phong dang ky va kinh te dat So Tai nguyen - moi truong TP.HCM, la nguoi theo doi xuyen suot qua trinh thay doi giay chung nhan (GCN) nha dat tu nhieu nam qua va gan day co de tai nghien cuu ve van de nay. Ong de xuat nen cai tien GCN theo huong thuan tien cho nguoi dan va phuc vu tot cho cong tac quan ly. Ong Hong noi:

>> Bai 1: Doi toi, doi lui, van muon doi nua

>> Bai 2: Chu quyen nha dat: chi can mot he thong quan ly

- Mau giay ra sao khong quan trong ma van de cot loi la noi dung the hien tren giay co hieu luc phap ly ra sao. Ben canh do doi hoi phai co he thong so bo quan ly dam bao, luu giu day du thong tin.

+ Du qui dinh ve cap GCN thay doi lien tuc nhung nhieu y kien cho rang cac loai giay dang su dung van chua hoan thien. y kien cua ong ra sao?

- Voi dieu kien nhu VN can thiet cap GCN cho nguoi dan. Nhung giay do phai dap ung cac yeu cau sau: Thu nhat phai chung minh duoc tinh phap ly cua nha dat gan voi chu su dung. Thu hai viec cap giay phai thuan loi cho nguoi dan de ho tu nguyen tham gia cung Nha nuoc. Viec cap GCN vua la quyen loi dong thoi la nghia vu cua hai ben chu khong phai chi tu phia nguoi dan. Nha nuoc can de quan ly, con nguoi dan co giay de yen tam hon, co the the chap, vay von lam an, mua ban hop phap...

Thu ba GCN phai dap ung yeu cau quan ly truoc mat va lau dai, de dang cap nhat thong tin bien dong sau nay. Viec quan ly nay phai co tinh he thong, gan voi so bo chu khong phai quan ly theo tung giai doan de nguoi quan ly sau do phai cap nhat lai tu dau. Thu tu chi phi cap GCN phai hop ly, khong gay ton kem nhieu cho nguoi dan va xa hoi.

+ So voi cac tieu chi tren thi hai loai giay hong, do hien nay duoc nhan dinh ra sao?


Chi mot giay quan ly cho nha va dat

Ong Nguyen Van Hong


- Hien nay co hai loai giay la giay hong va giay do. Moi loai giay co uu diem rieng nhung nhin chung deu khong thoa man bon yeu cau tren. Dien hinh la giay do cap theo nghi dinh 181 khong dap ung duoc yeu cau thu nhat - tuc khong chung minh duoc quyen so huu nha cua nguoi dan trong khi day la quyen duoc Hien phap bao ve.

Theo dieu 48 Luat dat dai, nguoi dan muon co quyen so huu nha phai thong qua dang ky bat dong san. Nhung hien nay Luat dang ky bat dong san chua ra doi. That ra neu dang ky cung khong co nghia la duoc cong nhan quyen so huu ma do chi la hinh thuc luu vao so bo. Day chi la buoc tiep theo sau khi duoc cong nhan quyen so huu.

Con giay hong moi moi lan mua ban thi bat buoc nguoi mua phai doi sang giay moi. Rieng GCN cap theo nghi dinh 60 co uu diem hon nhung van con mot so han che o cho: dat trong thi duoc cap GCN quyen su dung dat. Phan dat o cung khuon vien voi nha thi duoc cap GCN quyen so huu nha va quyen su dung dat. Song khi tach mot phan dat ra khoi nha thi tro thanh GCN quyen su dung dat. Cach lam nay khong thong nhat.

Doi voi nha ban kien co tren dat cung duoc cap GCN quyen so huu nha va quyen su dung dat. Nhung khi pha do xay lai nha moi thi GCN phai kem theo giay phep xay dung hoac phai doi sang giay moi. Trong khi do theo thong ke vao nam 1999, TP.HCM co den 2/3 la nha ban kien co. So lieu cua tinh Dong Nai thong ke vao cuoi nam 2006 cung tuong tu, cac tinh thanh khac cung vay. Neu cap GCN quyen so huu nha va quyen su dung dat cho nhung loai nha nay la khong phu hop vi thuong xuyen thay doi, phat sinh thu tuc rat lon.

+ Nhu vay theo ong, nen gop lai mot giay nhu de xuat cua Bo Tai nguyen - moi truong de khong tiep tuc thay doi nua?

- Viec gop chung mot giay la can thiet. O cac nuoc cong nhan quyen so huu dat nen chi can cong nhan ve dat la du, con nha chi la quyen phu them. Tuy nhien, voi dieu kien cua ta dat la so huu toan dan vi vay tren GCN phai dam bao cac yeu to nhu sau: the hien ten chu su dung, quyen su dung dat (doi voi dat khong co nha) hoac them quyen so huu tai san tren dat (gom nha va kien truc khac). Truong hop nha cua nguoi nay nhung dat cua nguoi kia thi Nha nuoc se cap cho chu nha GCN quyen so huu nha, con dat cap GCN quyen su dung dat. Rieng noi dung the hien cung nen gian luoc bot, chi ghi nhan nhung thong tin can thiet va co trang cap nhat de nguoi su dung biet qua trinh thay doi cua nha dat do.

Nhu vay voi mau giay moi tren the hien duoc hai quyen: nha va dat nhung dong thoi cung thong nhat duoc mot co quan cap giay.

+ Nhung du gi thi su thay doi cung khong tranh khoi su xao tron, day la dieu ma nguoi dan khong muon?

- Truoc mat van tiep tuc cap hai loai giay nhu mau hien nay. Den khi ban hanh qui dinh moi, ap dung mau moi thi uu tien cap cho nhung nguoi chua co giay to hop phap. Con doi voi nhung loai giay hop phap thi van tiep tuc su dung, den khi mua ban chuyen nhuong moi doi sang mau giay moi theo qui dinh. Dieu can luu y la cong viec cap giay theo qui dinh moi thi phan chu dong thuoc ve co quan quan ly nha nuoc, tat nhien co su phoi hop cua nguoi dan va nguoi dan phai tra mot khoan chi phi nhat dinh khi cap giay.

Bang khoan: nhieu uu diem

Truoc day, o VN cung tung ton tai hai hinh thuc cap giay khac nhau. Do la hinh thuc dia bo va bang khoan dien tho. Doi voi hinh thuc dia bo khong can cap giay cho nguoi dan. Khi mua ban, nguoi dan chi can doc ten va co quan quan ly se trich luc thong tin. Rieng hinh thuc bang khoan rat co tin luc voi nguoi dan va duoc nguoi dan xem nhu "hien chuong" dien tho cua Dong Duong thoi do.

De co bang khoan tren, mot nguoi Phap da nghien cuu trong vong ba nam moi trien khai qui dinh nay tren thuc te. Chinh dieu nay giai thich vi sao loai hinh nay co nhieu uu diem va duoc nguoi dan tin cay. Tuy nhien truoc khi cap bang khoan phai ke khai, suu tra, niem yet va giai quyet cac vuong mac nen viec cap giay keo dai, mat khoang mot nam. Bang khoan nay rat hoan thien ve mat ky thuat va phap ly.

PHUC HUY thuc hien

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.